НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ВРЯДУВАННЯ
           НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

      Проблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформаціями

      Теорія і практика державного регулювання економіки та підприємництва, галузей і секторів національного господарства, управління господарськими процесами на мікро- та макрорівнях

      Теоретичні та прикладні аспекти вироблення, реалізації та оцінювання державної політики в сферах: інтеграції України у світовий та європейський економічний простір, бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики; регулювання корпоративних відносин

Зазначені та інші напрями науково-дослідної роботи виконуються на колективній основі у складі тимчасових творчих колективів, а також окремими викладачами, докторантами, аспірантами і здобувачами. Отримані наукові результати використані при розробці навчальних програм у Національній академії державного управління при Президентові України та інших вищих навчальних закладів, впроваджені в діяльність центральних органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

      “Механізми регулювання ринкової економіки” (2000-2002 рр.)

      “Методологічні та інституційні засади державного регулювання економіки” (2003-2006 рр.)

      “Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування” (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 729-р) (2004-2005 рр.)

      “Практичні рекомендації щодо використання економічного аналізу в процесі   реалізації соціально-гуманітарної політики в Україні” (2005-2010 рр.)

      “Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України” (2007 р.)

      “Інвестиційна складова соціально-економічного розвитку регіону” (2007 р.)

      “Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки” (2008 р.)

      “Геоекономічна політика України” (2009-2012 рр.)

      “Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України” (2009 р.)

      “Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку України” (2010-2012 рр.)

      “Фінансово-економічні механізми державного управління формуванням та розвитком внутрішнього ринку України” (2013 р.)

      “Механізми забезпечення ефективності системи державного управління в умовах модернізації національної економіки” (2013-2015 рр.)

      “Механізми державного управління внутрішнім ринком України в умовах інтеграційних процесів” (2014 р.)

  Управління інституційними змінами в системі державних фінансів України в умовах євроінтеграції  (2016 р.).

   «Формування та розвиток системи публічного управління     національною економікою в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (2017-2019).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНИХ  ЗАХОДІВ

На кафедрі працює постійно діючий науково-методологічний семінар «Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій», у рамках якого в останні роки було проведено десятки семінарів. 

Кафедра періодично проводить міжнародні симпозіуми .

 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

За період функціонування кафедри підготовлено та  захищено:

37  докторських  дисертацій

84  кандидатські  дисертації

 у галузі державного управління та економічних наук.

 

На сьогодні на кафедрі готують дисертаційні роботи:

·        3 докторанти,

·         21 аспірант.