обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

10 березня 2017 року набув чинності наказ МОН України “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” від 12 січня 2017 року № 40

 

ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ
 

проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління на квітень 2019 року

 

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ

№ з/п

Інформація про захід

Структурний підрозділ, відповідальний за організацію і проведення заходу

Дата, місце та час проведення

Примітка

     1.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Організація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад» Л.В.Сухарська

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

02 квітня 2019 року
вул. А.Цедіка, 20,
аудиторія 301
початок о 14.00

Додаток 1

     2.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Механізми забезпечення участі молоді в публічному управлінні України в контексті євроїнтеграції» Л.Р.Кіндрат

Кафедра соціальної і гуманітарної політики

20 березня 2019 року
вул. А.Цедіка, 20,
аудиторія 215
початок о 13.00

Додаток 2

     3.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Механізми реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні» А.В.Дяченко

Кафедра соціальної і гуманітарної політики

09 квітня 2019 року
вул..А.Цедіка, 20, 
аудиторія 415
початок о 14.00

Додаток 3

     4.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Модернізація державного управління на регіональному рівні в контексті деконцентрації та децентралізації влади в Україні» І.В.Тютюнник

Кафедра публічної політики та політичної аналітики

12 квітня 2019 року
ГТТ 1,
аудиторія 3
початок о 11.00

Додаток 4

     5.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект» Ю.М.Твердохлєб

Кафедра парламентаризму та публічного менеджменту

17 квітня 2019 року
вул.Академіка Ромоданова, 12/2, аудиторія 218
початок о 14.00

Додаток 5

     6.    

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Розвиток комунікативної компетентності державних службовців» В.М.Безрук

Кафедра парламентаризму та публічного менеджменту

17 квітня 2019 року
вул.Академіка Ромоданова, 12/2, аудиторія 218
початок о 15.30

Додаток 6

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ 


Організація попередньої експертизи
перелік документів, що подаються на кафедру - рукопис дисертації з додатками (додаток А - копії довідок (актів) про впровадження результатів дисертаційного дослідження та участь у НДР);
- автореферат дисертації;
- копії опублікованих праць, зазначених в авторефераті (статей, матеріалів конференцій тощо);
- монографія (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
Примітка: кількість необхідних примірників зазначених документів встановлюється кафедрою
вид заходу З метою проведення попередньої експертизи може бути організовано і проведено:- засідання кафедри: засідання за участю окремих науковців, запрошених з інших кафедр/установ;
- міжкафедральний семінар: за участю окремої кафедри чи кількох кафедр (у разі недостатньої кількості фахівців на кафедрі для забезпечення належного рівня експертизи)
подання документів до відділу Кафедри до 25 числа поточного місяця подають до відділу організації  підготовки науково-педагогічних кадрів заявку на проведення попередньої експертизи дисертацій у наступному місяці і копії опублікованих здобувачем наукових праць за темою дисертації..
Примітка: зміна дати проведення засідання або (та) складу фахівців-експертів у період після затвердження Плану-графіка здійснюється на підставі службової записки завідувача кафедри, з урахуванням чого відповідна інформація розміщується на дошках оголошень Національної академії..
Фахове забезпечення проведення попередньої експертизи
фахівці-експерти

Кафедри добирають фахівців-експертів з числа компетентних учених, які активно проводять наукову роботу в галузі державного управління, зокрема досліджують питання, пов’язані з темою (напрямом) дисертаційної роботи здобувача, є членами спеціалізованих вчених рад, мають опубліковані за останні п’ять років наукові статті, монографії в цій сфері тощо. Президент Національної академії затверджує склад експертних комісій, після чого кафедри передають визначеним особам дисертацію та автореферат для проведення експертизи.

Фахівці-експерти мають провести експертизу до засідання кафедри, на якому буде розглядатися дисертація, висловити здобувачеві наукового ступеня відповідні зауваження та рекомендації щодо дисертації з метою усунення виявлених недоліків.
Для проведення попередньої експертизи докторської дисертації залучається не менше трьох докторів наук з державного управління за проблематикою дисертації
Для кандидатської дисертації - не менше двох докторів та одного кандидата або доктора наук з державного управління.

Присутність фахівців-експертів на засіданні є обов'язковою. У разі, якщо з поважних причин фахівець-експерт не може бути присутнім на засіданні, на кафедру подається засвідчений належним чином відгук про дисертацію, щодо якої проводиться попередня експертиза.

керівник та секретар засідання - керівник засідання - доктор наук (як правило, завідувач кафедри);
- секретар засідання - доктор або кандидат наук (науково-педагогічний працівник кафедри)
Примітка: не може бути керівником засідання особа, яка є науковим консультантом (керівником) здобувача
присутність науковців на засіданні

Участь у засіданні беруть наукові та науково-педагогічні працівники кафедри, яка організовує засідання, інших кафедр Національної академії, фахівці, до сфери наукових інтересів яких належать досліджувані у дисертації питання.
Для забезпечення якості та об'єктивності обговорення результатів дисертації участь у засіданні мають взяти не менше п'яти докторів наук з державного управління для кандидатської дисертації, та не менше семи докторів наук з державного управління - для докторської.

Реєстр присутніх

 

Підготовка документів за результатами проведення попередньої експертизи
оформлення висновку установи Висновок Національної академії оформлюється як витяг з протоколу засідання. Кафедра, яка ініціювала та забезпечувала проведення попередньої експертизи дисертації, відповідає за підготовку Висновку Національної академії, його якість та відповідність нормативно встановленим вимогам, коректність оформлення. Керівники засідань забезпечують своєчасну підготовку Висновку Національної академії та несуть персональну відповідальність за достовірність і об'єктивність наведеної в ньому інформації.
затвердження висновку установи Висновок Національної академії затверджується президентом Національної академії та видається здобувачеві не пізніше ніж через два місяці після надходження на кафедру кандидатської дисертації для проведення її попередньої експертизи та не пізніше ніж через три місяці - докторської.
Висновок Національної академії чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до спеціалізованої вченої ради.

 

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Відділ організації підготовки науково-педагогічних кадрів
03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, к. 124
тел. (044) 456-77-62, e-mail: aspirantura_nadu@ukr.net

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com