Національна академія державного управління
при Президентові України

ОЧНА (ДЕННА ТА ВЕЧІРНЯ), ЗАОЧНА (ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМИ НАВЧАННЯ


Національна академія державного управління при Президентові України здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою “Публічне управління та адміністрування” другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, кваліфікація “магістр”


Загальна тривалість програми для слухачів прийому 2017 року
    • очної (денної та вечірньої) форми підготовки
    – денна – 1 рік 6 місяців 
    – вечірня – 2 роки 6 місяців
• заочної (заочно-дистанційної) – 2 роки 6 місяців


Загальна тривалість програми для слухачів прийому 2018 року
• очної (денної та вечірньої) форми підготовки – 1 рік 4 місяці
• заочної (заочно-дистанційної) – 1 рік 4 місяці


Програми базуються на філософії державної служби, орієнтованої на ефективну й продуктивну реалізацію стратегічних цілей, завдань і функцій держави, суспільне благо, дотримання політичного нейтралітету, реалізацію принципів законності та порядку, забезпечення конституційних прав і свобод людини, надання громадянам якісних послуг, усвідомлення особистої відповідальності за втілення політики реформ, соціальної справедливості в суспільстві.


Програми підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” передбачають поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичного досвіду публічного управління. У професійному навчанні слухачів значна увага приділяється таким питанням як аналіз державної політики, стратегічне управління, технології управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організацій, механізми управлінського спілкування, проектний менеджмент, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо. Програми базуються на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки.


Слухачі очної (денної) форми навчання проходять практику (стажування) в органах державної влади й органах місцевого самоврядування на першому році навчання. По завершенню навчання слухачі складають комплексний екзамен і захищають магістерську роботу.

 

 

 Для слухачів прийому 2017 року

 

 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
281 “Публічне управління та адміністрування
для слухачів прийому 2017 року

 

ВК 2.

Управління проектами і програмами в публічній сфері

ВК 3.

Управління персоналом в органах публічної влади

ВК 4.

Публічне управління в економічній сфері

ВК 5.

Державно-приватні механізми менеджменту організацій

ВК 6.

Політичні інститути і процеси

ВК 7.

Публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку

ВК 8.

Публічне управління в сфері освіти

ВК 9.

Управління у сфері охорони здоров’я

ВК 10.

Нормопроектувальна та правореалізаційна діяльність в публічному управлінні

ВК 11.

Публічно-управлінська діяльність в правовій державі

ВК 12.

Управління регіональним розвитком

ВК 13.

Управління містом

ВК 14.

Місцеве самоврядування

ВК 15.

Публічне управління у сфері національної безпеки

ВК 16.

Європейська інтеграція

ВК 17.

Інформаційно-комунікативна діяльність в публічному управлінні

ВК 18.

Цифрове врядування

ВК 20.

Публічна політика та політичне управління

ВК 21.

Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства

ВК 22.

Парламентаризм у публічному управлінні

ВК 23.

Політичний менеджмент у публічному управлінні

ВК 24.

Механізми політичного управління

ВК 25.

Управлінські технології у державотворчому процесі

ВК 26.

Багаторівневе врядування

 

 Для слухачів прийому 2018 року

·  Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування"

Перелік дисциплін вибіркових компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для слухачів прийому 2018 року