обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

 

1.    Магістерські програми

Запроваджені Національною академією 11 практико орієнтованих програм підготовки магістрів напряму 1501 “Державне управління” за спеціальностями 8.15010001 “Державне управління”, 8.15010003 “Управління суспільним розвитком”, 8.15010004 “Державне управління у сфері національної безпеки”, 8.15010005 “Державне управління у сфері освіти”, 8.15010006 “Державне управління у сфері охорони здоров’я”, 8.15010007 “Публічна політика і управління”, 8.15010008 “Публічне адміністрування”, 8.15010009 “Місцеве самоврядування”, 8.15010010 “Регіональне управління”, 8.15010011 “Електронне урядування”, 8.15010012 “Парламентаризм та парламентська діяльність” передбачають отримання слухачами всіх форм навчання знань, вмінь та навичок застосування на практиці антикорупційного законодавства України та здійснення заходів, спрямованих на протидію корупційним проявам під час опанування окремих змістовних модулів обов’язкових нормативних навчальних дисциплін “Основи права в управлінні”, “Право в державному управлінні”, “Кадрова політика і державна служба”, “Право, Конституція та врядування”, “Верховенство права”, “Основи права в Україні”, “Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки”.

Крім того варіативна частина програми підготовки магістрів галузі знань 1501 “Державне управління” передбачає можливість слухачам Національної академії, в першу чергу тим, які не є державними службовцями, отримати інформацію про історичні витоки та феномен корупції на сучасному етапі суспільного розвитку, дізнатись про нормативно правові аспекти боротьби з корупцією, ознайомитись із статистичними матеріалами та даними соціологічних опитувань.

Пропонуємо для ознайомлення анотацію дисципліни вільного вибору слухача “Запобігання та протидія корупції”(для спеціальностей галузі знань 1501 “Державне управління”):

Кількість кредитів ECTS: 2 кредити

Метою навчальної дисципліни «Запобігання та протидія корупції» є формування у слухачів теоретичних і практичних знань щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, його природи, соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання та протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства.

Завданнями навчальної дисципліни є:

 • надати систематизовані знання щодо сутності корупції, чинників та передумов її виникнення і поширення, теорії і практики запобігання та протидії корупції, ознайомити з кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом у відповідній галузі;
 • сформувати уміння аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву і на основі наукових підходів визначати шляхи підвищення ефективності антикорупційної політики, удосконалення нормативно-правових і організаційних засад запобігання та протидії корупції, забезпечення дієвої державно-громадської співпраці для зменшення корупційних проявів;
 • удосконалити навички розроблення і реалізації конкретних антикоруп­ційних заходів в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства;
 • створити основу для формування антикорупційної культури вітчизняних державних службовців.

Об’єктом вивчення є корупція як складне багатоаспектне явище, її сутність та зміст.

Структурними складовими об’єкту вивчення є: суспільні та економічні детермінанти корупції та механізми її дії в сучасних умовах.

Предметом дисципліни є теоретичні та практичні знання щодо запобігання та протидії корупції.

Очікувані навчальні результати вивчення дисципліни “Запобігання та протидія корупції”.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного явища;
 • визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час здійснення аналізу корупції в тих чи інших сферах суспільно-економічного  життя в Україні;
 • досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній практиці;
 • аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні;
 • здійснювати кваліфікацію корупційних діянь;
 • розробляти комплекс антикорупційних заходів;
 • залучати інститути громадянського суспільства в сфері боротьби з корупції.

Слухач повинен знати:

 • поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток;
 • чинники, що обумовлюють корупцію;
 • нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції;
 • кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за корупційні діяння;
 • основи антикорупційної стратегії;
 • організаційні засади протидії корупції;
 • можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності.

Слухач повинен мати навички:

 • розробляти науково обґрунтовані управлінські рішення задля удосконалення антикорупційної діяльності;
 • впровадження в свою професійну діяльність морально-етичних засад протидії корупції;
 • виявляти випадки корупційної діяльності та вживати заходів щодо їх запобігання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Корупція як суспільне явище (20 год.)

Тема 2. Правові засади запобігання та протидії корупції (20 год.)

Тема 3. Сучасні механізми запобігання та протидії корупції (20 год.)

Навчально-методичним забезпеченням варіативної дисципліни є розроблений науково-педагогічними працівниками Національної академії навчальний посібник “Запобігання та протидія корупції”.

 

2.    Підвищення кваліфікації

Для забезпечення практико орієнтованих підходів у підвищенні кваліфікації державних службовців та працівників місцевого самоврядування Національною академією за сприяння Національного агентства України з питань державної служби державного управління опрацьована низка навчально-методичних матеріалів в серії “Бібліотека державного службовця”, яка містить 33 видання різного обсягу за тематикою протидії проявам корупції.

Видання схвалені Вченою радою Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії і рекомендовані до друку Вченою радою Національної академії.

Відповідно до тематичного плану, схваленого і погодженого Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Національним агентством України з питань державної служби, здійснюється використання навчально-методичного забезпечення
на профільних заняттях в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії із залученням фахівців Міністерства внутрішніх справ, Прокуратури України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації.

Пропонуємо для ознайомлення перелік навчально-методичних матеріалів для слухачів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів з питань запобігання та протидії проявам корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування:

 

№ з/п

Назва

1

Законодавче та нормативно правове забезпечення запобіганню і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: збірник навч.-метод. матеріалів – у 2-х  т.   1 т. Законодавчо-нормативно акти з коментарем

 2

2 т. -  Професійна програма та програми тематичних короткострокових семінарів з питань  запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

4

Роль громадянського суспільства у  протидії корупції та механізми співпраці з органами державної влади: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

5

Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. матеріали. Бібліотека державного службовця  

6

Подолання корупції в соціальній сфері: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця

7

Боротьба з корупцією через розвиток соціального діалогу влади, бізнесу, громадського суспільства: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

8

Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення: навч.-метод.матеріали.  Бібліотека державного службовця

9

Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство: навч.-метод.матеріали.   Бібліотека державного службовця

10

Комунікативна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства  як механізм запобігання  корупції: навч.-метод.матеріали.  Бібліотека державного службовця  

11

Професіоналізація людських ресурсів на державній службі як процес протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця  

12

Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці української держави: навч.-метод. матеріали. Бібліотека державного службовця

13

Ефективне управлінське спілкування як чинник запобігання корупції: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

14

Електронне врядування як ефективний засіб у боротьбі з проявами корупції: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

15

Психологічні основи запобігання проявам явища корупції " Бібліотека державного службовця 

16

Міжнародні стандарти  запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

17

Протидія корупції та зловживанням при використанні природних ресурсів у природоохоронній екологічній сфері: навч.-метод. матеріали. Бібліотека державного службовця

18

Реформування антикорупційної політики держави: мета та шляхи реалізації: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця

19

Актуальні проблеми нового антикорупційного законодавства України:навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця

20

Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця

22

Механізми подолання корупції в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

23

Корупція як негативне суспільне явище: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця

24

Корупційні діяння в сфері охорони здоровя: вітчизняний та зарубіжний досвід протидії: навч.-метод.матеріали. навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

25

Аналіз ризиків і можливих сфер зловживань у системі виконавчої служби: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

26

Державні механізми детінізації економіки як основи подолання корупції в Україні: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

27

Механізми обмеження корупційних проявів у партійно-політичних відносинах: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

28

Боротьба з проявами корупції у сфері освіти: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця

29

Організаційно-правові засади забезпеченням запобігання злочинам в охороні навколишнього середовища: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця 

30

Зростання ролі особистісного фактора в державному управлінні як засіб подолання корупції: навч.-метод.матеріали. Бібліотека державного службовця  

31

Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу корупційних дій в органах державної влади: навч.-метод.матеріали.  Бібліотека державного службовця 

32

Здійснення фінансового моніторингу як умова протидії корупції

33

Проблемні питання реалізації антикорупційного закону

 

Запрошуємо до співпраці!!!

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com