НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ
           Викладачі кафедри


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Телешун Сергій Олександрович
доктор політичних наук, професор, в.о. завідувача кафедра публічної політики та політичної аналітики, директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України.

Сфера наукових інтересів: політична аналітика та прогнозування; публічна політика та управління; розвиток громадянського суспільства; взаємовідносини фінансово-політичних груп та держави; проблеми національної безпеки; конфліктологія; питання внутрішньої політики тощо.

Наукові здобутки: заслужений діяч науки і техніки України, кандидат історичних наук, доцент, доктор політичних наук, професор, директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України. Приймає участь у роботі ряду науково-експертних комісій при Президентові України, Кабінеті Міністрів України, Верховної Ради України, керівник міжнародних організацій та об’єднань. Автор більше 800 наукових, науково-методичних, аналітичних та науково-публіцистичних робіт. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Перелік дисциплін: ”Публічна політика”, ”Стратегування публічного управління”.

Афонін Едуард Андрійович
доктор соціологічних наук, професор, академік Української технологічної академії, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Заслужений діяч науки і техніки України, Державний службовець 3-го рангу, Міжнародний посол миру, Почесний громадянин м. Лінкольн, шт. Небраска США.

Сфера наукових інтересів: публічна політика та політична аналітика; архетипіка публічного управління; національна безпека; гендерна / соціальна / вікова / педагогічна психологія.

Наукові здобутки: Заслужений діяч науки і техніки України, засновник вітчизняних наукових шкіл: військово-соціальних досліджень (1992), соціальної глобалістики (2000), архетипіки публічного управління (2010, https://usarch.org/#/). Автор і співавтор понад 350 наукових праць, в тому числі близько 50 монографічних, науково-довідкових і навчально-методичних видань. Підготував понад 60 магістрів державного управління, 7 докторів і 4 кандидати наук з публічного управління та соціології.

Практична діяльність: з 2003 р. працює професором кафедри державної політики та суспільного розвитку, а з 2015 року – професором кафедри публічної політики та політичної аналітики. До того працював помічником Голови Верховної Ради України (1994-1996), очолював Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення Апарату Верховної Ради України (1996-2003) і одночасно виконував обов’язки кореспондента Верховної Ради України в Європейському центрі парламентських досліджень та документації (1997-2003).

Громадська діяльність: Член Всесвітньої комісії з просвітництва всіх дітей (після пандемії) від України (2020-дотепер) член об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодими ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (2020-дотепер); помічник-консультант (на громадських засадах) народних депутатів України (2006-2010, 2014-2019); член редколегій фахових наукових видань – «Український соціум». Київ (2007-дотепер); «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія». Харків (2008-дотепер); «Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie». Lodz : Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki i Umiejetnosci (2015-дотепер); Публічне врядування. Київ (2015-дотепер); учасник закордонних семінарів, конференцій, стажувань із проблем публічного управління, розвитку парламентаризму, соціальної психології, колективної безпеки, інформаційно-бібліотечного забезпечення (1995-дотепер; Австрія, Бельгія, Білорусь, Великобританія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Казахстан, Нідерланди, Німеччина, Росія, Словакія, Словенія, США, Таїланд, Фінляндія, Франція, Швейцарія).

Перелік дисциплін: Загальнонаукові, спеціальні та міждисциплінарні методи та інструменти політичного аналізу”, “Інноваційні стратегії розвитку суспільства”, “Політична аналітика та інформаційні технології наукових і прикладних досліджень”, “Політична і соціальна інженерія”, “Публічна політика”.

Вировий Сергій Іванович
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики

Сфера наукових інтересів: політична аналітика, прогнозування та моделювання; публічна політика.

Наукові здобутки: кандидат історичних наук; доцент; автор більше 50 наукових, науково-методичних праць з історії України, політології, політичної аналітики, публічної політики. Здійснює наукове керівництво та консультування з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій.

Перелік дисциплін: ”Публічна політика”, ”Інституціоналізація публічної політики”, ”Узгодження інтересів в публічній політиці та політичному управлінні”.

Дармограй Наталія Миколаївна
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики.

Сфера наукових інтересів: культура влади, теорії мереж, публічне управління, дипломатичний протокол, діловий етикет.

Наукові здобутки: кандидат історичних наук, доцент, автор та співавтор більше 50 наукових, науково-методичних праць з історії України, політології, політичної аналітики, публічної політики. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Практична діяльність: Має стаж державної служби 15 років на керівних посадах. Експерт з виборчого процесу, входила до експертної групи щодо експертизи “Закону про гендерні відносини”, експерт з міжнародного протоколу та ділового етикету. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Перелік дисциплін: “Мережеві спільноти та інформаційні ресурси публічної політики”, “ Налагодження партнерських відносин у публічному управлінні та адмініструванні. ”, “ Публічні дебати та ведення переговорів” , “Конфлікти в публічній політиці та управлінні” , “Публічна політика”.

Карлова Валентина Володимирівна
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики

Сфера наукових інтересів: Механізми взаємодії влади і громадянського суспільства у сфері формування та реалізації публічної політики; гносеологія та аксіологія публічного управління; публічне управління у сфері соціогуманітарного та духовно-ціннісного розвитку суспільства.

Наукові здобутки: Є автором понад 120 наукових і навчально-методичних праць. Член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій з державного управління: Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України та К 52.051.11 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Член науково-редакційних колегій видань з проблем державного управління.

Практична діяльність: Має значний досвід науково-педагогічної роботи та у сфері державного управління, зокрема заступника голови Новоайдарської районної державної адміністрації в Луганській області з політико-правових питань (1996–1999 рр.), заступника начальника управління, начальника відділу, завідувача сектора в структурних підрозділах Національної академії (2002–2006 рр.). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Член робочої групи з підготовки Державної цільової програми забезпечення розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя (2016-2018 р.р.) Член Вченої ради Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії.

Перелік дисциплін: “Формування та реалізація публічної політики”, “Міжсекторальні відносини в публічному управлінні», «Гносеологія та аксіологія публічного управління».

Клименко Ігор Михайлович
Старший викладач кафедри публічної політики та політичної аналітики.

Сфера наукових інтересів: публічна політика, соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність, публічно-приватне партнерство, взаємовідносини фінансово-політичних груп та держави.

Наукові здобутки: здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт. Автор та співавтор близько 20 наукових та навчально-методичних праць. Проводить дисертаційне дослідження на тему “Удосконалення механізмів державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні на основі європейського досвіду”.

Практична діяльність: практикуючий юрист, експерт у сфері корпоративної соціальної відповідальності. На викладацькій роботі з 2017 року. Має стаж державної служби 10 років, у тому числі на керівних посадах. Учасник міжнародних проектів, конференцій, стажувань, має великий досвід організації та проведення комунікативних кампаній, управління проектами.

Громадська діяльність: Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління. Член Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України. Бере активну участь у науково-комунікативних заходах Національної академії: науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, панельних дискусіях тощо. Акредитований журналіст при Верховній Раді України.

Перелік дисциплін: Публічна політика, Інституціоналізація публічної політики, Налагодження партнерських відносин у публічному управлінні та адмініструванні, Міжсекторальні відносини у публічному управлінні, Конфлікти у виробленні публічної політики, Інноваційні стратегії розвитку суспільства.

Коваленко Наталія Вікторівна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики

Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток; реформація та реформаторські процеси; загальна теорія реформ та розвиток суспільства, державно-управлінські реформи; нові концепції управління.

Наукові здобутки: має понад 34 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: в Національній академії працює з 2000 року на посадах спеціаліста І категорії, провідного спеціаліста відділу прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випускниками; головного спеціаліста управління з навчальної роботи; начальника організаційного відділу Інституту державної служби та місцевого самоврядування. З 2017 року - на посаді заступника директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії. Здійснює наукове керівництво підготовкою магістерських робіт. Вчений секретар Вченої ради Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії.

Перелік дисциплін: “Інноваційні стратегії розвитку суспільства”

Литвинова Лариса Володимирівна
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики.

Сфера наукових інтересів: інформаційне суспільство, комунікативна культура, комунікативна діяльність органів публічної влади, публічні комунікації, організаційні комунікації, розвиток ресурсів керівника публічної служби.

Наукові здобутки: здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт і кандидатських дисертацій. Має понад 80 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких монографії, підручник, два посібники з грифом МОН і авторські патенти. Брала участь у розробці та впровадженні освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Електронне урядування» напряму підготовки «Державне управління».

Практична діяльність: психолог вищої категорії, сертифікований тренер міжнародного класу за напрямком «Комунікація, ведення переговорів, психологія управління». На викладацькій роботі з 2000 року, працювала у НМУ ім. О.О. Богомольця, Академії муніципального управління, Київському Університеті імені Бориса Грінченка, з 2007 – у Національній академії державного управління при Президентові України. Учасник міжнародних проектів, конференцій, стажувань, має великий досвід науково-педагогічної, консультативної та тренінгової практики, організації та проведення комунікативних кампаній, управління проектами. Автор та розробник психологічних програм з реабілітації посттравматичного стресу у лікарні «Охматдит».

Громадська діяльність: Помічник-консультант народного депутата України. Член робочої групи Адміністрації Президента України по підготовці закону «Про громадські об’єднання» (2012 р.). Участь у науково-комунікативних заходах Національної академії: науково-практичних конференціях «Дні інформаційного суспільства», круглих столах, семінарах, панельних дискусіях тощо.

Новаченко Тетяна Василівна
доктор наук з державного управління, доктор філософії в галузі педагогіки, тренер-викладач, доцент, професор кафедри публічної політики та публічної аналітики.

Сфера наукових інтересів: історія державотворення України, становлення та розвиток авторитету керівника в публічному управлінні, архетипіка в публічному управлінні, професійна самоорганізація публічних управлінців.

Наукові здобутки: авторка понад 110 наукових праць, зокрема: монографічних, навчально-методичних та науково-довідкових. Здійснює наукове керівництво та консультування у процесі підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

Практична діяльність: експертка з питань публічної політики та управління. Учасниця міжнародних проєктів, конференцій, семінарів, має значний досвід науково-педагогічної, консультативної та тренінгової практики щодо організації та проведення комунікативних заходів.

Перелік дисциплін: публічна політика, публічні дебати та ведення переговорів, практика налагодження партнерських відносин у публічному управлінні, конфлікти у виробленні публічної політики, демократія та порівняльна політика, інститути громадянського суспільства.

Пухкал Олександр Григорович
доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, академік Академії економічних наук України, державний службовець1-го рангу.

Сфера наукових інтересів: політика як управлінська діяльність стратегічного рівня; політична система суспільства; публічна політика і публічне управління; взаємовідносини держави і суспільства; взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства; модернізація системи державного управління; вплив національних особливостей (ментальності, традицій, звичаїв) на ефективність державного/публічного управління; інституціональні, соціальні, економічні та історичні засади реформи територіальної організації влади; децентралізація влади і модернізація системи публічного управління.

Наукові здобутки: автор понад 170 наукових праць в галузі державного /публічного управління, політекономії, політології, міжнародних відносин; автор (співавтор) 69 законопроектів, 28 з яких прийняті як Закони України та Постанови Верховної Ради України; автор і ведучий низки телепрограм, політичний аналітик; здійснює наукове керівництво і консультування підготовкою кандидатських та докторських дисертацій, за останні п’ять років підготував трьох кандидатів наук з державного управління.

Практична діяльність: декан спеціального факультету менеджменту Українського Центру ринкових відносин та підприємництва (1990 – 1992). Заступник Голови Московської районної державної адміністрації в м. Києві (1992 – 1993). Завідуючий сектором по узагальненню роботи місцевих державних адміністрацій Служби з питань територій Адміністрації Президента України (1993 – 1995). Заступник, перший заступник директора ІПККК НАДУ при Президентові України (1995 – 1998; 2002 – 2006). Народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, Голова постійної делегації України в ПАЧЕС, Віце-президент ПАЧЕС (1998 – 2002). Ректор Київського гуманітарного інституту (2007 – 2010). Президент Благодійного фонду “Творити добро людям” (2000 – 2012) та Благодійної організації «Оберіг Сіверщини» (2020-ц.ч.).

Перелік дисциплін: викладає нормативну навчальну дисципліну “Публічна політика” для слухачів всіх форм навчання в Національній академії, «Механізми публічного управління та адміністрування», «Демократія та порівняльна політика» для здобувачів освітньої кваліфікації «доктор філософії», бере участь у розробці нових програм навчальних дисциплін тощо.

СТОРІНКИ:  1    2    УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ