Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Діяльність спеціалізованих вчених рад регламентується “Положенням про спеціалізовану вчену раду”, яке затверджене наказом МОНмолодьспорту України від 14 вересня 2011 року № 1059.

У Національній академії (м. Київ), Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональних інститутах державного управління створені та функціонують 6 спеціалізованих вчених рад, що забезпечують атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі науки “Державне управління”.

 

Мережа спеціалізованих вчених рад Національної академії

Установа, шифр спецради
(з посиланням на сторінку спецради)
Статус і профіль спецради Термін повноважень Керівний склад
Національна академія (м. Київ)
Д 26.810.01
докторська
25.00.01; 25.00.02; 25.00.03
21.12.2015 - 21.12.2018 В.С.Куйбіда, д.держ.упр., професор
Л.А.Гаєвська, д.держ.упр., доцент
Національна академія (м. Київ)
Д 26.810.02
докторська
25.00.02; 25.00.04
12.12.2017 - 12.12.2020 О.М. Петроє д.держ.упр., доцент
М.Г.Цедік, к.держ.упр.
Дніпропетровський РІДУ
Д 08.866.01
докторська
25.00.01; 25.00.03; 25.00.04
16.05.2016 - 16.05.2018 С.М.Серьогін, д.держ.упр., професор
І.І.Хожило, д.держ.упр., доцент
Львівський РІДУ
К 35.860.01
кандидатська
25.00.01; 25.00.02
16.05.2016 - 16.05.2018 В.С.Загорський, д.е.н., професор
О.А.Каляєв, к.і.н., доцент
Одеський РІДУ
К 41.863.01
кандидатська
25.00.01; 25.00.02; 25.00.04
10.05.2017 - 31.12.2019 М.М.Іжа, д.політ.н., професор
І.В.Нагорна, к.держ.упр., доцент
Харківський РІДУ
Д 64.858.01
докторська
25.00.01; 25.00.02
11.07.2016 - 11.07.2019 Д.В.Карамишев, д.держ.упр., професор
А.О.Кузнецов, к.держ.упр., доцент

 

Процедура атестації наукових кадрів вищої кваліфікації спеціалізованими вченими радами:
підготовка документів для подання до спеціалізованої вченої ради;
прийняття дисертації для попереднього розгляду;
прийняття дисертації до захисту;
прилюдний захист дисертації;
підготовка документів за результатами прилюдного захисту (підготовка атестаційної справи).

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
(наказ МОНмолодьспорту України від 14 вересня 2011 року № 1059)

Для докторських дисертацій          Для кандидатських дисертацій

Документи подаються у поліпропіленовій папці зі вшитими файлами (80 – для здобувачів наукового ступеня кандидата наук; 100 – для здобувачів наукового ступеня доктора наук) та складаються в порядку їх згадування в переліку.

Копії опублікованих наукових праць, перерахованих в авторефераті, вкладаються в останні файли папки у порядку їх згадування (кожна копія – в окремий файл). Документи, що подаються у 2-х примірниках, вкладаються в один файл.

ПРИЙНЯТТЯ ДИСЕРТАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ

Спеціалізована вчена рада має право приймати до розгляду (за наявності документів, визначених у переліку) докторську дисертацію не раніше ніж через два місяці, а кандидатську – не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачем обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації.

Якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук, документи якого приймаються для попереднього розгляду, не має повної вищої освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, він складає додатковий кандидатський іспит, що визначається спеціалізованою вченою радою відповідно до переліку наукових спеціальностей за програмами, затвердженими МОН України.

Про дату складання додаткових кандидатських іспитів спеціалізована вчена рада повідомляє МОН України протягом місяця з дня прийняття рішення та готує відповідний витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради.

Здобувач наукового ступеня кандидата наук допускається до захисту дисертації лише після складання всіх кандидатських іспитів. Після складання додаткового кандидатського іспиту готується посвідчення про складання додаткового кандидатського іспиту, яке додається до атестаційної справи.

ПРИЙНЯТТЯ ДИСЕРТАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ

Спеціалізована вчена рада приймає до захисту докторську дисертацію не пізніше ніж через три місяці після подання здобувачем усіх документів, а кандидатську – не пізніше ніж через два місяці.

Забороняється усувати недоліки, виявлені у дисертації спеціалізованою вченою радою після прийняття її до захисту, та в авторефераті – після його розсилання.

Спеціалізована вчена рада доручає 3-м особам – фахівцям за профілем дисертації з членів ради – підготувати висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду (далі – висновок комісії спеціалізованої вченої ради), підписаний всіма членами.

Висновок комісії спеціалізованої вченої ради повинен містити відомості про науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, про кількість і обсяг публікацій та про повноту опублікованих матеріалів дисертації, а також пропозиції щодо призначення офіційних опонентів, у тому числі іноземних фахівців з відповідної спеціальності, та щодо переліку установ, організацій та фахівців для розсилання автореферату дисертації.

За результатами прийняття дисертації до захисту готується витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів.

Про прийняття дисертації до захисту і призначення офіційних опонентів спеціалізована вчена рада надсилає МОН України повідомлення у встановленому порядку, що публікується в офіційному друкованому виданні та на офіційному веб-сайті МОН України. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук проводиться не раніше ніж через місяць після опублікування такого повідомлення.

Автореферат із зазначенням адреси, дати і часу захисту розсилають не пізніше ніж за місяць до захисту за переліком установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій, затвердженим МОН в установленому порядку, і за додатковим списком, затвердженим радою, який включає ради, наукові установи, вищі навчальні заклади за профілем дисертації та відомих фахівців у даній галузі науки.

Оплата за надані редакційні послуги при виготовленні автореферату здійснюється здобувачем відповідно до затверджених кошторисів витрат на послуги з виготовлення автореферату докторської та кандидатської дисертації.

ПРИЛЮДНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Прилюдний захист дисертації відбувається на засіданні спеціалізованої вченої ради, яке вважається правоможним, якщо в його проведенні взяли участь не менш як дві третини її складу, а також за умови обов’язкової участі не менш як чотирьох докторів наук з кожної спеціальності докторської дисертації і не менш як трьох докторів наук зі спеціальності кандидатської дисертації.

Засідання ради для захисту дисертації проводиться державною мовою та передбачає зокрема:
– доповідь ученого секретаря про подані здобувачем документи та про їх відповідність вимогам, установленим законодавством;
– доповідь здобувача про основні положення дисертації (із презентацією відповідних положень) та відповіді на запитання, подані усно чи письмово;
– виступ наукового керівника (консультанта);
– оголошення ученим секретарем відгуків на дисертацію про її наукову і практичну цінність і на автореферат;
– відповіді здобувача на зауваження, які містяться у відгуках;
– виступ офіційних опонентів (відповідно до поданого відгуку офіційного опонента);
– відповідь здобувача офіційним опонентам;
– прилюдне обговорення дисертації, у якому мають право взяти участь усі присутні на засіданні;
– прикінцеве слово здобувача;
– таємне голосування членів ради щодо присудження здобувачеві наукового ступеня та оголошення результатів;
– затвердження протоколу лічильної комісії простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні;
– обговорення проекту та прийняття висновку ради;
– оголошення рішення ради щодо присудження здобувачу наукового ступеня з відповідної галузі науки та за відповідною спеціальністю.

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРИЛЮДНОГО ЗАХИСТУ

перелік документів атестаційної справи, що зберігаються в спеціалізованій вченій раді;
перелік документів, що подаються до УкрІНТЕІ;
– переліки документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора та кандидата наук, які подаються до МОН України.

Кошторис витрат на оформлення документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук і здобувача наукового ступеня доктора наук в Національній академії у 2018 році

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com