Національна академія державного управління
при Президентові України

 

Приклад оформлення читацького запиту

(книги, періодичні видання, автореферати дисертацій)

 

Книжковий фонд


351.86:32](076)
Д 36
Державне управління забезпеченням політичної безпеки. Метод. рек., 2009 р.

352.01(1-21)
Б 77
Бойко-Бойчук, О. В. Державне управління розвитком міста: моделі та механізми. Монографія, 2010 р.

35(477)(08)
Д 36
Державне управління та місцеве самоврядування. Зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., 2010 р.

Періодичні видання

Журнал: Право України. - 2011. - N 12

Журнал: Вісник НАДУ. - 2011. - N 3

Журнал: Public Organization Review: A Global Journal. - 2010. - Том 10, N 2

Автореферати дисертацій

25.00.02
К 84
Крутій, О. М. Діалогова взаємодія органів влади та громадськості як умова демократизації державного управління: автореф. дис. д-ра наук з держ. упр.

25.00.01
Р 65
Розсказов, А. Г. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах євроінтеграції: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.