обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
     


ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

 
 
 
Процедура затвердження/уточнення тем дисертаційних робіт
 

Етапи
Документи
Визначення (формулювання) теми дисертаційної роботи
Основні вимоги щодо теми дисертації
Погодження теми дисертаційної роботи з науковим консультантом (керівником)  
Підготовка та надсилання запиту на перевірку ступеня розробленості теми на адресу svr_nadu@ukr.net 
Підготовка обґрунтування теми дисертаційної роботи
Обговорення теми дисертаційної роботи на засіданні кафедри, ухвалення рішення щодо її рекомендації для затвердження Вченою радою Національної академії
Подання документів до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії:
– обґрунтування теми дисертаційної роботи;
– висновку кафедри Національної академії (витягу з протоколу) за встановленою формою;
– індивідуального плану роботи, оформленого відповідно до встановлених вимог.
 
Розгляд та схвалення тем на засіданні Секції з координації дисертаційних досліджень при Науково-експертній раді Національної академії

Положення про Секцію

Склад Секції

Затвердження Вченою радою Національної академії тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук  
 

 
ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙ,
ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
 
Докторські дисертації                                                Кандидатські дисертації

 
 
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


 

 

попердня експертиза

 

10 березня 2017 року набув чинності наказ МОН України “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” від 12 січня 2017 року № 40

 

ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ
 

проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління на червень 2019 року

 

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ

№ з/п

Інформація про захід

Структурний підрозділ, відповідальний за організацію і проведення заходу

Дата, місце та час проведення

Примітка

     1.    

На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Кадрове забезпечення процесу вироблення державної політики в Україні» І.В.Гусак

Кафедра суспільного розвитку і суспільно-владних відносин

04 червня 2019 року
  вул.А.Цедіка, 20,
  аудиторія 104 
  початок о 12.00

Додаток 1

     2.    

На здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління «Публічне управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні» С.М.Приліпко

Кафедра публічного управління та публічної служби

04 червня 2019 року
вул.А.Цедіка, 20,
аудиторія 214
початок о 12.00

Додаток 2

     3.    

На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Стратегічне управління акціонерними товариствами державного сектору економіки України» І.С.Ратинська

Кафедра економічної політики та врядування

19 червня 2019 року
  вул.А.Цедіка, 20,
  аудиторія 315
початок о 12.00

Додаток 3

     4.    

На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Державно-приватне партнерство як механізм управління галуззю туризму в Україні на засадах  концепції сталого розвитку» Т.О.Тимошенко

Кафедра соціальної і гуманітарної політики

25 червня 2019 року
 вул.А.Цедіка, 20, 
 аудиторія 415
 початок о 12.00

Додаток 4

     5.    

На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Концептуальні засади розвитку публічного адміністрування в системі державно-церковних відносин» В.А.Бурмістрова

Кафедра соціальної і гуманітарної політики

25 червня 2019 року вул.А.Цедіка, 20, 
аудиторія 415
початок о 13.00

Додаток 5

     6.    

На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Державне регулювання фінансового забезпечення діяльності політичних партій: теоретико-методологічний аспект» С.М.Кустова

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту

26 червня 2019 року
вул.Академіка Ромоданова, 12/2, аудиторія 218
початок о 12.00

Додаток 6

     7.    

На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Механізми державного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції в Україні» Є.В.Соловйов

Кафедра публічної політики та політичної аналітики

27 червня 2019 року
вул.Євгенії Мірошниченко, 5, аудиторія 2
початок о 10.00

Додаток 7

     8.    

На здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління «Формування механізмів управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах суспільних трансформацій» О.В.Євсюкова

Кафедра публічного управління та публічної служби

27 червня 2019 року
вул.А.Цедіка, 20,
аудиторія 214
початок о 10.00

Додаток 8

     9.    

На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Механізми забезпечення електронної участі громадян у державному управлінні» О.В.Левченко

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

27 червня 2019 року
вул.А.Цедіка, 20,
аудиторія 215
початок о 12.00

Додаток 9

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ 


Організація попередньої експертизи
перелік документів, що подаються на кафедру - рукопис дисертації з додатками (додаток А - копії довідок (актів) про впровадження результатів дисертаційного дослідження та участь у НДР);
- автореферат дисертації;
- копії опублікованих праць, зазначених в авторефераті (статей, матеріалів конференцій тощо);
- монографія (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
Примітка: кількість необхідних примірників зазначених документів встановлюється кафедрою
вид заходу З метою проведення попередньої експертизи може бути організовано і проведено:- засідання кафедри: засідання за участю окремих науковців, запрошених з інших кафедр/установ;
- міжкафедральний семінар: за участю окремої кафедри чи кількох кафедр (у разі недостатньої кількості фахівців на кафедрі для забезпечення належного рівня експертизи)
подання документів до відділу Кафедри до 25 числа поточного місяця подають до відділу організації  підготовки науково-педагогічних кадрів заявку на проведення попередньої експертизи дисертацій у наступному місяці і копії опублікованих здобувачем наукових праць за темою дисертації..
Примітка: зміна дати проведення засідання або (та) складу фахівців-експертів у період після затвердження Плану-графіка здійснюється на підставі службової записки завідувача кафедри, з урахуванням чого відповідна інформація розміщується на дошках оголошень Національної академії..
Фахове забезпечення проведення попередньої експертизи
фахівці-експерти

Кафедри добирають фахівців-експертів з числа компетентних учених, які активно проводять наукову роботу в галузі державного управління, зокрема досліджують питання, пов’язані з темою (напрямом) дисертаційної роботи здобувача, є членами спеціалізованих вчених рад, мають опубліковані за останні п’ять років наукові статті, монографії в цій сфері тощо. Президент Національної академії затверджує склад експертних комісій, після чого кафедри передають визначеним особам дисертацію та автореферат для проведення експертизи.

Фахівці-експерти мають провести експертизу до засідання кафедри, на якому буде розглядатися дисертація, висловити здобувачеві наукового ступеня відповідні зауваження та рекомендації щодо дисертації з метою усунення виявлених недоліків.
Для проведення попередньої експертизи докторської дисертації залучається не менше трьох докторів наук з державного управління за проблематикою дисертації
Для кандидатської дисертації - не менше двох докторів та одного кандидата або доктора наук з державного управління.

Присутність фахівців-експертів на засіданні є обов'язковою. У разі, якщо з поважних причин фахівець-експерт не може бути присутнім на засіданні, на кафедру подається засвідчений належним чином відгук про дисертацію, щодо якої проводиться попередня експертиза.

керівник та секретар засідання - керівник засідання - доктор наук (як правило, завідувач кафедри);
- секретар засідання - доктор або кандидат наук (науково-педагогічний працівник кафедри)
Примітка: не може бути керівником засідання особа, яка є науковим консультантом (керівником) здобувача
присутність науковців на засіданні

Участь у засіданні беруть наукові та науково-педагогічні працівники кафедри, яка організовує засідання, інших кафедр Національної академії, фахівці, до сфери наукових інтересів яких належать досліджувані у дисертації питання.
Для забезпечення якості та об'єктивності обговорення результатів дисертації участь у засіданні мають взяти не менше п'яти докторів наук з державного управління для кандидатської дисертації, та не менше семи докторів наук з державного управління - для докторської.

Реєстр присутніх

 

Підготовка документів за результатами проведення попередньої експертизи
оформлення висновку установи Висновок Національної академії оформлюється як витяг з протоколу засідання. Кафедра, яка ініціювала та забезпечувала проведення попередньої експертизи дисертації, відповідає за підготовку Висновку Національної академії, його якість та відповідність нормативно встановленим вимогам, коректність оформлення. Керівники засідань забезпечують своєчасну підготовку Висновку Національної академії та несуть персональну відповідальність за достовірність і об'єктивність наведеної в ньому інформації.
затвердження висновку установи Висновок Національної академії затверджується президентом Національної академії та видається здобувачеві не пізніше ніж через два місяці після надходження на кафедру кандидатської дисертації для проведення її попередньої експертизи та не пізніше ніж через три місяці - докторської.
Висновок Національної академії чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до спеціалізованої вченої ради.

 

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Відділ організації підготовки науково-педагогічних кадрів
03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, к. 124
тел. (044) 456-77-62, e-mail: aspirantura_nadu@ukr.net

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com