Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Освітньо-наукові програми

 

Національна академія державного управління при Президентові України здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями:

074 "Публічне управління та адміністрування" (2016 р.)
281 "Публічне управління та адміністрування" (2017 р.)
281 "Публічне управління та адміністрування" (2020 р.)
052 "Політологія" (2018 р.)
081 "Право" (2019 р.)

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою освітньо-наукової програми за певною спеціальністю, проведення власного наукового дослідження, підготовку та публікацію наукових статей.

Освітньо-наукові програми аспірантури включають складові, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

· здобуття глибинних знань із спеціальності, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;

· оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного;

· набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної;

· здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

 

Для обговорення
Освітньо-наукові програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.

Зворотній  зв'язок

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com