обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
     


ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Науково-методичну раду Національної академії державного управління при Президентові України

 1. Науково-методична рада (далі - Рада) Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) є постійно діючим консультативно-дорадчим, науково-методичним органом, покликаним сприяти консолідації зусиль навчальних підрозділів Національної академії в реалізації місії освітньо-професійних програм підготовки високопрофесійних, компетентних, ініціативних, відповідальних, здатних впроваджувати новітні соціальні технології державно-управлінських кадрів і посадових осіб місцевого самоврядування, удосконаленню якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з урахуванням провідного світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання. Рада виступає колективним експертом з усіх питань діяльності кафедр та інших структурних підрозділів Національної академії, пов'язаних з навчальною і науково-методичною роботою.

 2. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, Положенням про Національну академію, її наказами і розпорядженнями та цим Положенням.

 3. Основними завданнями Ради є:
  • розробка стратегічних напрямів удосконалення змісту навчання, форм, методів, засобів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців у Національній академії;
  • координація роботи підрозділів Національної академії, залучених до організації навчального процесу, щодо забезпечення якості вищої освіти;
  • вироблення пріоритетних напрямів наукових досліджень організації і змісту навчання, експертиза проектів і програм міжнародного співробітництва Національної академії у сфері освітньої діяльності.

 4. На Раду покладаються такі функції:
  • аналіз стану та ефективності навчальної та науково-методичної роботи на кафедрах, в інших структурних підрозділах Національної академії, вироблення пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;
  • формування експертних висновків щодо концепції, структури, змісту навчальних планів та програм, посібників, підручників, дидактичних матеріалів, програм вступних та випускних іспитів, тематики магістерських робіт, загальної організації навчального процесу тощо;
  • сприяння впровадженню та розповсюдженню інноваційних технологій навчання;
  • попередня експертиза процедур і стандартів щодо сертифікації навчальних програм;
  • визначення перспективних напрямів організації наукових досліджень, навчального процесу, попередня експертиза досліджень з освітньої проблематики в Національній академії;
  • вироблення процедур і механізмів забезпечення якості вищої освіти;
  • затвердження результатів моніторингу якості викладання навчальних дисциплін за оцінками слухачів.

 5. Структура та організація роботи Ради.

  5.1. Робота Ради забезпечується представництвом у її складі підрозділів Національної академії, залучених до організації навчального процесу. До її складу входять директори Інституту вищих керівних кадрів, Інституту "Вища школа державного управління", Інституту державної служби та місцевого самоврядування, завідувачі кафедр, начальники структурних підрозділів, управлінь: з навчальної роботи, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, забезпечення міжнародних зв'язків, організаційного забезпечення, інноваційних освітніх технологій, інформатизації; відділів: інформаційно-бібліотечного забезпечення, прийому слухачів та розподілу випускників, а також представник Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів. 

  За відсутності на засіданні Ради з поважних причин керівників відповідних підрозділів Національної академії участь у роботі Ради можуть брати їх заступники з правом дорадчого голосу.

  5.2. Раду очолює віце-президент Національної академії (голова Ради). Заступником голови Ради є начальник управління з навчальної роботи.

  5.3. Виконання обов'язків секретаря Ради покладається на заступника начальника управління з навчальної роботи - начальника навчально-організаційного відділу управління з навчальної роботи.

  5.4. Персональний склад Ради затверджується наказом президентом Національної академії та переглядається щорічно. Засідання Ради вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь більше половини складу її членів.

  5.5. При Раді можуть створюватися постійні та тимчасові комісії, які формуються з урахуванням напрямів діяльності Ради, необхідності розв'язання перспективних та поточних проблем. До роботи в комісіях, крім членів Ради, можуть залучатися провідні викладачі, фахівці, науковці Національної академії та інших вітчизняних і зарубіжних закладів, організацій, установ.

  5.6. Засідання Ради проводяться згідно з річним планом її роботи, як правило один раз на два місяці. Порядок денний засідань готує секретар і затверджує голова Ради.

  5.7. Рішення Ради приймаються на її засіданні більшістю голосів відкритим голосуванням і оформляються протоколом, який підписує голова та секретар Ради. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, за потребою вводяться в дію наказом президента Національної академії.

  5.8. Члени Ради мають право:

  • виносити на обговорення Ради питання, що відносяться до її компетенції;
  • брати участь у вивченні матеріалів до питань, що розглядаються Радою;
  • вносити пропозиції до планів роботи і рішень Ради.

  5.9. Члени Ради зобов'язані:

  • брати участь у роботі засідань Ради, роботі комісій;
  • виконувати доручення голови, прийнятих Радою рішень у встановлені терміни.

 6. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює управління з навчальної роботи Національної академії.

 

 

С К Л А Д
Науково-методичної ради Національної академії державного управління при Президентові України

 1. БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна, віце-президент Національної академії, д.держ.упр., професор (голова ради)
 2. СОРОКО Володимир Миколайович, начальник управління з навчальної роботи, к.т.н., доцент (заступник голови ради)
 3. ГРИГОР’ЄВА Світлана Миколаївна, головний спеціаліст навчально-організаційного відділу управління з навчальної роботи (секретар ради)
 4. РОМАНЮК Сергій Андрійович, директор Інституту “Вища школа державного управління”, д.е.н., доцент
 5. СЕМЕНЧЕНКО Андрій Іванович, директор Інституту вищих керівних кадрів, д.держ.упр., професор
 6. ТЕЛЕШУН Сергій Олександрович, директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування, д.політ.н., професор
 7. АНДРЕЙЧУК Віталій Степанович, начальник управління з видавничої діяльності 
 8. БОДРОВ Володимир Григорович, завідувач кафедри управління національним господарством та економічної політики, д.е.н., професор
 9. ВАКУЛЕНКО Володимир Миколайович, завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, к.держ.упр., доцент
 10. ВЕТЛИНСЬКА Оксана Василівна, начальник управління організаційного забезпечення
 11. ГАЄВСЬКА Лариса Анатоліївна, заступник начальника управління – начальник відділу менеджменту знань управління з навчальної роботи, д.держ.упр., доцент 
 12. ГОШОВСЬКА Валентина Андріївна, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, д.політ.н., професор
 13. ГЛАДКОВА Світлана Миколаївна, начальник управління забезпечення міжнародних зв’язків 
 14. ГАДОМСЬКИЙ Олександр Леонтійович , начальник управління інноваційних освітніх технологій 
 15. ДУБЕНКО Світлана Дмитрівна, завідувач кафедри державознавства і права, к.ю.н., доцент 
 16. КЕРНОГО Надія Петрівна, начальник відділу прийому слухачів та розподілу випускників 
 17. КНЯЗЕВИЧ Василь Михайлович, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я 
 18. КРИКУН Олексій Георгійович, начальник управління інформатизації
 19. ЛАРІНА Наталія Борисівна, заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, к.пед.н. 
 20. ПРОТАСОВА Наталія Георгіївна, завідувач кафедри управління освітою, д.пед.н., професор
 21. МУРАВИЦЬКА Ганна Василівна, начальник відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення 
 22. СИТНИК Григорій Петрович, завідувач кафедри національної безпеки, д.держ.упр., професор 
 23. СМОЛЯНСЬКА Тагіра Булатівна, начальник програмно-методичного відділу фахової підготовки та стажування управління з навчальної роботи 
 24. ТЕРТИЧКА Валерій Володимирович, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, д.держ.упр., професор 
 25. ТРОЩИНСЬКИЙ  Володимир Павлович, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики, д.і.н., професор 
 26. ЧМИГА Віра Олександрівна, начальник управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, к.держ.упр., доцент 
 27. ЧУПРИНА Олена Віталіївна, начальник навчально-організаційного відділу управління з навчальної роботи 
 28. ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, д.ю.н., професор 
 29. ШУЛЬГА Валерій Васильович, завідувач кафедри україністики та іноземних мов


ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com