НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
            

Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій

 

Місія кафедри

Сприяння інформаційному розвитку українського суспільства через підготовку конкурентноздатних фахівців галузі знань “Публічне управління та адміністрування” в магістратурі, аспірантурі та докторантурі Національної академії, які, володіючи повним набором особистісних, соціальних та професійних компетенцій відповідно до європейських освітніх стандартів і вимог Болонського процесу, здатні ефективно виробляти державну інформаційну політику, реалізовувати цифрові трансфомації у публічному управлінні.

Стратегічна мета кафедри

До 2021 р. кафедра повинна стати провідним інноваційним підрозділом Національної академії, використовуючи ефективне інтегрування науково-дослідного, навчально-методичного, експертно-дорадчого напрямів діяльності для сприяння вирішенню завдань Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” та Стратегії реформування та розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки.

Базові цілі кафедри на 2017-2021 роки:

– формування конкурентоспроможної системи професійної підготовки кадрів вищої кваліфікації у сфері інформаційної політики, електронного врядування та цифровізації публічного врядування; 
– модернізація науково-дослідного та навчально-методичного процесів за рахунок інноваційної інтеграції навчальної, наукової та громадської діяльності викладачів кафедри;
– створення та використання механізмів забезпечення органів публічної влади експертно-дорадчими, інформаційно-аналітичними, науково-методичними та іншими послугами з питань розвитку цифрового суспільства, вироблення інформаційної політики та впровадження електронного врядування; 
– розширення напрямків науково-педагогічного партнерства кафедри з центрами профільного навчання Польщі, Грузії та Азербайджану, організація сумісних наукових і навчальних програм;
– розвиток фахового потенціалу викладачів кафедри через впровадження сучасних імперативів інформаційного суспільства шляхом впровадження цифрових технологій в навчальний процес.

Пріоритетні завдання кафедри:

– забезпечення якісного викладання нормативної (“Інформаційна політики та цифрове врядування”) та вибіркових дисциплін освітньо-професійної магісткрської програми зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” в рамках спеціалізацій “Цифрове врядування” (“Основи цифровізації публічного управління”, “Архітектура та інфраструктура цифрового врядування”, “Сервісна діяльність органів публічної влади”, “Цифрова демократія та інформаційна культура”, “Реінжиніринг, смарт- та блокчейн-технології в публічному управлінні”) та “Інформаційно-комунікативна діяльність в публічному управлінні” (“Комунікації в публічному управлінні”, “Зв’язки з громадськістю органів публічної влади”, “Інформаційні війни та мережеві технології”, “Інформаційно-аналітичне забезпечення комунікативної діяльності органів публічної влади”, “Інформаційні виборчі технології”);
– створення й функціонування на базі кафедри Центру (лабораторії) стратегічних комунікацій та цифрових трансформацій для організації/реалізації спільних заходів Міністерства інформаційної політики та Національної академії щодо підготовки публічних службовців у сфері формування та реалізації державної інформаційної політики України;
– проведення спільних громадських заходів (конференцій, круглих столів, методичних семінарів, професійних тренінгів тощо) з Міністерством інформаційної політики, Державним агентством з питань електронного урядування України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України для забезпечення наукового, освітнього та методологічного супроводу комунікативної діяльності органів публічної влади; 
– забезпечення цифрових компетенцій публічних службовців шляхом створення та використання інноваційних засобів навчання: навчального програмного забезпечення, електронних ресурсів, електронних підручників і посібників, що буде сприяти самостійній роботі слухачів, поглиблюватиме їх навички у використанні сучасних засобів цифрових технологій;
– запровадження в навчальний процес інтерактивних методик, зокрема смарт-технологій, он-лайн форм проведення практичних та семінарських занять із застосуванням засобів дистанційного навчання, що дозволить підвищити доступність та якість одержаних слухачами знань та зробити процес їх навчання публічним; 
– удосконалення контенту інформаційно-комунікативних ресурсів кафедри, зокрема сторінки кафедри на порталі Національної академії та її офіційного представництва у соціальних мережах з метою залучення потенційних користувачів освітніх послуг у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”. Формування позитивного іміджу кафедри серед слухачів  Національної академії, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, випускників вищіх навчальних закладів України, засобів масової інформації та зарубіжних партнерів; 
– підготовка монографій, навчальних посібників, підручників із залученням громадських організацій та міжнародних фондів за тематичними напрямами: “Сервісна діяльність органів публічної влади”, “Цифрове врядування”, “Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади”, “Управління комунікаціями в публічному врядуванні”, “Стратегічні комунікації”, “Наступальні інформаційні операції”; 
– здійснення науково-дослідницької діяльності у сфері інформаційної політки та цифрових технологій, зокрема виконання НДР за темами “Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики”, “Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки”; 
– підвищення кваліфікації викладачів кафедри за допомогою проведення семінарів, розробки та реалізації навчальних програм, організації стажувань за тематикою побудови індивідуальних освітніх траєкторій і розвитку академічної мобільності в межах України та країн ЄС.