обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ












ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРІВ НАУК

Національна академія державного управління при Президентові України здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року  № 1556-VII, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», доктора філософії - за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія» і 081 «Право».

До докторантури Національної академії приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Упродовж строку перебування в докторантурі Національної академії докторант має представити узагальнення проведеного самостійно наукового дослідження з отриманими науковими результатами, які забезпечать розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, будуть мати загальнонаціональне або світове значення; завершити роботу над науковим дослідженням, оформити його результати (та/або підготувати публікації до захисту для здобуття ступеня доктора наук) та подати до спеціалізованої вченої ради результати свого наукового досягнення у вигляді дисертації, опублікованої монографії або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН.

Підготовка в аспірантурі Національної академії передбачає упродовж строку навчання виконання аспірантом освітньо-наукової програми за відповідною спеціальністю (281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія» або 081 «Право»), підготовку та публікацію наукових статей у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, аспіранти зобов’язані захистити дисертацію упродовж строку підготовки в аспірантурі.

ПОШИРИТИ




ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com