НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           Викладачі


 
Карпенко Олександр Валентинович
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, заступник голови постійної комісії Вченої ради Національної академії з питань розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, сервісна діяльність органів публічної влади, формування та реалізація державної інформаційної політики, інформаційні війни, управління стратегічними комунікаціями, пропаганда та контр пропаганда, здійснення наступальних інформаційних операцій, мережеві комунікації.

Наукові здобутки: у Національній академії з 2003 р., зокрема закінчив магістратуру (2006 р.), аспірантуру (2009 р.) та докторантуру (2014 р.). У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління”, а у 2016 р. – докторську дисертацію на тему: “Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні" за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Науковий керівник науково-дослідних робіт “Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України” (№ 0117U002857), “Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки” (№ 0117U002858), “Сервісна діяльність органів публічної влади в умовах розвитку цифрового суспільства” (№ 0119U101449). Автор монографії “Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади” (2014 р.), співавтор монографії «Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади» (2018 р.). Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління, педагогіки, психології та соціальних комунікацій в Україні, Польщі, Азербайджані, Грузії, Вірменії та Казахстані.

Практична діяльність: має значний досвід державної служби й науково-педагогічної роботи, зокрема у Державному управлінні справами (1997-2006 рр.), Службі безпеки України (2011 р.), Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В.О. Сухомлинського (2010-2014 рр.) та Академії муніципального управління (2010-2013 рр.). В Національній академії є розробником навчально-методичного комплексу дисциплін нормативної та вибіркових компонент за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Член спеціалізованої вченої ради Національної академії (Д 26.810.02) із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Член редколегії наукового фахового журналу “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України”. Здійснює наукове консультування/керівництво з підготовки докторських/кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: з січня 2015 р. радник Голови Державного агентство з питань електронного урядування України, експерт-консультант з оцінки результатів впровадження програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” з напряму “електронне урядування / електронна демократія” (2014-2015 рр.).

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та цифрові технології”, “Сервісна діяльність органів публічної влади”, “Інформаційні війни та мережеві технології”, “Інформаційно-аналітичні технології організації та проведення наукових досліджень”, “Механізми публічного управління та адміністрування”.

Шпига Петро Семенович
заступник завідувача кафедри, професор кафедри, кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів: системи та технології в публічному управлінні, цифрове врядування, прогнозування та системний аналіз, математична статистика та моделювання, теорія надійності складних систем, аналітичні методи, програмування та технології, моделі сучасних комунікацій.

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема підручники: "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Міжнародні комунікації", "Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики". У 1991 році захистив дисертацію на тему “Вирішення задач безперебійності роботи магістральних нафтопроводів методами теорії надійності” за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах. Один з авторів першого в історії держави електронного картографічного атласу енциклопедичного рівня – Національного атласу України, який відмічений Державною премією України в галузі науки і техніки, премією імені В. І. Вернадського Національної академії Наук України.

Практична діяльність: у Національній академії з 2009 року, є розробником ряду дисциплін спеціальностей “Публічне управління та адміністрування урядування”, “Електронне урядування”. Має великий досвід наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема в Київському міжнародному університеті працював на посаді професора кафедри міжнародної інформації та інформатики, є розробником дисциплін: “Веб-технології та веб-дизайн”, “Економіко-математичне моделювання”, “Комп’ютерні видавничі технології”, "Математичне програмування". В установах Національної академії наук досліджував надійність складних систем, розробляв моделі та програмні комплекси оптимізації планування роботи магістральних трубопровідних систем, математичні моделі систем теплопостачання. В Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського керував роботами зі створення локальної мережі бібліотеки, брав участь у розробці електронного каталогу. В Національній академії здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: "Системний аналіз та оцінювання електронного врядування", "Архітектура та інфраструктура цифрового урядування", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів публічної влади", "Інформаційно-аналітичні технології в організації та проведенні наукових досліджень",

Наместнік Вікторія Василівна
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, механізми формування та реалізації державної інформаційної політики, взаємодія з громадськістю, доступ до публічної інформації, цифрові технології в сфері екології.

Наукові здобутки: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Громадські організації як суб’єкти формування і реалізації державної екологічної політики” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії на державній службі з 2010 р., на викладацькій роботі – з 2017 р. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та електронне врядування”, “Галузеве електронне урядування”, “Механізми публічного управління та адміністрування”, “Формування та реалізація публічної політики”, “Інформаційні війни та мережеві технології.

Битюк Інна Вікторівна
доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат наук із соціальних комунікацій

Сфера наукових інтересів: державна інформаційна політика, соціальні комунікації, технології впливу на громадську думку, управління стратегічними комунікаціями, інформаційні війни, інформаційна безпека.

Наукові здобутки: у 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій» за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. Має 20 публікацій наукового й навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2018 року. З 2016 року працює в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента України. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та цифрові технології”, “Комунікації в публічному управлінні”, “Зв’язки з громадськістю органів публічної влади”, “Інформаційні війни та мережеві технології”.

Гуменна Катерина Романівна
доцент кафедри, кандидат економічних, помічник президента Національної академії.

Сфера наукових інтересів: цифрова економіка, інноваційна діяльність, управління інформаційними проектами, стратегічне управління

Наукові здобутки: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Державне управління інвестиційними процесами на регіональному рівні” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Є автором понад 20 публікацій наукового й навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2010 року. З 2013 року по 2015 рік викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Перелік дисциплін: “Інформаційні технології в наукових дослідженнях”, “Цифрові технології електронного врядування”, “Електронні послуги органів публічної влади”, “Інформаційна політика та електронне врядування“.

Попроцький Олександр Павлович
доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент.

Сфера наукових інтересів: виборчі технології, стратегічне управління, стратегічні комунікації, інформаційні війни, зв’язки з громадськістю, цифрове врядування.

Наукові здобутки: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Формування громадської думки: механізми держаного регулювання інформаційних потоків" за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2004 року. у продовж 2010-2015 рр. – голова територіальної виборчої комісії, 2006-2009 рр. – провідний фахівець центру підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів Дипломатичної академії України при МЗС України, 2000-2010 рр. – керівник проектів групи стратегічного планування виборчих кампаній (у період виборчих перегонів), 2003-2004 рр. – керівник проектів всеукраїнського агентства соціологічних та маркетингових досліджень «~ing]Division», здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: керівник відділу побудови мотиваційної мережі на рівні міста - обласного центру (громадський проект, 2009 р.).

Перелік дисциплін: "Інформаційна політика та електронне врядування", "Комунікації в публічному управлінні", "Інформаційні виборчі технології", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади".

Джига Тетяна Василівна
професор кафедри, кандидат політичних наук, доцент (за сумісництвом), головний консультант відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень.

Сфера наукових інтересів: публічні комунікації, зв’язки з громадськістю, комунікаційний менеджмент, репутаційний менеджмент, Інтернет-PR, відкрите урядування, електронна демократія, електронне врядування

Наукові здобутки: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії)" за спеціальністю 23.00. 03 - політична культура та ідеологія, автор монографії "Політична реклама в України" та співавтор монографій "Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку", "Building Democracies: Ukraine and Japan. Japan’s Democratization Assistance to Ukraine in 2015", а також більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2004 р., має значний досвід державної служби, наукової, викладацької діяльності, зокрема, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень. Державний службовець 5 рангу. Розробник низки дисциплін кафедри, зокрема, "Інформаційна політика в Україні", "Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю", "Зв’язки з громадськістю в державному управлінні", "Комунікацій в публічному управлінні". Має диплом фахівця із зв’язків з громадськістю Королівського інституту зв’язків з громадськістю (Великобританія, Королівський інститут зв’язків з громадськістю) (СIPR Diploma in Public Relations), сертифікат викладача із зв’язків з громадськістю Лондонської міжнародної академії викладачів зв’язків з громадськістю (Великобританія, Лондонська міжнародна академія викладачів зв’язків з громадськістю) (London International Academy for PR teachers Certificate). Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: учасник проекту "Реформа урядових комунікацій" (проект Міністерства інформаційної політики, Секретаріату КМУ спільно з групою консультантів The Communication Reform Group; фінансування Британського уряду), 2015-2016 рр.

Перелік дисциплін: "Комунікації в публічному управлінні", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади ".

Денисюк Жанна Захарівна
доцент кафедри, доктор культурології, начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Сфера наукових інтересів: цифрова демократія, цифрова культура, інформаційна культура, формування масової культури, комунікації в публічному управлінні.

Наукові здобутки: у 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Масова культура як чинник трансформування національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації” за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. Автор двох монографій “Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації” (2016 р.), “Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі” (2017 р.) та понад 60 наукових праць.

Практична діяльність: у Національній академії з 2018 р., на викладацькій роботі – з 2017 р. Член редакційних колегій наукових журналів: "Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв", "Культура і сучасність", "Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури". Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Цифрова демократія та інформаційна культура”, “Інформаційна політика та цифрові технології”.

Запорожець Тетяна Володимирівна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою.

Сфера наукових інтересів: національна та етнополітична безпека; проблеми теорії та практики державного управління в етнополітичній сфері; методологія та практика прогнозування у сфері міжнародних відносин; геополітичні стратегії провідних держав світу.

Наукові здобутки: Має понад 25 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Т.В. Запорожець понад 14 років працювала у системі органів державної влади різних рівнів, зокрема керівником апарату місцевої державної адміністрації, головним спеціалістом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, начальником управління організаційно-документального забезпечення та аналітичної роботи Фонду соціального страхування України тощо.

Громадська діяльність: Публікується у засобах масової інформації, виступає з публічними лекціями на теми етнополітичної безпеки.

Савченко Наталія Володимирівна
доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, сервісна діяльність органів публічної влади, формування та реалізація сервісно-орієнтованої державної політики

Наукові здобутки: у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Протягом 2016-2018 років – докторант кафедри. Докторську дисертацію присвячено механізмам формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення. Автор понад 100 публікацій наукового й навчально-методичного характеру в галузі державного управління, економіки праці, соціальної економіки та політики.

Практична діяльність: має значний досвід наукової роботи (з 2003 року) та науково-педагогічної роботи (з 2005 року). На викладацькій роботі на кафедрі – з 2018 року. З 2017 року – провідний науковий співробітник та відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою: «Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України».

Перелік дисциплін: «Сервісна діяльність органів публічної влади».