Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Вчена рада Національної академії державного управління
при Президентові України


 

Чергове засідання Вченої ради Національної академії
27 травня 2021 року (четвер), початок о 12.00

вул. Академіка Ромоданова 12/2, зала засідань (314 к.)

Проєкт ПД ВР №294/04Вчена рада Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління Національної академії.

Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції Національної академії як головного державного вищого навчального закладу в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обговорення найважливіших напрямів її діяльності, реалізації покладених на неї завдань, визначення перспектив розвитку закладу.

Вчена рада в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну академію, цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України.

У межах компетенції Вчена рада ухвалює рішення щодо:

 • визначення пріоритетних напрямів діяльності Національної академії та перспектив її розвитку;
 • визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень;
 • забезпечення ефективної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що покладено на заклад;
 • забезпечення якості навчального процесу, наукових та дисертаційних досліджень в Національній академії;
 • запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій;
 • заслуховування та схвалення звітів, аналітичних і інших матеріалів Національної академії;
 • обрання шляхом таємного голосування на посади професорів, завідувачів кафедр, інших науково-педагогічних працівників Національної академії;
 • організації виконання Конституції та законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів чинного законодавства із питань, віднесених до сфери діяльності Національної академії;
 • організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Національну академію.
 • планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на підготовку фахівців;
 • присвоєння вчених звань;
 • розгляду основних напрямів економічного й соціального розвитку Національної академії;
 • формування та реалізація видавничої політики Національної академії.

Відповідно до основних завдань Вчена рада:

 • визначає зміст, структуру, форми й методи навчання, а також проводить контроль якості навчального процесу та підготовки слухачів, аспірантів, докторантів Національної академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості навчального процесу;
 • заслуховує щорічний звіт президента Національної академії;
 • заслуховує звіт про підсумки міжнародної діяльності Національної академії;
 • заслуховує звіт про щорічну атестацію аспірантів та докторантів Національної академії; встановлює у визначених випадках термін перебування в аспірантурі та докторантурі диференційовано з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації;
 • заслуховує питання про стан роботи і розвитку відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення, науково-технічного оснащення підрозділів Національної академії та вносить відповідні подання на затвердження президенту Національної академії;
 • заслуховує питання щодо підготовки, публікації навчальних, наукових і науково-інформаційних видань та рекомендує їх до надання відповідного грифу; затверджує плани наукової і видавничої діяльності;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • затверджує нормативи та визначає обсяги наукового і педагогічного навантаження для різних категорій науково-педагогічних працівників Національної академії;
 • затверджує символіку Національної академії;
 • здійснює контроль у межах своєї компетенції за роботою Вчених рад інститутів Національної академії та сприяє діяльності спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;
 • здійснює моніторинг і аналізує науково-педагогічну діяльність кафедр та інститутів Національної академії;
 • нагороджує Почесною грамотою Національної академії її працівників, слухачів, аспірантів, докторантів, а також громадян України та інших держав в установленому порядку;
 • обговорює та схвалює плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників;
 • переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасну і якісну підготовку аспірантів або докторантів;
 • погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад заступників директорів регіональних інститутів державного управління Національної академії;
 • погоджує в установленому порядку рішення приймальної комісії про зарахування вступників до Національної академії; зарахування до аспірантури, докторантури, переведення аспірантів на іншу форму навчання, відрахування аспірантів, докторантів Національної академії;
 • погоджує відповідно до законодавства творчі відпустки аспірантів, докторантів для завершення наукової роботи, написання монографій, навчальних посібників, підручників із розглядом планів і звітів про виконання, за наявності поважних причин вирішує питання щодо продовження терміну навчання;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • приймає рішення щодо висунення кандидатів у дійсні члени і член-кореспонденти Національної академій наук України та інших галузевих академій; 
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • присуджує почесне звання Національної академії “Почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України” громадянам України та іноземцям в установленому порядку;
 • проводить обрання шляхом таємного голосування на посади завідувачів кафедр, професорів, інших науково-педагогічних працівників Національної академії;
 • рекомендує працівників і випускників Національної академії для їх навчання в аспірантурі та докторантурі;
 • розглядає і схвалює рішення про внесення змін до структури Національної академії, її основних структурних підрозділів та затверджує їх положення;
 • розглядає інші питання діяльності Національної академії відповідно до Положення про Національну академію.
 • розглядає питання про прийом в аспірантуру і докторантуру Національної академії;
 • розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчального процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців; розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців; здійснює ухвалення навчальних програм і навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій; приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей Національної академії;
 • розглядає, висуває наукові праці та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, участі у конкурсах; здійснює клопотання щодо представлення працівників Національної академії та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань;
 • створює комісії, робочі групи Національної академії з питань основної діяльності Національної академії, а також для вивчення і підготовки окремих питань, що виносяться на розгляд Вченої ради; та затверджує їх положення;
 • схвалює концепцію розвитку Національної академії та програму заходів щодо її реалізації;
 • схвалює рекомендації для закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо формування змісту; перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень;
 • схвалює основні напрями наукових досліджень, теми дисертаційних досліджень, а також призначення наукових керівників аспірантів, наукових консультантів докторантів, заслуховує їх звіти;
 • схвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Національної академії;
 • формує пропозиції щодо вимог до науково-педагогічних працівників системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • формулює перспективні напрями розвитку системи підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;
 • формує та вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Положення про Національну академію, інші установчі документи Національної академії.

Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується президентом Національної академії на 5 років. За потреби склад Вченої ради може змінюватися за ініціативи загальних зборів трудового колективу, 2/3 членів Вченої ради, президента Національної академії.

 

 

 

Постійні комісії Вченої ради Національної академії

 

Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань

 

 

Контактна інформація

 
 
Рачинський Анатолій Петрович – Учений секретар Національної академії, доктор наук з державного управління, професор.
 
 
Адреса: вулиця Академіка Ромоданова, 12/2, кім. 201. 
 
Телефони: : (044) 489-45-43
 
 
Засідання Вченої ради Національної академії відбувається, як правило, в останній четвер кожного місяця о 14.30 за адресою: вул. Антона Цедіка, 20, кім. 212.

 ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com