Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ


 

Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) – заклад вищої освіти з особливими умовами навчання, який здійснює науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців.

Указом Президента України від 30 травня 1995 р. № 398 була утворена Українська Академія державного управління при Президентові України.

У 1996 р. розпочали діяльність регіональні підрозділи Української Академії державного управління при Президентові України у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові, які в 2001 р. отримали статус регіональних інститутів.

Указом Президента України від 21 серпня 2003 р. № 869, враховуючи вагомий внесок у розвиток державного управління в Україні, а також беручи до уваги загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності, Українській Академії державного управління при Президентові України було надано статус національної з наступним перейменуванням у Національну академію державного управління при Президентові України.

Місія Національної академії полягає у формуванні професійної демократичної управлінської еліти українського суспільства на основі сучасних наукових досягнень та технологій передачі знань щодо здійснення ефективного публічного управління.

Серед випускників Національної академії 107 народних депутатів України, з них 15 народних депутатів України ІХ скликання, серед яких 3 особи обирались депутатами двох і більше скликань. Сьогодні на керівних посадах перебувають випускники Національної академії: заступники Керівника Офісу Президента України (Ковалів Юлія Ігорівна, Соколовська Юлія Сергіївна), заступники Керівника Апарату Верховної Ради України (Мартиненко Олександр Андрійович, Мельничук Андрій Васильович), Державний секретар Кабінету Міністрів України (Ярема Олександр Йосипович), заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України (Куцевол Анатолій Анатолійович), Уповноважений Президента України з прав дитини (Кулеба Микола Миколайович), керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, голови обласних, районних, сільських і селищних рад, міські голови, керівники державних підприємств, установ та організацій.

Упродовж свого існування Національна академія нарощувала свій науково-педагогічний і науковий потенціал. У структурі закладу навчальний та науковий процес на 1 березня 2020 року забезпечував Інститут публічного управління та адміністрування (м. Київ), Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень і 4 регіональних інститути державного управління в містах Дніпро, Львові, Одесі та Харкові, 9 факультетів, 44 кафедри (11 – у Києві). Для адміністративного забезпечення діяльності Національної академії (м. Київ) створені та функціонують управління комунікативними зв’язками, організаційного забезпечення, планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності, інформатизації, центри дистанційного навчання, видавничо-друкарський, експлуатаційно-сервісної роботи, а також самостійні відділи: забезпечення якості освітнього процесу, конкурсного відбору здобувачів вищої освіти, організації підготовки науково-педагогічних кадрів, роботи з персоналом, правового забезпечення, бібліотека і сектор з питань запобігання і протидії корупції.

Освітній та науковий потенціал Національної академії складають понад 470 науково-педагогічних і наукових працівників, із них 150 докторів наук, професорів і понад 400 кандидатів наук, доцентів. Близько 100 науково-педагогічних працівників мають державні нагороди, серед них понад 30 присвоєно почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений юрист України», «Заслужений економіст України».

Також до навчального процесу щорічно залучається понад 180 вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.

Сьогодні Національна академія пропонує магістерську підготовку за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

Місія програми ґрунтується на освітній філософії, базові положення якої всі учасники навчального процесу в Академії (слухачі, викладачі, працівники, випускники) мають сприймати як основні ціннісні орієнтації щодо оволодіння теорією та практикою державного управління, а саме:

1) орієнтація на ефективну і продуктивну реалізацію стратегічних цілей, завдань і функцій держави; формування національної державно-адміністративної культури;

2) служіння народу України, надання громадянам української держави якісних послуг, забезпечення громадянських прав і свобод; сприяння політичному та соціальному партнерству як засобу консолідації суспільства;

3) адаптація змісту навчання до процесів глобалізації, інтернаціоналізації, нового міжнародного політичного, економічного, гуманітарного, адміністративного контексту, входження України в європейський простір; розвиток у державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування глобального світогляду, європейського мислення, національної самосвідомості;

4) формування у слухачів знань, умінь, здібностей, досвіду ефективного державного управління, спрямованого на забезпечення прогресивних змін у суспільстві, реформування політичної, економічної, соціальної, гуманітарної сфер, адміністративної системи; вироблення новаторських професійних якостей: незалежного критичного мислення, творчості, ініціативності, всебічного неупередженого осмислення суспільних проблем, прогнозування наслідків прийняття управлінських рішень, соціальної відповідальності, здатності до діалогу, розвитку партнерських взаємовідносин;

5) диверсифікація змісту, форм, методів навчання з метою забезпечення доступності і рівних можливостей, професійного вдосконалення, максимального задоволення фахових індивідуальних потреб;

6) постійна актуалізація змісту та модернізація методів і засобів навчання; участь усього науково-педагогічного колективу та слухачів у формуванні й коригуванні змісту, форм і методів викладання.

Щорічно Національна академія здійснює набір слухачів на денну, вечірню та заочну форми навчання.

Починаючи з 1995 р. Національна академія підготувала понад 30 тис. магістрів, у тому числі понад 20 тис. - за державним замовленням, майже 10 тис. бакалаврів і спеціалістів, забезпечила закордонне стажування понад 3 тис. осіб: слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців і співробітників закладу.

Важливим напрямом діяльності Національної академії є її наукова складова, яка зосереджена на:

· розвитку галузі науки "Державне управління";

· проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування;

· науковому забезпеченні навчального процесу;

· наданні експертно-консультаційних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії і практики державотворення;

· організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

З метою наукового забезпечення процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за роки існування Національної академії науковцями було опубліковано понад 750 монографій, 300 підручників та 1300 навчальних посібників.

Важливий напрям діяльності Національної академії – підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. З цією метою в закладі створені та діють аспірантура, докторантура, дев’ять спеціалізованих вчених рад. Усього за час їх функціонування (станом на 26 лютого 2020 року) захищено 1275 дисертацій, з них – 177 докторських, 1098 – кандидатських. Частка захищених дисертацій у Національній академії та її регіональних інститутах в сукупній кількості захищених робіт у галузі державного управління становить 54%.

В Національній академії створено всі умови для здобуття якісної сучасної освіти. Постійно удосконалюється матеріально-технічна база навчальних корпусів та гуртожитків. Для підвищення ефективності навчального процесу, використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у Національній академії відкрито нову бібліотеку з сучасним електронним каталогом.

За міжнародної технічної допомоги Уряду Канади та за участю Світового банку в закладі створений Центр дистанційного навчання, який став першим в Євроазіатському регіоні центром Навчальної мережі глобального розвитку. Для забезпечення розвитку дистанційної освіти в Україні Центр спільно з кафедрами Національної академії проводить наукові дослідження, веде консультативну діяльність, здійснює розробку та впровадження нових форм і технологій дистанційного навчання.

З метою інтегрування Національної академії у європейський і світовий освітній простір, використання світових здобутків державного управління, актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм Національна академія підтримує партнерські зв’язки з понад 30 іноземними й міжнародними інституціями із 22 країн світу, бере участь у реалізації 9  міжнародних проєктів та програм співробітництва.

 

На сьогодні Національна академія є членом 6 міжнародних організацій: Мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Міжнародного інституту адміністративних наук (IIAS), Міжнародної асоціації шкіл та інститутів управління (IASIA), Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку (GDLN), Мережі директорів інститутів та шкіл державного управління Європейського Союзу (DISPA), Глобальної мережі шкіл врядування Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Global Network of Schools of Government).

 

За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі вищих органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання - підготовки високопрофесійних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, формування державно-управлінської і політичної еліти.

 

Сучасний розвиток Національної академії спрямований на посилення її ролі в системі навчання професійних управлінців нової генерації, спроможних компетентно, якісно виконувати свою роботу для забезпечення розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави та її інтеграції до світового співтовариства.

Підготовка сучасних менеджерів для державного управління в Національній академії супроводжується впровадженням цілісної практико-орієнтованої системи навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Сучасні знання та вміння, отримані під час навчання, є необхідними для утвердження реальної демократії, соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

У закладі сформована сучасна навчально-наукова, соціально-побутова інфраструктура, що дає змогу успішно здійснювати магістерську, кандидатську, докторську підготовку, наукову, видавничу, міжнародну діяльність, підвищувати кваліфікацію, успішно розвивати нові напрями діяльності, здійснювати гідний внесок у процес інтеграції України у світовий освітянський простір.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com