НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           Викладачі


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Карпенко Олександр Валентинович
завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, доктор наук з державного управління, заступник голови постійної комісії Вченої ради Національної академії з питань розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, сервісна діяльність органів публічної влади, формування та реалізація державної інформаційної політики, інформаційні війни, управління стратегічними комунікаціями, здійснення наступальних інформаційних операцій, мережеві комунікації.

Наукові здобутки: в Національній академії з 2003 р., зокрема закінчив магістратуру (2006 р.), аспірантуру (2009 р.) та докторантуру (2014 р.). У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління”, а у 2016 р. – докторську дисертацію на тему: “Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні" за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Науковий керівник науково-дослідних робіт кафедри “Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України” (№ 0117U002857) та “Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки” (№ 0117U002858). Автор монографії “Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади” (2014 р.). Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління, педагогіки, психології та соціальних комунікацій в Україні, Польщі, Азербайджані, Грузії, Вірменії та Казахстані

Практична діяльність: має значний досвід державної служби й науково-педагогічної роботи, зокрема у Державному управлінні справами (1997-2006 рр.), Службі безпеки України (2011 р.), Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В.О. Сухомлинського (2010-2014 рр.) та Академії муніципального управління (2010-2013 рр.). Державний службовець 7 рангу. В Національній академії є розробником ряду дисциплін спеціальностей “Публічне управління та адміністрування”, “Державне управління” та “Електронне урядування”. Член спеціалізованої вченої ради Національної академії (Д 26.810.02) із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Член редколегії наукового фахового журналу “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України”. Здійснює наукове консультування/керівництво з підготовки докторських, кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: з січня 2015 р. радник Голови Державного агенство з питань електронного урядування України, експерт-консультант з оцінки результатів впровадження програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” з напряму “електронне урядування / електронна демократія” (2014-2015 рр.).

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та електронне врядування”, “Сервісна діяльність органів публічної влади”, “Інфоормаційні війни та мережеві технології”, “Інформаційно-аналітичні технології організації та проведення наукових досліджень”, “Механізми публічного управління та адміністрування”.

Шпига Петро Семенович
кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, професор кафедри інформаційної політики та цифрових технологій

Сфера наукових інтересів: системи та технології в публічному управлінні, електронне врядування, прогнозування та системний аналіз, математична статистика та моделювання, теорія надійності складних систем, аналітичні методи, програмування та технології, моделі сучасних комунікацій.

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема підручники: "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Міжнародні комунікації", "Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики". У 1991 році захистив дисертацію на тему “Вирішення задач безперебійності роботи магістральних нафтопроводів методами теорії надійності” за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах. Один з авторів першого в історії держави електронного картографічного атласу енциклопедичного рівня – Національного атласу України, який відмічений Державною премією України в галузі науки і техніки, премією імені В. І. Вернадського Національної академії Наук України.

Практична діяльність: має великий досвід наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема в установах Національної академії наук, Київського міжнародного університету. В Національній академії державного управління при Президентові України працював на посаді доцента, є розробником ряду дисциплін спеціальності “Електронне урядування”, викладав дисципліни: “Аналітичні методи”, “Електронне урядування”, "Інформаційна політика в Україні". В Київському міжнародному університеті працював на посаді професора кафедри міжнародної інформації та інформатики, є розробником ряду дисциплін спеціальностей, викладав дисципліни: “Веб-технології та веб-дизайн”, “Економіко-математичне моделювання”, “Комп’ютерні видавничі технології”, "Математичне програмування". В установах Національної академії наук досліджував надійність складних систем, розробляв моделі та програмні комплекси оптимізації планування роботи магістральних трубопровідних систем, математичні моделі систем теплопостачання. В НБУВ керував роботами по створенню локальної мережі бібліотеки, приймав участь у розробці електронного каталогу. В ТОВ Інтелектуальні системи ГЕО приймав участь у проектуванні та розробці Національного атласу України та Атласу радіоактивного забруднення України. Розробив технологію навчальної роботи студентів із сайтами, створив та використовує в навчальному процесі два навчально-тренувальні сайти. В Національній академії здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: викладає в Національній академії "Аналітичні методи", "Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування", "Електронна державна влада", "Інформаційні технології в наукових дослідженнях".

Наместнік Вікторія Василівна
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, механізми формування та реалізації державної інформаційної політики, взаємодія з громадськістю, доступ до публічної інформації, цифрові технології в сфері екології.

Наукові здобутки: у 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Громадські організації як суб’єкти формування і реалізації державної екологічної політики” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: в Національній академії на державні службі з 2010 р, на викладацькій роботі – з 2017 р. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Галузеве електронне урядування”, “Цифрова демократія та інформаційна культура”, “Інформацйіні війни та мережеві технології”, “Інформаційна політика та електронне врядування”, “Механізми публічного управління та адміністрування” , “Механізми публічного управління та адмінстрування”.

Євдоченко Леонід Олександрович
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій

Сфера наукових інтересів: інформаційна політика, інформаційна безпека органів влади та критичної інфраструктури, формування й реалізація державної політики у сферах кібербезпеки та захисту інформації, інформаційні війни, кібероборона та активний кіберзахист, розвиток електронних комунікацій.

Наукові здобутки: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. У науковому здобутку понад 100 публікацій наукового й навчально-методичного характеру в галузі державного управління, національної безпеки, військового управління та кібербезпеки.

Практична діяльність: має великий досвід наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема в установах Служби безпеки України (з 1993 року) і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (з 2015 року). Зокрема, з 1993 року до 2006 року проходив військову службу у профільних підрозділах СБУ із забезпечення функціонування спеціальних телекомунікаційних систем. З 2006 року до 2009 року керував Науково-технічним управлінням СБУ, а у період з 2009 року до 2015 року двічі очолював Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. З 2012 року до 2013 року викладав у Національній Академії СБУ. З липня 2015 року – Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. З 2015 року викладає в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “КПІ” ім. І. Сікорського. Професійний військовий, генерал-лейтенант. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: викладає в Національній академії навчальні дисципліни: “Інформаційна політика та електронне врядування”, “Електронне багаторівневе врядування”.

Гурковський Володимир Ігорович
доктор наук з державного управління, професор кафедри інформаційної політики та цифрових технологій

Сфера наукових інтересів: публічні комунікації, зв’язки з громадськістю, комунікаційний менеджмент, PR технології, дослідження в сфері протидії пропаганді, негативним інформаційним впливам.

Наукові здобутки: Є автором (співавтором) монографій «Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика)», Електронне урядування як інноваційний інструмент реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна- 2020», підручника «Перегляд судових рішень в адміністративному процесі» та понад наукових 50 статей.

Практична діяльність: має значний досвід державної служби, наукової, науково-викладацької діяльності. В.І. Гурковський - фаховий юрист, працював на керівних посадах в юридичних підрозділах Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (1999 - 2006 рр.), Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (2007 - 2009 рр.). З 2009 по 2012 року працював науковим консультантом в Міжвідомчому науково-дослідному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. З 2012 по 2014 працював радником Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. Здійснює наукове керівництво з підготовки дисертацій та магістерських робіт. В Національній академії державного управління при Президентові України викладацькою діяльністю займається з 2012 року.

Громадська діяльність: З 2010 року член робочої групи з питань стандартизації та регуляторної політики Європейської економічної політики ООН. З 2011 року перший заступник директора ВГО "Центр дослідження проблем публічного управління". В 2013-2014 рр. член Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Перелік дисциплін: "Інформаційна політика в Україні", "Комунікаційна політика", "Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю".

Джига Тетяна Василівна
кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, головний консультант відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень.

Сфера наукових інтересів: публічні комунікації, зв’язки з громадськістю, комунікаційний менеджмент, репутаційний менеджмент, Інтернет-PR, відкрите урядування, електронна демократія, електронне врядування.

Наукові здобутки: в Національній академії з 2004 р., у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії)" за спеціальністю 23.00. 03 - політична культура та ідеологія, автор монографії "Політична реклама в України" та співавтор монографій "Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку", "Building Democracies: Ukraine and Japan. Japan’s Democratization Assistance to Ukraine in 2015", а також більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: має значний досвід державної служби, наукової, викладацької діяльності, зокрема, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень. Державний службовець 5 рангу. Розробник низки дисциплін кафедри, зокрема, "Інформаційна політика в Україні", "Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю", "Зв’язки з громадськістю в державному управлінні", "Комунікацій в публічному управлінні". Має диплом фахівця із зв’язків з громадськістю Королівського інституту зв’язків з громадськістю (Великобританія, Королівський інститут зв’язків з громадськістю) (СIPR Diploma in Public Relations), сертифікат викладача із зв’язків з громадськістю Лондонської міжнародної академії викладачів зв’язків з громадськістю (Великобританія, Лондонська міжнародна академія викладачів зв’язків з громадськістю) (London International Academy for PR teachers Certificate). Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: учасник проекту "Реформа урядових комунікацій" (проект Міністерства інформаційної політики, Секретаріату КМУ спільно з групою консультантів The Communication Reform Group; фінансування Британського уряду), 2015-2016 рр.

Перелік дисциплін: "Комунікації в публічному управлінні", "Організація діяльності прес-служби органу публічної влади", "Стратегічні комунікації", "Інформаційна політика в Україні", "Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю".

Гуменна Катерина Романівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій.

Сфера наукових інтересів: цифрова економіка, інноваційна діяльність, управління інформаційними проектами, стратегічне управління.

Наукові здобутки: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Державне управління інвестиційними процесами на регіональному рівні” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Є автором понад 20 публікацій наукового й навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: в структурі Національної академії державного управління при Президентові України працює з 2010 року. З 2013 року по 2015 рік викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Перелік дисциплін: викладає в Національній академії навчальні дисципліни: “Цифрові технології електронного врядування”.

Дуда Андрій Володимирович
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій.

Сфера наукових інтересів: функції та структура державного управління, державна служба, кадрова політика в органах публічної влади, місцеве самоврядування, електронне урядування, виборчий процес, виборчі технології, комунікації в публічному управлінні

Наукові здобутки: Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: державний службовець 5 рангу. З 2005 по 2016 рік - доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України. З 2005 по 2015 рік – доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2005-2010 роках працював на посадах завідувача відділу, головного консультанта у Секретаріаті Президента України. З 2002 по 2005 рік – доцент кафедри муніципального права Академії муніципального управління та доцент кафедри державного управління Національного аграрного університету.

Громадська діяльність: голова правління аналітичного центру DiXi Group.

Перелік дисциплін: «Інформаційна політика в Україні», «Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю», «Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства», «Інформаційні виборчі технології», «Електронна державна влада», «Електронне галузеве врядування», «Комунікації в публічному управлінні».

Попроцький Олександр Павлович
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій

Сфера наукових інтересів: виборчі технології, стратегічне управління, стратегічні комунікації, інформаційні війни, зв’язки з громадськістю, маркетинг.

Наукові здобутки: Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Має великий досвід у організації та проведені виборчих кампаній. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій. 2013 – 2016 докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування НАДУ при Президентові України. 2010-2015. – голова територіальної виборчої комісії. 2009-2013 – доцент кафедри інформаційної політики та технологій НАДУ при Президентові України. 2007-2009 – старший викладач кафедри інформаційної політики НАДУ при Президентові України. 2006-2009 – старший програміст Дипломатичної академії України при МЗС України. 2000-2010 – керівник проектів групи стратегічного планування виборчих кампаній (у період виборчих перегонів). 2003-2004 – керівник проектів всеукраїнського маркетингового агентства «~ ing]Division».

Громадська діяльність: Січень-травень 2009 р. – керівник відділу побудови мотиваційної мережі на рівні міста - обласного центру (громадський проект).

Перелік дисциплін: «Інформаційні виборчі технології», «Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю», «Інформаційна політика в Україні»

Соловйов Сергій Григорович
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій

Сфера наукових інтересів: електронна демократія, теорії комунікації, зв’язки з громадськістю, журналістика, інформаційні війни, реклама

Наукові здобутки: Має близько 45 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має опубліковані книги прози, оповідання в літературних часописах, екранізовані сценарії.

Практична діяльність: С.Г. Соловйов працював у ЗМІ на посадах заступника головного редактора, редактора відділу, ведучого радіопрограм. Обирався депутатом місцевої ради, був помічником-консультантом народного депутата України. Автор та ведучий тренінгів на тему зв’язків з пресою в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: Член Національної спілки журналістів України, Член Національної спілки письменників України (член правління НСПУ).

Перелік дисциплін: «Електронна демократія», «Комунікації в публічному управлінні», «Інформаційні війни»

СТОРІНКИ:  1    2