НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ВРЯДУВАННЯ
            

Спеціальність «Публічне адміністрування»

 

1. Стратегічні пріоритети трансформації української економіки в контексті європейської інтеграції.
2. Інноваційні інструменти публічного адміністрування в економічній сфері: європейський контекст.
3. Механізми формування та реалізації економічної політики (на прикладі галузей, секторів, комплексів національної економіки).
4. Фіскальна децентралізація як напрям реформування сфери суспільних фінансів в контексті реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
5. Інструменти державної політики довгострокового економічного розвитку України в умовах глобальних зрушень.
6. Проектний менеджмент в управлінні процесами соціально-економічного розвитку держави.
7. Розвиток механізмів публічного адміністрування в процесі реформування системи державних закупівель в Україні.
8. Ефективність державного регулювання економіки: критерії оцінювання та механізми забезпечення в Україні.
9. Економічні аспекти децентралізації надання адміністративних послуг в Україні.
10. Державні механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобальних трансформацій.
11. Реформування системи небанківських фінансових посередників у контексті реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
12. Взаємодія державного та приватного секторів в Європейському Союзі та Україні: порівняльний аналіз.
13. Формування стратегії державної підтримки розвитку інвестиційних процесів в національній економіці.
14. Державна політика залучення прямих іноземних інвестицій в умовах глобальної конкуренції.
15. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні в контексті реформування бюджетних відносин в Україні.
16. Державна політика у сфері цін і ціноутворення: актуальні напрями та механізми реалізації.
17. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
18. Формування державної політики структурної перебудови промислового комплексу України.
19. Державні механізми сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу України.
20. Бюджетна децентралізація як стратегічний напрям реформування сфери публічних фінансів.
21. Середньострокове бюджетне прогнозування в системі управління публічними фінансами.
22. Податкове стимулювання розвитку галузей, секторів, комплексів національної економіки.
23. Механізми державного регулювання відносин реального і фінансового секторів України.
24. Механізми забезпечення стабільності фінансової системи в умовах невизначеності: глобальний та національний контекст.
25. Розвиток механізмів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні в контексті європейського досвіду.
26. Державна політика у сфері реформування системи пенсійного забезпечення: європейський досвід та вітчизняні реалії.
27. Державні засоби сприяння розвитку інтегрованих корпоративних структур в Україні.
28. Державне сприяння розвитку соціально-відповідального бізнесу: світовий досвід і вітчизняна практика господарювання.
29. Реформування податкової системи України в контексті реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
30. Державна політика протидії оффшоризації бізнесу: міжнародний досвід і вітчизняна практика господарювання.
31. Економічні механізми транскордонного співробітництва в рамках єврорегіонів.
32. Удосконалення фінансових основ функціонування місцевого самоврядування в Україні
33. Механізми публічного адміністрування діяльності зарубіжних ТНК на внутрішньому ринку України.
34. Механізми державного сприяння розвитку стратегічних альянсів українських і міжнародних компаній.
35. Державна підтримка реалізації проектів українських і міжнародних корпорацій у високотехнологічних сферах виробництва.
36. Державна інвестиційна політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів.
37. Фінансові ресурси місцевих бюджетів та особливості їх формування в умовах бюджетної децентралізації
38. Європейський досвід управління інвестиційними проектами і програмами у публічній сфері.
39. Системне управління державним боргом як нова парадигма боргової політики держави
40. Розвиток концесійних- механізмів державно-приватного партнерства в Україні.
41. Пріоритети і механізми дерегуляційних реформ у сфері підприємницької діяльності в Україні.
42. Механізми реформування системи управління державних підприємств в Україні.
43. Формування системи державного контролю за рухом капіталу в Україні в контексті досвіду країн ЄС
44. Інтеграція України до ЄС: вимоги щодо конкурентної політики.
45. Ефективність і результативність державної політики (на прикладі окремого напрямку політики).
46. Методологія моніторингу державної політики (на прикладі певної проблеми, напр., економічної інтеграції до Європейського Союзу)
47. Вимоги щодо регулювання державних монополій і надання державної допомоги згідно до Угоди про Асоціацію між україною та ЄС.
48. Економічні аспекти формування і реалізації державної політики в країнах ЄС  та роль економічного аналізу державної політики в цих процедурах.
49. Неспроможність ринку і підстави для державного втручання в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
50. Співробітництво України з ЄС у сфері соціальної політики та створення рівних можливостей (економічні аспекти аналізу політики)


 

 Спеціальності «Державне управління»

1. Механізми підвищення ефективності державного регулювання економіки в умовах глобальних трансформаційних зрушень.
2. Інституційне забезпечення стратегічного планування соціально-економічного розвитку України.
3. Державні стимули модернізації структури економіки та зростання національної конкурентоспроможності.
4. Державне регулювання структурної перебудови національного господарства (на прикладі окремих галузей, секторів економіки).
5. Державні механізми детінізації національної економіки.
6. Реформування податкової системи України: проблеми та перспективи.
7. Механізми формування та розвитку електромобільної галузі в Україні.
8. Розвиток екологічно безпечного підприємництва у транспортній сфері в Україні.
9. Національні проекти в реалізації модернізаційної стратегії Української держави.
10. Державна регуляторна політика в контексті завдань структурної модернізації національної економіки.
11. Механізми конкурентної політики держави: досвід країн ЄС та практика України.
12. Інституційні засади державного регулювання спеціальних і природних монополій у вітчизняній економіці.
13. Реформування системи державної допомоги суб’єктам господарювання в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
14. Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах макроекономічної нестабільності.
15. Державні механізми акумуляції внутрішніх інвестиційних ресурсів для потреб модернізації національної економіки.
16. Державні механізми залучення прямих іноземних інвестицій у високотехнологічні види економічної діяльності.
17. Державні фінанси в регулюванні соціально-економічних процесів у національній господарській системі.
18. Податкове стимулювання в контексті створення передумов для економічного зростання.
19. Програмно-цільовий метод у підвищенні ефективності використання бюджетних коштів.
20. Бюджетне прогнозування в забезпеченні стабільності системи державних фінансів.
21. Механізми управління державним боргом в умовах макроекономічної нестабільності.
22. Державна амортизаційна політика: принципи формування та реалізації в Україні.
23. Розвиток механізмів державно-приватного партнерства в Україні (на прикладі галузей, секторів, виробництв).
24. Механізми формування та реалізації державної промислової політики.
25. Державні механізми стимулювання інноваційної перебудови промислового виробництва.
26. Механізми державної підтримки аграрного виробництва в контексті членства України в міжнародних торговельних об’єднаннях.
27. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу України в умовах європейської інтеграції.
28. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України.
29. Державні механізми підтримки розвитку «зеленої» енергетики в Україні.
30. Розвиток державних механізмів стимулювання енергозбереження у вітчизняній економіці.
31. Модернізаційні пріоритети реформування житлово-комунального господарства України.
32. Механізми державної підтримки формування ефективного власника в багатоквартирних житлових будинках.
33. Механізми державної фінансової підтримки процесів модернізації житлового фонду.
34. Державні механізми сприяння розвитку корпоративних відносин в Україні.
35. Cистема управління державними корпоративними правами в Україні.
36. Розвиток механізмів управління об‘єктами державної власності в Україні.
37. Специфіка функціонування та напрями розвитку державних холдингових компаній в Україні.
38. Державна політика протидії рейдерству в економіці України.
39. Державні механізми формування ефективної зайнятості в Україні.
40. Розвиток механізмів державного регулювання оплати праці в Україні.
41. Державне регулювання ринків фінансових послуг України в контексті євроінтеграційних процесів.
42. Процеси європейської інтеграції як чинник міждержавної співпраці у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
43. Розвиток системи державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні.
44. Державне управління системою соціального страхування як складова економічної політики держави.
45. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.
46. Грошово-кредитне регулювання в умовах циклічних коливань національної економіки.
47. Механізми державного антикризового регулювання банківської системи України.
48. Підвищення ефективності державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.
49. Державна політика у сфері регулювання біржової діяльності: світовий та вітчизняний досвід.
50. Розвиток механізмів валютного регулювання в контексті стабілізаційної політики держави.
51. Механізми державного стимулювання імпортозаміщення в Україні.
52. Пріоритети співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.
53. Механізми державного регулювання діяльності зарубіжних ТНК на внутрішньому ринку України.
54. Механізми державного сприяння розвитку стратегічних альянсів українських і міжнародних компаній.
55. Реформування системи суспільних фінансів як один з факторів забезпечення збалансованого економічного розвитку в Україні. 
56. Вплив державної політики на рівень розвитку транспортної інфраструктури.
57. Механізм публічно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури.
58. Публічно-приватне партнерство як механізм активізації інноваційної діяльності.
59. Європейський досвід державного регулювання екологічно безпечного виробничого середовища.
60. Державна політика в системі гарантування природно-техногенної безпеки.
61. Організаційно-правовий механізм співробітництва європейських країн в екологічній сфері.
62. Особливості управління фінансами державних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів.
63. Пенсійне страхування в системі соціального захисту населення: практика, проблеми та шляхи вдосконалення.
64. Фінансовий механізм пенсійного забезпечення та шляхи його вдосконалення.
65. Роль бюджетної політики в забезпеченні соціально-економічного розвитку держави в умовах бюджетної децентралізації
66. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
67. Бюджетна політика в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України
68. Удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні в контексті досвіду держав Європейського Союзу
69. Запровадження фіскальних інструментів активізації господарської діяльності в Україні
70. Реформування системи управління державним сектором економіки України.
71. Розвиток системи державних закупівель в Україні.
72. Державне сприяння розвитку корпоративної соціальної (соціально-екологічної) відповідальності бізнесу в Україні.
73. Механізми державної політики у сфері контролю за транскордонним рухом капіталу в умовах глобалізації.
74. Розвиток державної політики дерегулювання підприємницької діяльності в реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
75. Порівняльний аналіз конкурентної політики (Україна і одна з груп країн: країни Балтії, Центральноєвропейські країни (Чехія, Польща), Європейський Союз, США, Канада).
76. Аналіз політики: ефективність і результативність державного втручання / регулювання (на прикладі певної галузі чи державної програми в економічній, соціальній, гуманітарній сферах).
77. Оцінювання затрат і результатів в аналізі державної політики (на прикладі певної галузі або регіону).
78. Аналіз державної політики щодо членства України у Світовій організації торгівлі.
79. Порівняльний аналіз соціальної політики та її економічних наслідків в Україні та ЄС
80. Аналіз регуляторних впливів в ЄС та вплив Угоди про асоціацію на підприємницьку діяльність в Україні.


Спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки”, “Державне управління у сфері освіти”, “Державне управління у сфері охорони здоров’я”, “Публічна політика та управління”, “Місцеве самоврядування”, “Регіональне управління”, “Електронне урядування”
1. Конституційні засади регулювання економічних відносин в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз.
2. Механізми парламентського регулювання економічних відносин у системі національного господарства.
3. Розвиток парламентських механізмів управління і контролю в сфері бюджетно-фінансових відносин.
4. Методи економічного прогнозування та їх застосування в процесі формування та реалізації державної політики.
5. Механізми формування та реалізації бюджетної політики в Україні.
6. Бюджетний процес та напрями його вдосконалення в Україні.
7. Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування та його впровадження в України.
8. Довгострокове бюджетне прогнозування та його роль у здійсненні бюджетної політики.
9. Податкове реформування у контексті створення передумов для економічного зростання.
10. Підвищення ефективності системи податкового адміністрування в Україні.
11. Бюджетне фінансування науки як засіб реалізації науково-технічної політики держави.
12. Бюджетні механізми збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів.
13. Реформування системи розрахунково-касового обслуговування місцевих бюджетів в контексті фіскальної децентралізації.
14. Шляхи вдосконалення програмно-цільового методу бюджетного фінансування в Україні.
15. Фінансово-економічні механізми державного регулювання розвитку освіти (охорони здоров‘я).
16. Економічні механізми інтеграції науки і освіти в процесі інноваційної модернізації національної економіки.
17. Управління фінансами державних підприємств (установ) галузі освіти (охорони здоров‘я).
18. Державні механізм формування професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку освітніх послуг в Україні.
19. Економічні передумови запровадження системи страхової медицини в Україні.
20. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні.
21. Податкове стимулювання інвестицій у реальний сектор економіки України.
22. Державні механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні.
23. Формування державної політики структурної перебудови промислового комплексу України.
24. Формування і реалізація регіональної промислової політики в Україні.
25. Державне управління розвитком оборонно-промислового комплексу України.
26. Державне управління об’єктами стратегічної інфраструктури національної економіки.
27. Механізми державного управління національним господарством в особливий період.
28. Механізми фінансування потреб держави в особливий період.
29. Екологічна безпека регіону як складова національної безпеки.
30. Організація управління житловим фондом міста.
31. Інституційні засади розроблення і впровадження регіональних інвестиційних проектів.
32. Економіко-фінансові механізми регулювання регіональної спеціалізації.
33. Міжнародна співпраця регіонів в контексті європейської інтеграції.
34. Механізми фінансування місцевого економічного розвитку в Україні.
35. Удосконалення регулятивної діяльності місцевих органів самоврядування.
36. Механізми державного регулювання збалансованості місцевого ринку праці.
37. Місцеві запозичення як інструмент фінансування соціально-економічного розвитку міст.
38. Модернізація системи управління місцевим боргом у сучасних умовах.
39. Механізми залучення та управління кредитами міжнародних фінансових організацій для реалізації державних і місцевих інвестиційних проектів.
40. Державна підтримка розвитку регіональних корпоративних структур в Україні.
41. Державне регулювання електронної комерції в Україні: пріоритетні завдання та механізми здійснення.
42. Розвиток електронного урядування в контексті формування інформаційної економіки.
43. Економічні аспекти запровадження електронного урядування в органах державного управління та місцевого самоврядування.
44. Реформування системи податкових інструментів підтримки господарської діяльності: зарубіжний досвід для України

 

Спеціальність «Управління суспільним розвитком»

1. Стратегія і концепція модернізації української економіки в умовах глобалізації.
2. Формування інституційного базису політики економічних реформ в Україні.
3. Інституційна модернізація системи державного регулювання економіки як напрям антикризової політики.
4. Формування національної системи стратегічного планування і прогнозування соціально-економічного розвитку.
5. Забезпечення якості державного управління господарськими процесами в Україні.
6. Формування державної політики структурної перебудови національної економіки України.
7. Реформування відносин власності: пріоритетні напрями та механізми реалізації в економіці сучасної України.
8. Розвиток системи державного підприємництва в Україні.
9. Моніторинг ефективності управління об’єктами державної і комунальної власності.
10. Державна політика підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.
11. Механізми реалізації транзитного потенціалу національної економіки.
12. Інституційні механізми протидії тіньовому сектору національної економіки.
13. Інституціалізація державної політики у сфері протидії економічній злочинності.
14. Реформування системи управління національними проектами та державними цільовими програмами в Україні.
15. Державне управління інвестиційними процесами в національній економіці.
16. Державне стимулювання інвестицій в інновації як фактор соціально-економічного розвитку України.
17. Інституціональні основи розвитку економіки знань в Україні.
18. Формування регіональних інвестиційних програм (методологія, методика, досвід впровадження).
19. Пріоритетні напрями регуляторної політики в Україні.
20. Формування ефективного конкурентного середовища в економіці України.
21. Механізми реалізації антимонопольної політики в Україні.
22. Створення національної системи державної допомоги суб‘єктам господарювання відповідно до принципів ЄС.
23. Формування інституційної структури регулювання фінансових ринків: світовий досвід і вітчизняна практика.
24. Державне регулювання банківської діяльності в сучасних умовах України.
25. Інституціональні інвестори на фінансовому ринку: види, особливості, проблеми організації та регулювання в Україні.
26. Підвищення ефективності державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.
27. Механізми державного регулювання і розвитку фінансової інфраструктури України.
28. Державне регулювання біржової діяльності в сучасних умовах України.
29. Розвиток ефективних механізмів взаємодії влади і бізнесу в Україні.
30. Специфіка та напрями розвитку корпоративного управління в Україні.
31. Корпоративна соціальна відповідальність: глобальний контекст та українські реалії.
32. Реформування системи державних закупівель в Україні.
33. Формування сучасної інфраструктури ринку житла в Україні.
34. Трансформація механізму управління житловим фондом в Україні.
35. Механізми формування інституту соціального житла в Україні.
36. Державні механізми сприяння енергомодернізації вітчизняного житлового фонду.
37. Організаційно-правові засади створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
38. Політика ціноутворення на ринку житлово-комунальних послуг: механізми формування та реалізації.
39. Формування ефективної системи державної підтримки експортної діяльності в умовах участі України в світових та регіональних торгівельних угрупованнях.
40. Посилення соціальної справедливості податкової системи у контексті реформування системи державних фінансів України
41. Державне регулювання банківської діяльності в сучасних умовах України.
42. Державне регулювання функціонування системи небанківських фінансових установ в Україні в контексті реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
43. Реформування системи державних фінансів як фактор забезпечення збалансованого економічного розвитку в Україні. 
44. Забезпечення результативності функціонування податкової системи України в контексті реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
45. Формування системи стратегічного менеджменту компаній державного сектора національної економіки.
46. Реформування системи управління системою державних закупівель в Україні.
47. Державна політика деоффшоризації національної економіки.
48. Формування ефективних механізмів взаємодії влади і бізнесу в системі управління суспільним розвитком.
49. Механізми державно-приватного партнерства в системі управління суспільним розвитком.
50. Аналіз державної політики у сфері захисту економічної конкуренції.
51. Природні монополії та проблеми регулювання їхньої діяльності (на прикладі певної галузі: енергетика, транспорт, зв’язок, комунальні послуги).
52. Аналіз ефективності і результативності функціонування державного сектору економіки.
53. Економічна політика держави в умовах децентралізації та деконцентрації суспільного врядування
54. Вплив державної політики на функціонування тіньового сектору економіки
55. Ефективність скасування (послаблення) технічних бар’єрів у торгівлі (згідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)