обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
нормативні документи

Нормативні документи щодо діяльності Національної академії

І. Нормативні академічні документи
II. Програмні академічні документи
ІІІ. Освітній процес
IV. Вступ до Національної академії
V. Кадрове забезпечення
VІ. Наукова діяльність
VIІ. Міжнародна діяльність
VIІІ. Інформаційна та бібліотечна діяльність
IХ. Слухацьке самоврядування
Х. Стипендіальне забезпечення
ХI. Платні послуги
ХIІ. Гуртожитки
ХІІІ.Конкурси
ХIV. Організація діловодства

 

Перелік документів реєстру

 

 

Назва нормативного документу

 

I. Нормативні академічні документи

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Національної академії державного управління при Президентові України 

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс корпоративної культури

Положення про президію Національної академії

Положення про Вчену раду

Положення про Громадську раду

Положення про постійно діючу комісію з етики та управління конфліктами
Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин
Положення про Комісію з академічної доброчесності
Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку в Національній академії державного управління при Президентові України

II. Програмні академічні документи

Концепція реформування та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки

Стратегія розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки

План роботи Національної академії на 2019 рік

План роботи Національної академії на 2020 рік

Антикорупційна програма Національної академії на 2020 рік

ІІІ. Документи щодо освітнього процесу

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії

Положення про заочно-дистанційну форму навчання в Національній академії

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та кафедр Національної академії

Положення про навчання за індивідуальним графіком в Інституті публічного управління та адміністрування

Положення про порядок та умови обрання слухачами вибіркових дисциплін

Положення про неформальну та інформальну освіту

Типове положення про кафедру Національної академії

Положення про гарантів освітньо-професійних (наукових) програм

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників кафедр Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії

Положення про педагогічну практику аспірантів Національної академії

 

IV. Документи щодо вступу до Національної академії

Положення про Приймальну комісію Національної академії
Правила прийому на навчання до Національної академії в 2020 році
Зміни до Правил прийому на навчання до Національної академії в 2020 році
Правила прийому до аспірантури Національної академії в 2020 році
Положення про апеляційну комісію

V. Кадрове забезпечення

Порядок та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України

VI. Наукова діяльність

Концепція розвитку системи наукової діяльності Національної академії державного управління при Президентові України

Порядок організації експертно-аналітичної діяльності Національної академії

Положення про Наукову школу в Національній академії

Порядок організації та проведення наукової діяльності в Національній академії

Положення про конкурс молодих науковців Національної академії

Положення про Раду молодих вчених Національної академії

VІІ. Міжнародна діяльність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про Конкурсну комісію з відбору представників Національної академії для участі в заходах міжнародної академічної мобільності
Порядок оформлення і здійснення службових відряджень за кордон працівників Національної академії

VІІІ. Інформаційна та бібліотечна діяльність

Положення про зовнішній та внутрішній веб-портали Національної академії

Положення про Електронну бібліотеку Національної академії

IХ. Слухацьке самоврядування

Положення про слухацьке самоврядування в Національній академії

Х. Стипендіальне забезпечення

Положення про стипендіальну комісію та стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів та докторантів

Положення про стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів та докторантів Національної академії, які навчаються за державним замовленням на денній формі

Зміни до Положення про стипендіальну комісію, Положення про стипендіальне забезпечення

ХI. Платні послуги

Перелік платних послуг

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії

ХIІ. Гуртожитки

Положення про порядок надання послуг щодо проживання у гуртожитках готельного типу Національної академії, кошторису витрат на утримання та вартості послуг з проживання

ХІІІ. Конкурси

Положення про конкурс “Національна академія державного управління при Президентові України – погляд у майбутнє”

ХІV. Адміністративно-господарська діяльність та діловодство

Інструкція з діловодства в Національній академії

Порядок опрацювання документів

Наказ т.в.о. президента Національної академії від 03 серпня 2020 року № 12-оп "Про підготовку господарства Національної академії до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 років"

 

 

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com