РОЗДІЛ І. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ECTS

3. ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА СИСТЕМА ECTSЩо таке ЕCTS?

     Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами. та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами.
     Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських робіт тощо.Як розвивалася ECTS?

     ECTS було розроблено в 1989 р. в рамках програми ERASMUS, що в даний час є частиною програми SOCRATES, у формі пілотного 5-річного проекту, в якому брали участь 145 європейських вищих навчальних закладів. У подальшому практика ECTS була рекомендована до широкого використання вищими навчальними закладами Конференцією Ради Європи "Forum Conference of the Higher Education and Research Committee", Конвенцією Ради Європи ЮНЕСКО з визнання кваліфікацій у вищій освіті в європейському регіоні і підтримана низкою міжнародних професіональних неурядових організацій, зокрема Європейською асоціацією міжнародної освіти (European Association of International Education), до якої входять представники більше 50 держав. ECTS - єдина успішно протестована система кредитів, що використовується по всій Європі.
     Спочатку ECTS призначалася тільки для перезарахування кредитів. Система сприяла зарахуванню освіти, що була здобута за кордоном, і, таким чином, підвищувала якість і кількість мобільних студентів в Європі. Останнім часом ECTS перетворилася на систему накопичення кредитів, яку запроваджують по всій Європі на інституційному, регіональному і національному рівнях.Навіщо потрібна ECTS?

     ECTS спрощує розуміння і порівняння навчальних програм для всіх студентів (вітчизняних й іноземних). ECTS стимулює мобільність і академічне визнання. Вона допомагає університетам організовувати і переглядати їх навчальні програми. ECTS може бути використана для різних програм і форм навчання.Які головні особливості ECTS?

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в Європі дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 24-30 робочим годинам.
Кредит - це також спосіб перевести в кількісне відношення результати навчання, які вимірюються тим, що саме повинен знати, розуміти і бути здатним зробити студент/слухач після завершення навчання, незалежно від його тривалості.
Розподіл кредитів ECTS ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання. Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, що вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам.
Навантаження студентів в ECTS включає час лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки, складання іспитів тощо.
Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за даною програмою.
Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS, яка ранжирує студентів на статистичній основі. Розподіл оцінок між студентами, які отримали за курс оцінку вище незадовільної, виглядає таким чином:
  А - кращі 10%;
  B - наступні за ними 25%;
  C - наступні за ними 30%;
  D - наступні за ними 25%;
  E - наступні за ними 10%.
     Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F. Між ними існує різниця, яка полягає в тому, що FX означає - "не виконав якусь частину роботи, необхідну для здобуття оцінки вище незадовільної", а F - "не виконав всю необхідну роботу". Включення оцінок FX і F в розшифровку оцінок не є обов'язковим.Шкала оцінювання за системою ECTS

Оцінка за шкалою ECTS
Відсоток студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки
Визначення
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою Академії
A
10
ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
5 (відмінно)
91-100
B
25
ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками
4 (добре)
81-90
C
30
ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок
71-80
D
25
ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків
3 (задовільно)
61-70
E
10
ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії
51-60
FX
-
НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти
2 (незадовільно)
31-50
F
-
НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс
0-30
Які документи є основними для ECTS?

     ЕCTS базується на трьох ключових елементах:
 1. інформації (стосовно навчальних програм і досягнень студентів);
 2. взаємній згоді (між закладами-партнерами і студентом);
 3. використанні кредитів ЕCTS (визначають навчальне навантаження для студентів).
     Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів:
  Інформаційний пакет - каталог дисциплін закладу освіти на двох мовах, національній та англійській (або тільки на англійській для програм, що викладаються на цій мові), який розміщується в Інтернеті та/або публікується в твердій копії.
  Угода про навчання (навчальний контракт) - містить список дисциплін, які вивчатиме студент, узгоджений з відповідальним відділом навчального закладу, де студент проходитиме навчання. У разі виникнення потреби в переведенні кредиту Угода про навчання повинна узгоджуватися між студентом, старим і новим закладами перед від'їздом студента до нового закладу і оновлюватися у міру виникнення змін.
  Академічна довідка (перелік оцінок з навчальних дисциплін) - відображає успішність студента за списком дисциплін, які він вивчав, отримані кредити, локальні оцінки (за національною традицією чи регламентом навчального закладу) і оцінки ECTS. У разі переведення кредиту академічна довідка видається перед від'їздом студенту, що відбуває, його закладом освіти, а іншим закладом - студенту, що прибуває на навчання, в кінці його періоду навчання.

     При виникненні питань щодо перезарахування навчальних кредитів за системою ECTS студент звертається до координаторів ECTS.
Детальнішу інформацію про ECTS можна знайти на веб-сайтах:


http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_en.html  (англомовний)
http://www.zsu.zp.ua/zhrl/ukraine/leitfaden/ects/start.htm (україномовний)

До змісту


| про Національну академію | навчання в магістратурі | навчання в аспірантурі та докторантурі | підвищення кваліфікації державних службовців | наукові дослідження |
| друга освіта | підвищення кваліфікації працівників та державних службовців | підвищення кваліфікації держслужбовців | післядипломна освіта київ |
| отримання другої вищої освіти | друга вища освіта|