Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
нормативні документи

Нормативні документи щодо діяльності Національної академії

І. Нормативні академічні документи
II. Програмні академічні документи
ІІІ. Освітній процес
IV. Вступ до Національної академії
V. Кадрове забезпечення
VІ. Наукова діяльність
VIІ. Міжнародна діяльність
VIІІ. Інформаційна та бібліотечна діяльність
IХ. Слухацьке самоврядування
Х. Стипендіальне забезпечення
ХI. Платні послуги
ХIІ. Гуртожитки
ХІІІ.Конкурси
ХIV. Адміністративно-господарська діяльність, охорона праці та діловодство

 

Перелік документів реєстру

 

 

Назва нормативного документу

 

I. Нормативні академічні документи

Статут Національної академії державного управління при Президентові України

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Національної академії державного управління при Президентові України 

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс корпоративної культури

Положення про президію Національної академії

Положення про Вчену раду

Положення про Громадську раду

Положення про постійно діючу комісію з етики та управління конфліктами
Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин
Положення про Комісію з академічної доброчесності
Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату

Зміни до Положення про Вчену раду Національної академії державного управління при Президентові України

Правила внутрішнього трудового розпорядку в Національній академії державного управління при Президентові України

Про внесення змін до Положення про Вчену раду Національної академії від 17 вересня 2020 року

Про внесення змін до Положення про Вчену раду Національної академії державного управління при Президентові України

Про внесення змін до Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради Національної академії

II. Програмні академічні документи

Концепція реформування та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки

Стратегія розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки

План роботи Національної академії на 2019 рік

План роботи Національної академії на 2020 рік

Антикорупційна програма Національної академії на 2020 рік

Антикорупційна програма Національної академії на 2021 рік

ІІІ. Документи щодо освітнього процесу

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії

Положення про заочно-дистанційну форму навчання в Національній академії

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та кафедр Національної академії

Положення про навчання за індивідуальним графіком в Інституті публічного управління та адміністрування

Положення про навчання за індивідуальним графіком в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України

Положення про вибіркові навчальні дисципліни

Положення про неформальну та інформальну освіту

Типове положення про кафедру Національної академії

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників кафедр Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення про педагогічну практику аспірантів Національної академії

Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатків до них європейського зразка у Національній академії державного управління при Президентові України

Порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці Національної академії державного управління при Президентові України

Порядок надання академічних відпусток здобувачів вищої освіти в Національній академії

Ліцензований обсяг і фактичний контингент

Зведена інформація щодо освітніх програм

 

IV. Документи щодо вступу до Національної академії

Положення про Приймальну комісію Національної академії державного управління при Президентові України
Правила прийому на навчання до Національної академії державного управлінння при Президентові України у 2021 році

Правила прийому до аспірантури Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році
Правила прийому до аспірантури Національної академії в 2021 році
Положення про апеляційну комісію

Програма вступних випробувань до магістратури у 2021 році

Умови доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями у Національній академії

Протокол приймальної комісії

Список рекомендованих до зарахування у 2020 році до Національної академії

Накази про зарахування у 2020 році до Національної академії

V. Кадрове забезпечення

Порядок та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України

VI. Наукова діяльність

Концепція розвитку системи наукової діяльності Національної академії державного управління при Президентові України

Порядок організації експертно-аналітичної діяльності Національної академії

Положення про Наукову школу в Національній академії

Порядок організації та проведення наукової діяльності в Національній академії

Порядок та умови проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт у Національній академії

Положення про Раду молодих вчених Національної академії

VІІ. Міжнародна діяльність

Положення про реалізації права на академічну мобільність Національної академії державного управління при Президентові України
Положення про Конкурсну комісію з відбору представників Національної академії для участі в заходах міжнародної академічної мобільності
Порядок оформлення і здійснення службових відряджень за кордон працівників Національної академії

VІІІ. Інформаційна та бібліотечна діяльність

Положення про Бібліотеку Національної академії державного управління при Президентові України

Положення про зовнішній та внутрішній веб-портали Національної академії

Положення про Електронну бібліотеку Національної академії

IХ. Слухацьке самоврядування

Положення про слухацьке самоврядування в Національній академії

Х. Стипендіальне забезпечення

Зміни до Положення про стипендіальну комісію та Положення про стипендіальне забезпечення

Склад стипендіальної комісії Національної академії

Положення про стипендіальну комісію та стипендіальне забезпечення слухачів, аспірантів та докторантів Національної академії державного управління при Президентові України

ХI. Платні послуги

Перелік платних послуг

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії

ХIІ. Гуртожитки

Положення про порядок надання послуг щодо проживання у гуртожитках готельного типу Національної академії, кошторису витрат на утримання та вартості послуг з проживання

ХІІІ. Конкурси

Положення про конкурс “Національна академія державного управління при Президентові України – погляд у майбутнє”

ХІV. Адміністративно-господарська діяльність, охорона праці та діловодство

Інструкція з діловодства в Національній академії

Порядок опрацювання документів

Інструкція вступного інструктажу з охорони праці
Інструкція № 2 з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу
Інструкція № 3 вступного інструктажу здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників
Інструкція № 4 з охорони праці під час роботи в умовах карантину
Інструкція з пожежної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України

Наказ т.в.о. президента Національної академії від 03 серпня 2020 року № 12-оп "Про підготовку господарства Національної академії до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 років"

Наказ про підготовку господарства Національної академії до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016 -2017 років

Наказ про підготовку господарства Національної академії до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017 -2018 років

Наказ про підготовку господарства Національної академії до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018 -2019 років

Наказ про підготовку господарства Національної академії до експлуатації в осінньо-зимовий період 2019 -2020 років

 

 

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com