обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ


Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) - головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Указом Президента України від 30 травня 1995 р. № 398 була утворена Українська Академія державного управління при Президентові України.

У 1996 р. розпочали діяльність регіональні підрозділи Української Академії державного управління при Президентові України у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові, які в 2001 р. отримали статус регіональних інститутів.

Указом Президента України від 21 серпня 2003 р. № 869, враховуючи вагомий внесок у розвиток державного управління в Україні, а також беручи до уваги загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності, Українській Академії державного управління при Президентові України було надано статус національної з наступним перейменуванням у Національну академію державного управління при Президентові України.

Потужним імпульсом для подальшого розвитку Національної академії став Указ Президента України від 9 грудня 2011 р. № 1110/2011 "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України", яким затверджена Концепція реформування Національної академії. На виконання зазначеного указу з метою більш чіткого розмежування навчання кадрів вищого та середнього управлінських рівнів у складі Національної академії утворено нові навчально-наукові інститути (Указ Президента від 14 серпня 2012 р. № 471):

 • Інститут вищих керівних кадрів - головний та елітний науково-методичний центр для навчання керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за спеціальною магістерською програмою "Управління суспільним розвитком". Зазначена категорія управлінських кадрів навчається за спеціальною практико-орієнтованою навчальною програмою та отримає кваліфікацію "Магістр суспільного розвитку". До викладення залучаються керівники органів державного управління України та провідні професори й управлінці-практики зарубіжних країн;
 • Інститут "Вища школа державного управління" - єдиний в Україні центр підготовки талановитої молоді, основним завдання якого є формування нового елітного корпусу державної служби. Слухачі навчаються за спеціальною магістерською програмою "Публічне адміністрування" для підготовки сучасних фахівців сфери публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах принципів "Good Governance". Нова програма розроблена Національною академією спільно з Вищою школою управління та права (м. Берлін) за підтримки Уряду ФРН з урахуванням кращих європейських практик підготовки фахівців для сфери публічного управління. До викладення залучаються провідні професори Національної академії, вітчизняні та іноземні науковці й управлінці-практики. Запроваджена діяльність наставників з числа найкращих науково-педагогічних працівників Національної академії та фахівців у галузі державного управління для супроводу навчання кожного слухача. Кращі слухачі проходять стажування за кордоном і матимуть змогу продовжити навчання в одному з вищих навчальних закладів Франції, Німеччини та Польщі;
 • Інститут державної служби та місцевого самоврядування утворений для вирішення завдань формування та запровадження цілісної практико-орієнтованої системи навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, спроможних приймати ефективні управлінські рішення та надавати якісні управлінські послуги у різних сферах суспільного життя. В Інституті підготовка магістрів із галузевого управління здійснюється за конкретними напрямами управлінської діяльності: публічна політика, парламентаризм та парламентська діяльність, регіональне управління, місцеве самоврядування, управління у сфері національної безпеки, охорони здоров'я, освіти за всіма формами навчання (денною, вечірньою, заочною, заочно-дистанційною).

Місія Національної академії полягає у:

 • формуванні сучасної управлінської еліти України;
 • • розвитку професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • науковому супроводі державно-управлінських реформ.

За роки діяльності Національна академія досягла значних успіхів у становленні та розвитку освітньої та наукової галузей "Державне управління". На 1 січня 2015 р. у закладі фахову підготовку з опануванням освітньо-кваліфікаційного рівня або наукового ступеня здобували 5851 осіб (у тому числі 5125 слухачів, 509 аспірантів, 62 докторанти та 155 здобувачів наукового ступеня кандидата наук), а також 1606 студентів навчались у регіональних інститутах державного управління Національної академії за спеціальностями, професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Щороку в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національній академії та центрах підвищення кваліфікації регіональних інститутів державного управління близько 20 тис. управлінців підвищують рівень професійної компетентності.

Упродовж свого існування Національна академія нарощувала свій науково-педагогічний і науковий потенціал. У структурі закладу навчальний та науковий процес на 1 січня 2015 р. забезпечували три навчально-наукові інститути (м. Київ), Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування та 4 регіональних інститути державного управління в містах Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові, 8 факультетів, 51 кафедра (15 - у Києві). Для адміністративного забезпечення діяльності Національної академії (м. Київ) створені та функціонують управління з навчальної роботи, організації фундаментальних та прикладних досліджень, підготовки наукових та науко-педагогічних кадрів, інформатизації, інноваційних освітніх технологій, організаційного забезпечення, забезпечення міжнародних зв'язків, з видавничої діяльності, планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності, господарське; а також самостійні відділи кадрів і державної служби, юридичний, стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення, прийому слухачів та розподілу випускників, забезпечення зв'язків з громадськістю, інформаційно-бібліотечного забезпечення, забезпечення діяльності президії.

Освітній та науковий потенціал Національної академії складають понад 600 науково-педагогічних і наукових працівників, із них понад 180 докторів наук, професорів і 400 кандидатів наук, доцентів. Також до навчального процесу щорічно залучається понад 180 вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.

Сьогодні Національна академія пропонує магістерську підготовку за напрямом "Державне управління" за 11 спеціальностями ("Державне управління", "Управління суспільним розвитком", "Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління у сфері охорони здоров'я", "Державне управління у сфері освіти", "Державне управління у сфері національної безпеки", "Електронне урядування", "Парламентаризм та парламентська діяльність") і понад 50 спеціалізаціями.

Щорічно Національна академія здійснює набір слухачів на денну, вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання.

Починаючи з 1995 р. Національна академія підготувала майже 25 тис. магістрів, у тому числі понад 14 тис. - за державним замовленням, майже 8 тис. бакалаврів і спеціалістів, забезпечила закордонне стажування понад 2,5 тис. осіб: слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів і науковців закладу.

Важливим напрямом діяльності Національної академії є її наукова складова, яка зосереджена на:

 • розвитку галузі науки "Державне управління";
 • проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування;
 • науковому забезпеченні навчального процесу;
 • наданні експертно-консультаційних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії і практики державотворення;
 • організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

З метою наукового забезпечення процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за роки існування Національної академії науковцями було опубліковано понад 700 монографій, 200 підручників та 1200 навчальних посібників.

Важливий напрям діяльності Національної академії - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. З цією метою в закладі створені та діють аспірантура, докторантура, шість спеціалізованих учених рад. Усього за час їх функціонування (станом на 1 січня 2015 р.) захищено 937 дисертацій, з них - 135 докторських та 802 кандидатських. На сьогодні частка захищених дисертацій у Національній академії та її регіональних інститутах у сукупній кількості захищених робіт у галузі державного управління становить майже 60%.

Сьогодні в Національній академії створено всі умови для здобуття якісної сучасної освіти. Постійно удосконалюється матеріально-технічна база навчальних корпусів та гуртожитків. Для підвищення ефективності навчального процесу, використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у Національній академії відкрито нову бібліотеку з сучасним електронним каталогом.

За міжнародної технічної допомоги Уряду Канади та за участю Світового банку в закладі створений Центр дистанційного навчання (сьогодні - це управління інноваційних освітніх технологій), який став першим в Євроазіатському регіоні центром Навчальної мережі глобального розвитку. Для забезпечення розвитку дистанційної освіти в Україні управління інноваційних освітніх технологій спільно з кафедрами Національної академії проводить наукові дослідження, веде консультативну діяльність, здійснює розробку та впровадження нових форм і технологій дистанційного навчання.

З метою інтегрування Національної академії у європейський і світовий освітній простір, використання світових здобутків державного управління, актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм Національна академія підтримує партнерські зв'язки з 204 зарубіжними і міжнародними інституціями із 38 країн світу, бере участь у реалізації понад 50 міжнародних проектів та програм.

На сьогодні Національна академія є членом 5 міжнародних організацій: Мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Міжнародного інституту адміністративних наук (IIAS), Міжнародної асоціації шкіл та інститутів управління (IASIA), Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку (GDLN), Мережі директорів інститутів та шкіл державного управління Європейського Союзу (DISPA).

За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі вищих органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання - підготовки високопрофесійних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, формування державно-управлінської і політичної еліти.

Серед випускників Національної академії 88 народних депутатів України, з них 37 народних депутатів України VIІІ скликання, Голова Верховної Ради України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, голови обласних, районних, сільських і селищних рад, міські голови, керівники державних підприємств, установ та організацій.

Сучасний розвиток Національної академії спрямований на посилення її ролі в системі навчання професійних управлінців нової генерації, спроможних компетентно, якісно виконувати свою роботу для забезпечення розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави та її інтеграції до світового співтовариства.

Підготовка сучасних менеджерів для державного управління в Національній академії супроводжується впровадженням цілісної практико-орієнтованої системи навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Випускники Національної академії презентують нову генерацію фахівців державного управління. Сучасні знання та вміння, отримані під час навчання, є необхідними для утвердження реальної демократії, соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

У закладі сформована сучасна навчально-наукова, соціально-побутова інфраструктура, що дає змогу успішно здійснювати магістерську, кандидатську, докторську підготовку, наукову, видавничу, міжнародну діяльність, підвищувати кваліфікацію, успішно розвивати нові напрями діяльності, здійснювати гідний внесок у процес інтеграції України у світовий освітянський простір.

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com