Електронне наукове фахове видання

Схвалено Вченою радою
Національної академії державного управління при Президентові України
протокол № 202/4-9 від 21 травня 2013р.)


УДК 35 (477+100)

Тематика згідно з галуззю науки “25.00.00 – Державне управління”
відповідно до переліку галузей наук.

Видання містить статті з актуальних проблем філософії, методології, теорії та історії державного управління, соціальної й економічної політики, регіонального розвитку і місцевого самоврядування, вітчизняної практики та зарубіжного досвіду державно-управлінських відносин.

Національна академія державного управління при Президентові України

Відповідальні за випуск: В.А. Дон, С.В. Загороднюк
Редактори: С.М. Шиманська, Л.О. Воронько, В.Г. Шевельова
Коректори: О.В. Должикова, С.Г. Крушельницька
Технічний редактор: Ю.О. Куценко
Веб-дизайн: О.І. Марчук

Мінімальні системні вимоги: P100, MS Windows 9X, MS Internet Explorer 4, Netscape 4.0, Adobe Reader 5.0

Включено до переліку наукових фахових видань України
постановою ВАК України від 8 червня 2005 р. № 3-05/5