НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           Викладачі


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Джига Тетяна Василівна
професор кафедри, кандидат політичних наук, доцент (за сумісництвом), головний консультант відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень.

Сфера наукових інтересів: публічні комунікації, зв’язки з громадськістю, комунікаційний менеджмент, репутаційний менеджмент, Інтернет-PR, відкрите урядування, електронна демократія, електронне врядування

Наукові здобутки: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії)" за спеціальністю 23.00. 03 - політична культура та ідеологія, автор монографії "Політична реклама в України" та співавтор монографій "Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку", "Building Democracies: Ukraine and Japan. Japan’s Democratization Assistance to Ukraine in 2015", а також більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2004 р., має значний досвід державної служби, наукової, викладацької діяльності, зокрема, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень. Державний службовець 5 рангу. Розробник низки дисциплін кафедри, зокрема, "Інформаційна політика в Україні", "Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю", "Зв’язки з громадськістю в державному управлінні", "Комунікацій в публічному управлінні". Має диплом фахівця із зв’язків з громадськістю Королівського інституту зв’язків з громадськістю (Великобританія, Королівський інститут зв’язків з громадськістю) (СIPR Diploma in Public Relations), сертифікат викладача із зв’язків з громадськістю Лондонської міжнародної академії викладачів зв’язків з громадськістю (Великобританія, Лондонська міжнародна академія викладачів зв’язків з громадськістю) (London International Academy for PR teachers Certificate). Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: учасник проекту "Реформа урядових комунікацій" (проект Міністерства інформаційної політики, Секретаріату КМУ спільно з групою консультантів The Communication Reform Group; фінансування Британського уряду), 2015-2016 рр.

Перелік дисциплін: "Комунікації в публічному управлінні", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади ".

Денисюк Жанна Захарівна
доцент кафедри, доктор культурології, начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Сфера наукових інтересів: цифрова демократія, цифрова культура, інформаційна культура, формування масової культури, комунікації в публічному управлінні.

Наукові здобутки: у 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Масова культура як чинник трансформування національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації” за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. Автор двох монографій “Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації” (2016 р.), “Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі” (2017 р.) та понад 60 наукових праць.

Практична діяльність: у Національній академії з 2018 р., на викладацькій роботі – з 2017 р. Член редакційних колегій наукових журналів: "Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв", "Культура і сучасність", "Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури". Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Цифрова демократія та інформаційна культура”, “Інформаційна політика та цифрові технології”.

Савченко Наталія Володимирівна
доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, сервісна діяльність органів публічної влади, формування та реалізація сервісно-орієнтованої державної політики

Наукові здобутки: у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Протягом 2016-2018 років – докторант кафедри. Докторську дисертацію присвячено механізмам формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення. Автор понад 100 публікацій наукового й навчально-методичного характеру в галузі державного управління, економіки праці, соціальної економіки та політики.

Практична діяльність: має значний досвід наукової роботи (з 2003 року) та науково-педагогічної роботи (з 2005 року). На викладацькій роботі на кафедрі – з 2018 року. З 2017 року – провідний науковий співробітник та відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою: «Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України».

Перелік дисциплін: «Сервісна діяльність органів публічної влади».

Яценко Володимир Архипович
доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат наук з державного управління.

Сфера наукових інтересів: дослідження громадської думки, зв’язки з громадськістю, аналіз комунікацій в публічному управлінні.

Наукові здобутки: в ОРІДУ НАДУ при Президентові України закінчив магістратуру (2004 р.) та аспірантуру (2009 р.). У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Громадська думка в системі механізмів державного управління» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Співавтор монографії «Сучасні аспекти професіоналізації державної служби в Україні». Співавтор навчальних посібників «Методи діагностики та прогнозу соціальних явищ», «Організаційна культура управління ризиками», «Конфлікти та стреси в управлінні», «Міжнародні економічні відносини», «Наукова публікація: академічне письмо», «Міжнародні економічні відносини: теорія та практика». Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління, психології та соціальних комунікацій.

Практична діяльність: має значний досвід державної служби й науково-педагогічної роботи в НАДУ при Президентові України та ОРІДУ НАДУ при Президентові України. В Національній академії є розробником дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення комунікативної діяльності».

Громадська діяльність: Член громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». Голова первинної профспілкової організації ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Перелік дисциплін: «Інформаційна політика та електронне врядування», «Інформаційно-аналітичне забезпечення комунікативної діяльності органів публічної влади», «Електронні послуги органів публічної влади».

СТОРІНКИ:  1    2