Національна академія державного управління
при Президентові України

Науково-комунікативні заходи

 

Науково-комунікативні заходи Національної академії – це офіційні періодичні зібрання науковців, що покликані сприяти формуванню активної дослідницької позиції вчених, розширенню їхнього наукового світогляду шляхом обговорення актуальних проблем теорії та практики державного управління.

Цілі науково-комунікативних заходів:

Функції науково-комунікативних заходів:

У Національній академії відпрацьовано новий формат організації та проведення науково-комунікативних заходів, що дало можливість:

Запроваджений підхід сприяє:

  1. Якісному проведенню апробації результатів наукових досліджень відповідно до чинних вимог (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 “Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань”).
  2. Розвитку наукових шкіл, організації наукового дискурсу, удосконаленню дослідниками професійних умінь переносити теоретичні уявлення та наукові методи однієї сфери пізнання до інших суміжних з нею сфер, оскільки потреба у таких уміннях неминуче виникає при проведенні міждисциплінарних досліджень, характерних для галузі державного управління.
  3. Забезпеченню оптимального поєднання навчального процесу з підготовки фахівців у галузі знань “Державне управління” з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління, залученню слухачів до науково-дослідної роботи.
  4. Покращенню іміджу Національної академії, утвердженню її провідної ролі в галузевому державно-управлінському науково-освітньому й інформаційному просторі.