НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
            

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

 

Місія кафедри

Сприяння інформаційному розвитку українського суспільства через підготовку конкурентноздатних фахівців в рамках магістратури, аспірантури та докторантури за спеціальністю "Державне управління" / "Публічне управління та адміністрування" в Національній академії, які, володіючи повним набором особистісних, соціальних та професійних компетенцій відповідно до європейських освітніх стандартів і вимог Болонського процесу, здатні ефективно виробляти публічну інформаційну політику та здійснювати електронне врядування засобами інноваційних комунікацій.

Стратегічна мета кафедри

До 2021 р. кафедра повинна стати провідним інноваційним підрозділом Національної академії, використовуючи ефективне інтегрування науково-дослідного, навчально-методичного, експертно-дорадчого напрямів діяльності для сприяння вирішенню завдань Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” та Стратегії реформування та розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки.

Базові цілі кафедри на 2017-2021 роки:

– формування конкурентоспроможної системи професійної підготовки кадрів вищої кваліфікації у сфері інформаційної політики, електронного врядування та інформаційно-комунікаційних технологій публічного управління;
– модернізація науково-дослідного та навчально-методичного процесів за рахунок інноваційної інтеграції навчальної, наукової та громадської діяльності викладачів кафедри;
– створення та використання механізмів забезпечення органів публічної влади експертно-дорадчими, інформаційно-аналітичними, науково-методичними та іншими послугами з питань розвитку інформаційного суспільства, вироблення інформаційної політики та впровадження електронного врядування;
– розширення напрямків науково-педагогічного партнерства кафедри з центрами профільного навчання США, Польщі, Грузії та Азербайджану, організація сумісних наукових і навчальних програм;
– розвиток фахового потенціалу викладачів кафедри через впровадження сучасних імперативів інформаційного суспільства шляхом впровадження інноваційних технологій електронної освіти в навчальний процес.

Пріоритетні завдання кафедри:

– відкриття нової спеціалізації "Сервісна діяльність органів публічної влади" в рамках програми магістерської підготовки спеціальності "Публічне управління та адміністрування" (базові дисципліни: "Клієнтизм та основи сервісної діяльності держави", "Сервісно-орієнтована інформаційна політика", "Реінжиніринг та смарт-технології публічного врядування", "Інтероперабельність державних реєстрів та відкриті урядові дані"). Удосконалення навчальних дисциплін за профілем кафедри відповідно до потреб та можливостей галузі публічного управління та адміністрування;
– створення на базі кафедри "Інформаційної лабораторії реформ у сфері електронного урядування" у співпраці з Центром (управлінням) інформаційно-комунікативного забезпечення Національної академії, Державним агентством з питань електронного урядування України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України з метою координації та планування заходів щодо впровадження технологій електронного урядування/електронної освіти в навчальній, науковій та організаційній діяльності Національної академії, проведення громадських комунікативних заходів (конференцій, круглих столів, методичних семінарів, професійних тренінгів тощо);
– формування в навчальному процесі мотиваційної стратегії державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, щодо вироблення ефективної інформаційної політики та впровадження технологій електронного врядування у практичну діяльність, а також надання експертно-дорадчих послуг. Забезпечення ІТ-компетентності публічних службовців;
– створення та використання електронних засобів навчання: навчального програмного забезпечення, електронних ресурсів, електронних підручників і посібників, що буде сприяти самостійній роботі слухачів, поглиблюватиме їх навички у використанні сучасних засобів ІКТ;
– запровадження в навчальний процес інтерактивних методик, зокрема смарт-технологій, он-лайн форм проведення практичних та семінарських занять із застосуванням засобів дистанційного навчання, що дозволить підвищити доступність та якість одержаних слухачами знань та зробити процес їх навчання публічним;
– удосконалення технології використання веб-ресурсу (сайту) кафедри та соціальних мереж як ефективних інструментів комунікацій з метою залучення потенційних користувачів освітніх послуг Національної академії. Формування позитивного іміджу кафедри серед слухачів, зокрема державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, громадян України, ЗМІ та зарубіжних партнерів;
– створення навчальних посібників та підручників із залученням громадських організацій та міжнародних фондів за тематичними напрямами: "Сервісна діяльність органів публічної влади", "Електронне врядування", "Електронні послуги органів влади", "Наступальні інформаційні операції", "Сервісно-орієнтоване державне управління", "Реінжиніринг державно-управлінських процесів", "Бенчмаркінг державного управління";
– здійснення науково-дослідницької діяльності у сфері інформаційної політки та технологій електронного врядування, зокрема НДР "Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики", "Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки";
– підвищення кваліфікації викладачів кафедри за допомогою проведення семінарів, розробки та реалізації навчальних програм, організації стажувань за тематикою побудови індивідуальних освітніх траєкторій і розвитку академічної мобільності в межах України та закордоном;
– поновлення та забезпечення періодичності виходу наукового журналу кафедри "Електронне врядування" в електронному форматі та відпрацювання комплексу організаційних заходів щодо включення його до переліку фахових видань з публічного управління та адміністрування.