обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

Про заочно-дистанційну форму навчання

 

В Національній академії державного управління при Президентові України з 2003 року запроваджено заочно-дистанційну форму навчання.

Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки безпосередньо за місцем перебування (проживання) слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних технологій. За своєю сутністю та правовим статусом заочно-дистанційна форма навчання виступає різновидом заочної форми навчання, в яку інтегроване дистанційне навчання як освітня технологія.

Заочно-дистанційне навчання дозволяє:

·         забезпечити цілеспрямованість та індивідуалізацію процесу навчання для професіоналізації діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування з урахуванням професійних і особистісних потреб та інтересів державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

·         створити умови для своєчасного використання отримуваних знань та вмінь для підвищення ефективності професійної діяльності та розвитку професійних та особистих якостей державного службовця;

·         реалізувати поступовий перехід до безперервного навчання протягом періоду перебування на державній службі та забезпечити дієвість системи безперервного професійного навчання державних службовців із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Основні засади організації навчання за заочно-дистанційною формою:

·         реалізація в умовах віддаленості слухача і викладача за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

·         наявність установчої очної сесії та підсумкового очного контролю з кожної навчальної дисципліни;

·         мінімально можливі терміни та кількість очних сесій, максимально повне забезпечення слухачів навчальними, методичними та інформаційними ресурсами, необхідними для досягнення навчальних цілей;

·         високий рівень практичної спрямованості навчальних дисциплін, що вивчаються;

·         потижневе планування навчальної діяльності слухача та визначення оцінки для кожного виду діяльності;

·         постійний контакт між слухачами, викладачами та організаторами;

·         керованість навчальної діяльності.

Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів (контрактів) між Національною академією та юридичними і фізичними особами.

Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно із загальними нормами чинного Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України.

Слухачі, які навчаються за заочно-дистанційною формою, повинні мати постійний доступ до Інтернету та володіти сучасними інформаційними технологіями (Інтернет; електронна пошта) на рівні користувача.

Тривалість навчання слухачів у Національній академії за заочно-дистанційною формою становить 16 місяців.

Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та у міжсесійний період.

Очні сесії призначаються для:

·         проведення інструктивних заходів стосовно загальних питань організації дистанційного навчання;

·         викладання вступу до дисциплін, що вивчаються дистанційно у міжсесійний період, проведення запланованих аудиторних практичних, семінарських занять, вступного тестування;

·         проведення консультацій та очного підсумкового контролю успішності засвоєння програм дистанційних курсів, що вивчалися.

Тривалість окремої очної сесії для слухачів освітньо-професійної програми підготовки магістрів складає один тиждень. Кількість очних сесій, що проводяться протягом навчального року, та час їх проведення визначається згідно із навчальними планами та графіками навчального процесу, затвердженими Національною академією в установленому порядку.

У міжсесійний період  слухачі навчаються дистанційно без відриву від основної діяльності, що дає змогу оперативно і безпосередньо реалізовувати набуті знання, вміння та навички у практичній роботі. Основними видами навчальних занять за заочно-дистанційною формою у міжсесійний період є: вивчення теоретичного матеріалу (включаючи самоконтроль), тестування, практичні та семінарські заняття, консультації. Реалізація навчальних занять у міжсесійний період здійснюється дистанційно за допомогою сучасних інформаційних технологій, зокрема таких як: електронна пошта, обмін файлами, форум. Поряд з традиційними інформаційними ресурсами для забезпечення процесу навчання із застосуванням дистанційної освітньої технології використовуються комплекти електронних навчально-методичних матеріалів, що включають електронні навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, робочі зошити та методичні рекомендації для дистанційних курсів, контрольно-тестові комплекси, електронну бібліотеку, словники та інші засоби навчання. Для управління навчальним процесом та доставки слухачам навчально-методичних матеріалів застосовується спеціалізоване програмне забезпечення – Система дистанційного навчання.

Основні вимоги щодо організації заочно-дистанційного навчання для слухачів:

·         обов'язкова присутність слухачів на очних сесіях;

·         складання підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни тільки в очному форматі;

·         дотримання термінів виконання всіх видів навчальних дисциплін;

·         своєчасне інформування про проблеми, які заважають навчальному процесу;

·         індивідуальне виконання практичних завдань з орієнтацією на власні професійні інтереси;

·         дотримання потижневих розкладів;

·         особиста відповідальність за оцінку.

Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають правовий статус слухача заочної форми навчання, і на них поширюються всі права, обов'язки та пільги, що передбачені чинним законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва.

Під час навчання слухачі мають право безоплатно користуватися аудиторіями, кабінетами, бібліотеками, Центром дистанційного навчання, брати участь у роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і науковій діяльності Національної академії на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку Національної академії.

Іногороднім слухачам, які навчаються за державним замовленням, на час сесійного навчання надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

Програмно-методичне, нормативно, організаційно-технічне та технологічне забезпечення освітнього процесу за заочно-дистанційною формою здійснюють працівники Центру дистанційного навчання Національної академії.


 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com