Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ОЧНА (ДЕННА ТА ВЕЧІРНЯ), ЗАОЧНА (ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМИ НАВЧАННЯ

 


Національна академія державного управління при Президентові України здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою “Публічне управління та адміністрування” другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, кваліфікація “магістр”


Загальна тривалість програми для здобувачів вищої освіти
очної (денної та вечірньої) форми підготовки – 1 рік 4 місяці
заочної (заочно-дистанційної) – 1 рік 4 місяці


Програми базуються на філософії державної служби, орієнтованої на ефективну й продуктивну реалізацію стратегічних цілей, завдань і функцій держави, суспільне благо, дотримання політичного нейтралітету, реалізацію принципів законності та порядку, забезпечення конституційних прав і свобод людини, надання громадянам якісних послуг, усвідомлення особистої відповідальності за втілення політики реформ, соціальної справедливості в суспільстві.


Програми підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” передбачають поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичного досвіду публічного управління. У професійному навчанні слухачів значна увага приділяється таким питанням як аналіз державної політики, стратегічне управління, технології управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організацій, механізми управлінського спілкування, проектний менеджмент, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо. Програми базуються на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки.


Слухачі очної (денної) форми навчання проходять практику (стажування) в органах державної влади й органах місцевого самоврядування на першому році навчання. По завершенню навчання слухачі складають комплексний екзамен і захищають магістерську роботу.


Зворотній  зв'язок

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com