Електронне наукове фахове видання

Схвалено Вченою радою
Національної академії державного управління при Президентові України
(протокол № 218/11-9 від 13 листопада 2014 р.)


УДК 35 (477+100)

Тематика згідно з галуззю науки “25.00.00 – Державне управління”
відповідно до переліку галузей наук.

Видання містить статті з актуальних проблем філософії, методології, теорії та історії державного управління, соціальної й економічної політики, регіонального розвитку і місцевого самоврядування, вітчизняної практики та зарубіжного досвіду державно-управлінських відносин.

Національна академія державного управління при Президентові України

Відповідальні за випуск: В.А. Дон, С.В. Загороднюк
Редактори: С.М. Шиманська, В.Г. Шевельова
Коректори: С.Г. Крушельницька
Технічний редактор: Н.Ю. Копайгора

Мінімальні системні вимоги: P100, MS Windows 9X, MS Internet Explorer 4, Netscape 4.0, Adobe Reader 5.0

Включено до переліку наукових фахових видань України
постановою ВАК України від 8 червня 2005 р. № 3-05/5

ISSN 2311-6722