обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Видання

         Навчальні видання

2018

Куйбіда В. С. Менеджмент об’єктів нерухомості публічної власності

Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг

Бебик В. Депутатська діяльність у системі публічного врядування

Організація надання публічних послуг на місцевому рівні

Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я. Том 1

Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я. Том 2

Формування паспорта об’єднаної територіальної гро­ма­ди в Україні

Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності

Easy Reading and Listening (комплекс вправ і завдань для формування та розвитку навичок аудіювання і читання англійською мовою)

Єгорова Т. Д. Ефективна комунікація: публічний виступ

Комунікативна компетентність народного депутата

Право в публічному управлінні

Практичні аспекти стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності

Формування паспорта об’єднаної територіальної гро¬ма¬ди в Україні.

Право в публічному управлінні.

Стратегічне управління та політичне прогнозування в публічній сфері.

Міжсекторальні взаємодії як основа публічного управління.

Практичні аспекти стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності.

Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності.

Єгорова Т. Д. Ефективна комунікація: публічний виступ.

Публічний дискурс.

Менеджмент муніципальних послуг.

Easy Reading and Listening (комплекс вправ і завдань для формування та розвитку навичок аудіювання і читання англійською мовою).

Інструменти та механізми впровадження публічної політики в Україні
Етика в публічній службі. (Серія «Корпоративна культура)
Управління змінами в публічній сфері

 

 

         Наукові видання

2018

Професійна мобільність та проблеми професіоналізації персоналу публічного управління

Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності

Імперативи формування громадянського суспільства в умовах модернізації державного управління в Україні: головні виміри та виклики

Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення

Публічне управління

Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я
Парламентська діяльність: цінності, стандарти, компетентність
Соціогуманітарні чинники інтеграції і консолідації українського суспільства
Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні
Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика
Теоретико-методологічні засади формування кадрової безпеки в системі публічного управління
Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики
Компетентністний підхід до організації функціонування державної служби
Представницька влада у державотворчому процесі України
Правове підпорядкування публічної адміністрації основним правам і свободам: сутність, засоби, перспективи вдосконалення
Управлінські інновації: соціально-економічний аспект
Інституціоналізація публічного управління: стан проблем та перспективи розвитку
Формування української ідентичності в умовах сучасних викликів: теоретичні і політичні аспекти

 

2019
Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн
Kuibida V., Shpektorenko I. Professional mobility and professionalization of public servants

Романюк С.А. Теорія та практика стратегічного управління
Новаченко Т.В., Афонін Е.А. Авторитет керівника в публічному управлінні


 

 


 

         Періодичні фахові видання

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

 

Журнал виходить 4 рази на рік, сфера розповсюдження – загальнодержавна.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України
від 21.12.2015 № 1328 журнал включений
до Переліку наукових фахових видань України
(галузь науки “Державне управління”). 

 

Журнал зареєстровано та проіндексовано
у міжнародній наукометричній базі даних

Index Copernicus (ICV 2016: 50.63)

 

Основні рубрики журналу:

·  методологія, теорія та історія державного управління;

·  державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;

·  механізми державного управління;

·  регіональне управління та місцеве самоврядування;

·  соціальна і гуманітарна політика;

·  управління суспільним розвитком;

·  інформаційні технології;

·  дослідження, розробки, проекти.

 

Вісник НАДУ при Президентові України індексується в пошукових системах:

Google Scholar

2018
1    2   3 4

 

2019

1 2

 

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

 

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. –  Київ : НАДУ, 2018. – Вип. 1. – 236 с.

 

Збірник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та управління.

Матеріали, вміщені в збірнику, розраховані на працівників сфери державного управління, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, усіх, хто вивчає або досліджує науково-практичні державно-управлінські проблеми.

 

2018
Випуск 1

Випуск 2

 

 

 

                    Перелік видань, що реалізуються через кіоск

 

 
 ДО УВАГИ АВТОРІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ! 
Відповідно до вимог Міністерства освіти України і міжнародних наукометричних баз даних змінено 
вимоги до рукописів статей, що подаються до наукових видань Національної академії.
 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com