Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Видання

 Навчальні видання

 

2019 р.

 

·      Василевська Т. Е. Етика в публічній службі : підручник. (Серія «Корпоративна культура»).

·      Місцеве самоврядування : підручник / за ред. В. М. Вакуленка, Ю. Ф. Дех­тя­ренка, В. С. Куйбіди.

·      Парламентаризм: підручник. В. А. Гошовська та ін. 2-ге вид., допов. й розшир.

·      Право в публічному управлінні: навч. посіб. / Н. Г. Плахотнюк та ін.

·      Новаченко Т. В., Афонін Е. А. Авторитет керівника в публічному управлінні : навч. посіб. (Серія «Відкрита дослідницька концепція».

·      Стратегічна екологічна оцінка планів і програм : навч.-метод. посіб. / уклад. Т. П. Козаченко.

·      Інструменти та механізми впровадження публічної політики в Україні : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф.

·      Гречко Т. К., Хаджирадєва С. К. Системний аналіз і прийняття рішень у публічному управлінні: навч.-метод. посіб.

·      Управління змінами в публічній сфері : навч.-метод. посіб. / [С. К. Хаджи­радєва, С. А. Романюк, В. А. Грабовський, І. М. Фищук, Д. М. Букатова].

·      Фірсова О. Д. Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я: навч. посіб.

·      Бебик В., Гонюкова Л. Політичний маркетинг і менеджмент в системі публічного управління: навч. посіб.

·       Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної політики в Україні: навч. посіб. / С. О. Телешун, В. В. Карлова, О. Г. Пухкал, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник; за заг. ред. С. О. Телешуна.

 

2020 р.

 

·      Механізми запобігання політичній корупції в представницьких органах влади : навч.-метод. посіб. / авт. кол. : В. А. Гошовська [та ін.] ; за ред. В. А. Гошовської. Наукова школа вітчизняного парламентаризму. Серія «Бібліотека народного депутата».

·      Публічна політика : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник,  І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал, В. В. Карлова, С. І. Вировий ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф.

·      Право в публічному управлінні : навч. посіб. / Н. Г. Плахотнюк та ін.  3-тє вид., виправл. і допов.

·      Гносеологія та аксіологія публічного управління : навч.-метод. посіб. для аспірантів з навч. дисципліни Ph.D [для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»] / авт. кол. : Л. В. Гонюкова та ін.

·      Essentials of public administration and local self-government : навч. посіб. для слухачів спец. «Публічне управління та адміністрування» /  М. Г. Цедік, Т. Ю. Поджіо, О. Б. Рубчак.

·      Інноваційні моделі підвищення кваліфікації осіб, посади яких віднесено до політичних : навч. посіб. / В. А. Гошовська та ін. ; за заг. ред. В. А. Гошовської,  І. Д. Дудко.

·      Публічне мовлення : навч.-метод. посіб. / уклад. Р. І. Ленда.

·      Основи наукового мовлення / уклад. : С. А. Бронікова та ін. ; за ред.  І. М. Плотницької, Р. І. Ленди.

 

Наукові видання

 

2019 р.

 

·      Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики : монографія / авт. кол. : [Л. В. Гонюкова, В. М. Козаков, В. А. Ребкало та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова.

·      Правове підпорядкування публічної адміністрації основ­ним правам і свободам: сутність, засоби, перспективи вдосконалення : монографія / В. І. Борде­нюк, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко та ін.

·      Сороко В. М.Компетентнісний підхід до організації функціонування державної служби : монографія.

·      Управлінські інновації: соціально-економічний аспект : монографія / авт. кол. : В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова [та ін.] ; за ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, Л. І. Федулової.

·      Романюк С. А. Теорія та практика стратегічного управління : монографія.

·      Представницька влада у державотворчому процесі України : монографія / за ред. В. А. Гошовської. (Серія «Наукова школа вітчизняного парламентаризму»).

·      Kuibida V., Shpektorenko I.  Professional mobility and professionalization of public servants : monograph ; translatedby O. Rubchak, V. Vakareva.

·      Інституціоналізація публічного управління в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : монографія / [С. К. Хаджирадєва, В. О. Гусєв, А. П. Рачин­ський та ін.] ; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої.

·      Теоретико-методологічні засади формування кадрової безпеки в системі публічного управління : кол. моногр. / [С. О. Борисевич, В. І. Абрамов, В. Ф. Смолянюк, М. М. Шевченко] ; за ред. С. О. Борисевича.

·      Формування української ідентичності в умовах сучасних викликів: теоретичні і політичні аспекти : монографія / В. П. Трощинський, В. А. Скура­тів­ський, Н. П. Ярош та ін. ; за заг. ред. В. П. Трощинського.

·      Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн : монографія / авт. кол. : В. Куйбіда, В. Бебик, М. Дмитренко та ін. ; за заг. ред.  В. Куйбіди і В. Бебика.

·      Забезпечення національної безпеки України в умовах входження України до європейського та євроатлантичного просторів : монографія / В. І. Абрамов та ін.; за заг. ред. Л. М. Шипілової.

·      Куйбіда В. С., Бурик З. М.  Сталий розвиток України: цілі та механізми реалізації : монографія.

·      Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання: глосарій основних термінів / авт. кол.: В. А. Гошовська та ін.; за заг. ред. проф. В. А. Гошовської та проф. Л. А. Пашко. (Наукова школа вітчизняного парламентаризму).

2020 р.

 

·      Куйбіда В. С., Пасічник В. М. Засади державної політики національної безпеки України : монографія.

·      Система публічного управління національною економікою в умовах євроінтеграції: формування та розвиток : монографія /  Н. І. Олійник та ін. ; за заг. ред. Н. І. Олійник, О. П. Слюсарчук.

·      Теоретико-методологічні засади соціокомунікативного механізму публічного управління : кол. моногр. / авт. кол. : В. Бондар, С. Бронікова, Р. Ленда та ін. ; за заг. ред. С. Бронікової та Н. Кондратенко.

·      Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні : монографія / О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. О. М. Петроє, Л. І. Федулової.

·      Філософія публічного управління : кол. моногр. / В. П. Солових та ін. ; наук. ред. В. П. Солових.

·      Цифрова трансформація публічного управління : кол. моногр. /  О. В. Карпенко, І. Й. Малий, Г. В. Муравицька та ін.

·      Механізми нової регіональної політики: досвід ЄС та уроки для України : монографія / В. С. Куйбіда та ін. ;  за ред. В. С. Куйбіди, Л. І. Федулової,  О. М. Петроє.

 

 

         Періодичні фахові видання

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

 

Журнал виходить 4 рази на рік, сфера розповсюдження – загальнодержавна.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України
від 21.12.2015 № 1328 журнал включений
до Переліку наукових фахових видань України
(галузь науки “Державне управління”). 

 

Журнал зареєстровано та проіндексовано
у міжнародній наукометричній базі даних

Index Copernicus (ICV 2016: 50.63)

 

Основні рубрики журналу:

·  методологія, теорія та історія державного управління;

·  державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;

·  механізми державного управління;

·  регіональне управління та місцеве самоврядування;

·  соціальна і гуманітарна політика;

·  управління суспільним розвитком;

·  інформаційні технології;

·  дослідження, розробки, проекти.

 

Вісник НАДУ при Президентові України індексується в пошукових системах:

Google Scholar

2018
1    2   3 4

 

2019

1 2

 

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

 

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. –  Київ : НАДУ, 2018. – Вип. 1. – 236 с.

 

Збірник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та управління.

Матеріали, вміщені в збірнику, розраховані на працівників сфери державного управління, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, усіх, хто вивчає або досліджує науково-практичні державно-управлінські проблеми.

 

2018
Випуск 1

Випуск 2

 

 

 

                    Перелік видань, що реалізуються через кіоск

 

 
 ДО УВАГИ АВТОРІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ! 
Відповідно до вимог Міністерства освіти України і міжнародних наукометричних баз даних змінено 
вимоги до рукописів статей, що подаються до наукових видань Національної академії.
 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com