обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

Нові навчальні видання

 

Публічна політика : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. - Київ : НАДУ, 2016. - 340 с.
ISBN 978-966-619-361-5.
Навчальний посібник розкриває теоретико-методологічні та практичні питання сутності, змісту, формування, реалізації, інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики і управління в Україні.
Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності "Публічна політика і управління".
Для слухачів, аспірантів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів ВНЗ, які вивчають політичні науки, політиків-практиків, експертів, аналітиків, усіх, хто не лише цікавиться проблемами сучасної політики, а й прагне їх розв'язувати.

Європейська інтеграція та міжнародна співпраця : посібник / авт. кол. : В. А. Мандрагеля, Ю. В. Мельник, О. І. Пошедін та ін.; за заг. ред. В. А. Мандрагелі, Л. А. Шереметьєвої. - Київ : НАДУ, 2016. - 288 с.
Навчальний посібник призначений для формування у слухачів сучасних теоретичних та практичних знань, умінь і навичок, які стосуються інтеграційних європейських та міжнародних явищ і процесів.
Адресується слухачам, студентам, викладачам, державним службовцям, громадським діячам, які займаються питаннями європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, цікавляться проблемами взаємовідносин між Україною та ЄС, застосування нормативно-правових актів у практичній реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, імплементацією міжнародних нормативно-правових документів в українське законодавство.

Право в державному управлінні : навч. посіб.  / [С. Д. Дубенко, Т. П. Кудлай, В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк]. - Київ : НАДУ, 2016. - 376 с.
ISBN 978-966-619-360-8.
Матеріали посібника передусім спрямовані на формування цілісного уявлення про зміст навчального курсу "Право в державному управлінні" та покликані надати необхідну методичну допомогу під час опанування теоретичного матеріалу, підготовки до семінарських і практичних занять, виконання індивідуальних завдань, здійснення самоконтролю. Наведено переліки нормативно-правових актів та інших джерел, звернення до яких є необхідною передумовою засвоєння навчального матеріалу.
Для слухачів, студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто виявляє інтерес до проблем правової регламентації практичного здійснення державної влади в Україні.

Публічне управління сільськими територіями України : навч. посіб. / авт.-упоряд. : А. П. Савков, М. К. Орлатий, М. І. Кучер [та ін.] ; за ред. А. П. Савкова, М. К. Орлатого, М. І. Кучера ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові  України. - Київ : НАДУ, 2016. - 336 с. - (Серія "Б-ка сільськ. голови").
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи публічного управління сільськими територіями; систему розселення сільського населення, природні ресурси та стан навколишнього природного середовища; особливості поводження з відходами; населення і трудові ресурси села; добробут, соціальний захист сільського населення; соціальну інфраструктуру сільських населених пунктів, особливості функціонування сільського господарства.
Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами сільських територій України.

Глобальна та національна безпека : підручник / авт. кол. : В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк ; за заг. ред. Г. П. Ситника. - Київ : НАДУ, 2016. - 784 с.
ISBN 978-966-619-350-9.
У підручнику, побудованому на cистемоутворюючих елементах понятійно-категорійного апарату глобалістики, національної безпеки та державного управління, розглянуто філософсько-методологічні основи, стан і тенденції розвитку процесів, які визначають сутність і структуру глобальної та національної безпеки в довгостроковій перспективі, а також практичні аспекти діяльності держави щодо забезпечення національної безпеки, зокрема щодо розробки і впровадження державної політики та стратегічного планування в цій сфері.
Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, але завдяки системному викладу методологічних і практичних аспектів забезпечення глобальної та національної безпеки може бути корисним для студентів інших вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і тих, кого цікавлять сучасні проблеми безпечного розвитку світової спільноти.

Електронне урядування: підручник / авт. кол. : А. І. Семенченко, Н. В. Грицяк, О. Б. Кукарін та ін. ; за заг. ред. проф. Н. В. Грицяк, А. І. Семенченка. – Київ : НАДУ, 2016. – 128 с.
ISBN 978-966-619-353-0
Підручник містить матеріали до вивчення навчальних дисциплін  спеціалізації “Електронне урядування” освітньої програми магістерської підготовки за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Розкривається зміст ключових понять електронного урядування та електронної демократії, окреслюються його проблеми, перспективи та механізми реалізації.
Для слухачів, аспірантів, докторантів, науковців та практиків державного управління, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами сучасного електронного урядування.

Соціальна і гуманітарна політика : підручник / [авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. - К. : НАДУ, 2016. - 792 с.
ISBN 978-966-619-357-8.
У підручнику розглянуто сутність, теоретико-методологічні засади, основні напрями та механізми реалізації соціальної і гуманітарної політики. Досліджено становлення інституту соціальної політики, розкрито соціальні й гуманітарні права людини та функції держави щодо їх забезпечення. Значне місце відведено аналізу державної політики у сферах праці, регулювання доходів, соціального захисту, надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення населення та ін. Спеціальну увагу приділено з'ясуванню політики держави у відповідь на виклики  демографічного старіння населення, державному регулюванню трудової міграції, соціальному діалогу в системі євроінтеграційних цілей соціальної політики України.
Розкрито загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості гуманітарної політики в Україні.
Розрахований на слухачів, аспірантів, докторантів галузі знань "Державне управління", державних службовців-практиків та ін.

Публічна політика в процесах реформування системи державного управління України / С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал. - К. : НАДУ, 2016. - 192 с.
ISBN 978-966-619-351-6.
У виданні розкрито місце та роль публічної політики в процесах реформування системи державного управління в Україні, проаналізовано її нормативно-правове забезпечення, а також вплив громадянського суспільства на становлення й практичну реалізацію публічної політики та управління, визначено механізми функціонального представництва інтересів і забезпечення публічної політики.
Призначено для забезпечення навчального процесу за спеціаль-ністю 8.15010007 "Публічна політика і управління" освітньої галузі "Державне управління", а також підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. - Т. 2. - 324 с.

Другий том підручника поєднує дискурс щодо сучасних теорій публічного управління, державно-управлінської практики провідних країн сучасного світу та потреб Української держави в модернізації державного управління на основі аналізу світових тенденцій його розвитку, узагальнення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду управлінської діяльності. Значна увага приділяється технологічному вдосконаленню державного управління, електронній модернізації та впровадженню в нього менеджменту.

 

Політичне лідерство : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко. - К. : НАДУ, 2013. - 300 с.

Навчальний посібник підготовлений з урахуванням професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", які здійснюють навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. У навчальному посібнику висвітлено низку проблем сучасного політичного лідерства та подано різноманітний матеріал для самостійної підготовки.

 

Литвинова Л. В. Менеджмент і маркетинг електронного урядування : навч. посіб. / Л. В. Литвинова. - К. : НАДУ, 2013. - 72 с.

Викладені основні теоретико-методологічні засади дисципліни "Менеджмент і маркетинг електронного урядування". Описані ключові положення інформаційного менеджменту і маркетингу, розкриті основні поняття, цілі та методи обробки інформаційних потоків організації, акцентовано увагу на ключових питаннях упровадження маркетингових стратегій в органах влади.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com