Національна академія державного управління
при Президентові України

Про заочно-дистанційну форму навчання

 

В Національній академії державного управління при Президентові України з 2003 року запроваджено заочно-дистанційну форму навчання

Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки безпосередньо за місцем перебування (проживання) слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Це форма навчання, що реалізується в умовах віддаленості слухача та викладача на основі поєднання основних засад заочної форми підготовки та використання інформаційних і телекомунікаційних технологій. За своєю сутністю та правовим статусом заочно-дистанційна форма навчання виступає різновидом заочної форми навчання, в яку інтегроване дистанційне навчання як освітня технологія

Заочно-дистанційну форму навчання запроваджено з метою:

Основні засади організації навчання за заочно-дистанційною формою:

Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів (контрактів) між Національною академією та юридичними і фізичними особами.

Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно із загальними нормами чинного Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, яке безпосередньо регламентує контингент осіб, що можуть бути прийняті на навчання за заочно-дистанційною формою, правила їх зарахування, завершення навчання або відрахування.

Слухачі, які навчаються за заочно-дистанційною формою, повинні мати постійний доступ до Інтернету та володіти сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями (Інтернет; електронна пошта тощо) на рівні користувача.

Процес навчання за заочно-дистанційною формою організовується з урахуванням норм Закону України "Про вищу освіту", інших законів України, відповідних нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби та внутрішніх правових актів Національної академії, що визначають загальні засади та основні положення організації освітнього процесу в Національній академії.

Навчання здійснюється за навчальними планами та складеними на їх основі графіками навчального процесу, що розробляються спеціально для заочно-дистанційної форми навчання у відповідності із вимогами чинного законодавства України та затверджуються Національною академією в установленому порядку і доводяться до відома учасників навчального процесу перед початком навчального року.

Тривалість навчання слухачів у Національній академії за заочно-дистанційною формою становить 30 місяців (2,5 роки).

Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та у міжсесійний період. Підготовка магістра за заочно-дистанційною формою навчання передбачає всі види навчальної діяльності, необхідної для завершення повного курсу академічного навчання у вищому навчальному закладі.

Очні сесії призначаються для:

Тривалість окремої очної сесії для слухачів освітньо-професійної програми підготовки магістрів складає один тиждень. Кількість очних сесій, що проводяться протягом навчального року, та час їх проведення визначається згідно із навчальними планами та графіками навчального процесу, затвердженими Національною академією в установленому порядку.

У міжсесійний період  слухачі навчаються дистанційно без відриву від основної діяльності, що дає змогу оперативно і безпосередньо реалізовувати набуті знання, вміння та навички у практичній роботі. Основними видами навчальних занять за заочно-дистанційною формою у міжсесійний період є: вивчення теоретичного матеріалу (включаючи самоконтроль), тестування, практичні та семінарські заняття, консультації. Реалізація навчальних занять у міжсесійний період здійснюється дистанційно за допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, зокрема таких як: електронна пошта, обмін файлами, форум. Поряд з традиційними інформаційними ресурсами для забезпечення процесу навчання із застосуванням дистанційної освітньої технології використовуються комплекти електронних навчально-методичних матеріалів, що включають електронні навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, робочі зошити та методичні рекомендації для дистанційних курсів, контрольно-тестові комплекси, електронну бібліотеку, словники та інші засоби навчання. Для управління навчальним процесом та доставки слухачам навчально-методичних матеріалів застосовується спеціалізоване програмне забезпечення (система дистанційного навчання "Прометей").

Основні вимоги щодо організації заочно-дистанційного навчання для слухачів:

Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають правовий статус слухача заочної форми навчання, і на них поширюються всі права, обов'язки та пільги, що передбачені чинним законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва.

Під час навчання слухачі мають право безоплатно користуватися аудиторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками, Центром дистанційного навчання, брати участь у роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і науковій діяльності Національної академії на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку Національної академії.

Іногороднім слухачам, які навчаються за державним замовленням, на час сесійного навчання надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

Слухачу заочно-дистанційної форми навчання, який виконав навчальну програму, склав державні екзамени та захистив магістерську роботу, рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація магістра за відповідною спеціальністю і видається диплом встановленого зразка.

Програмно-методичне, нормативно, організаційно-технічне та технологічне забезпечення навчального процесу за заочно-дистанційною формою здійснюють працівники Управління інноваційних освітніх технологій Національної академії.