обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
     


ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ 

Приклад оформлення читацького запиту

(книги, періодичні видання, автореферати дисертацій)

 

Книжковий фонд


351.86:32](076)
Д 36
Державне управління забезпеченням політичної безпеки. Метод. рек., 2009 р.

352.01(1-21)
Б 77
Бойко-Бойчук, О. В. Державне управління розвитком міста: моделі та механізми. Монографія, 2010 р.

35(477)(08)
Д 36
Державне управління та місцеве самоврядування. Зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., 2010 р.

Періодичні видання

Журнал: Право України. - 2011. - N 12

Журнал: Вісник НАДУ. - 2011. - N 3

Журнал: Public Organization Review: A Global Journal. - 2010. - Том 10, N 2

Автореферати дисертацій

25.00.02
К 84
Крутій, О. М. Діалогова взаємодія органів влади та громадськості як умова демократизації державного управління: автореф. дис. д-ра наук з держ. упр.

25.00.01
Р 65
Розсказов, А. Г. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах євроінтеграції: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com