обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИСТАЖУВАННЯ СЛУХАЧІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

 

З метою забезпечення якісної підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування для роботи на посадах, віднесених до вищих категорій, і відповідного кадрового резерву, передбачено стажування слухачів Національної академії, які навчаються за денною формою підготовки.

Стажування проводиться відповідно до програми підготовки магістрів державного управління та Положення про стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255.

Головною засадою стажування є привнесення ґрунтовної практичної складової у процес підготовки магістрів державного управління, формування у слухачів знань та умінь ефективного державного керівництва та управління, спрямованого на забезпечення прогресивних змін у суспільстві, реформування політичної, економічної, соціальної, гуманітарної сфер, адміністративної системи, вироблення новаторських професійних якостей: незалежного критичного мислення, творчості, ініціативності, всебічного неупередженого осмислення суспільних проблем, прогнозування наслідків прийняття управлінських рішень, соціальної відповідальності, партнерських взаємовідносин.

Протягом стажування слухачі Національної академії повинні:

  • якнайкраще засвоїти принципи, які лежать в основі адміністративної діяльності, маючи змогу зіставляти свої теоретичні знання і щоденну практику на реальному робочому місці;
  • набути досвіду роботи з людьми;
  • вивчити засади організації управлінських структур, основні процедури, з яких складається професійна діяльність на державній службі;
  • виявити необхідні державному службовцеві якості (пунктуальність, ініціативність, уміння формулювати та висловлювати власні думки, здатність до конструктивної роботи в структурному підрозділі тощо).

Стажування є своєрідним мостом, що дозволяє слухачеві перейти від теоретичного навчання до реальної професійної діяльності державного службовця.

Відповідно до графіка навчального процесу Національної академії стажування здійснюється, як правило, протягом липня - серпня місяців по закінченню слухачами першого курсу. Стажування проводиться загальним терміном до двох місяців.

З метою ефективного набуття слухачами досвіду практичної роботи на різних рівнях і щаблях державної служби стажування організовується у два етапи: перший етап - у центральних органах державної влади, другий - місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування України.

У ході стажування слухачам Національної академії доручається виконання різноманітних видів робіт, серед яких:

  • виконання функціональних обов'язків за посадами стажування й майбутньої роботи;
  • підготовка проектів законодавчих і нормативно-правових актів (указів, постанов, розпоряджень, наказів, рішень), а також доповідних записок, відповідей на звернення громадян тощо;
  • проведення теоретичних досліджень за тематикою магістерських робіт;
  • аналіз матеріалів і підготовка рекомендацій;
  • участь у розробці законопроектів, підготовці міжнародних переговорів, інших проектів, програм тощо.

Стажування проводиться в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування", в тому числі у тих, де слухачі перебувають у кадровому резерві.

При відборі кандидатів на стажування у вищі органи державної влади: Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Апарат Верховної Ради України враховуються як ділові так і особисті якості слухачів. В зазначені організації направляються слухачі, які мають значний досвід практичної роботи, виявили під час навчання кращі знання, вміння, здібності до аналітичної роботи.

Серед баз стажування понад 76 різноманітних центральних органів державної влади та їх територіальних підрозділів, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ