НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           Викладачі


 
Карпенко Олександр Валентинович
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, заступник голови постійної комісії Вченої ради Національної академії з питань розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, сервісна діяльність органів публічної влади, формування та реалізація державної інформаційної політики, інформаційні війни, управління стратегічними комунікаціями, здійснення наступальних інформаційних операцій, мережеві комунікації.

Наукові здобутки: у Національній академії з 2003 р., зокрема закінчив магістратуру (2006 р.), аспірантуру (2009 р.) та докторантуру (2014 р.). У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління”, а у 2016 р. – докторську дисертацію на тему: “Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні" за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Науковий керівник науково-дослідних робіт кафедри “Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України” (№ 0117U002857) та “Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки” (№ 0117U002858). Автор монографії “Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади” (2014 р.), співавтор монографії «Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади» (2018 р.). Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління, педагогіки, психології та соціальних комунікацій в Україні, Польщі, Азербайджані, Грузії, Вірменії та Казахстані.

Практична діяльність: має значний досвід державної служби й науково-педагогічної роботи, зокрема у Державному управлінні справами (1997-2006 рр.), Службі безпеки України (2011 р.), Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В.О. Сухомлинського (2010-2014 рр.) та Академії муніципального управління (2010-2013 рр.). В Національній академії є розробником ряду дисциплін спеціальностей “Публічне управління та адміністрування”, “Державне управління” та “Електронне урядування”. Член спеціалізованої вченої ради Національної академії (Д 26.810.02) із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Член редколегії наукового фахового журналу “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України”. Здійснює наукове консультування/керівництво з підготовки докторських, кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: з січня 2015 р. радник Голови Державного агентство з питань електронного урядування України, експерт-консультант з оцінки результатів впровадження програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” з напряму “електронне урядування / електронна демократія” (2014-2015 рр.).

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та електронне врядування”, “Сервісна діяльність органів публічної влади”, “Інформаційні війни та мережеві технології”, “Інформаційно-аналітичні технології організації та проведення наукових досліджень”, “Механізми публічного управління та адміністрування”.

Шпига Петро Семенович
заступник завідувача кафедри, професор кафедри, кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів: системи та технології в публічному управлінні, цифрове врядування, прогнозування та системний аналіз, математична статистика та моделювання, теорія надійності складних систем, аналітичні методи, програмування та технології, моделі сучасних комунікацій.

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема підручники: "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Міжнародні комунікації", "Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики". У 1991 році захистив дисертацію на тему “Вирішення задач безперебійності роботи магістральних нафтопроводів методами теорії надійності” за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах. Один з авторів першого в історії держави електронного картографічного атласу енциклопедичного рівня – Національного атласу України, який відмічений Державною премією України в галузі науки і техніки, премією імені В. І. Вернадського Національної академії Наук України.

Практична діяльність: у Національній академії з 2009 року, є розробником ряду дисциплін спеціальностей “Публічне управління та адміністрування урядування”, “Електронне урядування”. Має великий досвід наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема в Київському міжнародному університеті працював на посаді професора кафедри міжнародної інформації та інформатики, є розробником дисциплін: “Веб-технології та веб-дизайн”, “Економіко-математичне моделювання”, “Комп’ютерні видавничі технології”, "Математичне програмування". В установах Національної академії наук досліджував надійність складних систем, розробляв моделі та програмні комплекси оптимізації планування роботи магістральних трубопровідних систем, математичні моделі систем теплопостачання. В Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського керував роботами зі створення локальної мережі бібліотеки, брав участь у розробці електронного каталогу. В Національній академії здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: "Системний аналіз та оцінювання електронного врядування", "Архітектура та інфраструктура цифрового урядування", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів публічної влади", "Інформаційно-аналітичні технології в організації та проведенні наукових досліджень",

Наместнік Вікторія Василівна
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, механізми формування та реалізації державної інформаційної політики, взаємодія з громадськістю, доступ до публічної інформації, цифрові технології в сфері екології.

Наукові здобутки: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Громадські організації як суб’єкти формування і реалізації державної екологічної політики” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії на державній службі з 2010 р., на викладацькій роботі – з 2017 р. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та електронне врядування”, “Галузеве електронне урядування”, “Механізми публічного управління та адміністрування”, “Формування та реалізація публічної політики”, “Інформаційні війни та мережеві технології.

Євдоченко Леонід Олександрович
доцент кафедри, кандидат наук з державного управління.

Сфера наукових інтересів: інформаційна політика, інформаційна безпека органів влади та критичної інфраструктури, формування й реалізація державної політики у сферах кібербезпеки та захисту інформації, інформаційні війни, кібероборона та активний кіберзахист, розвиток електронних комунікацій.

Наукові здобутки: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Автор понад 100 публікацій наукового й навчально-методичного характеру в галузі державного управління, національної безпеки, військового управління та кібербезпеки.

Практична діяльність: має великий досвід наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема в установах Служби безпеки України (з 1993 року) і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (з 2015 року). Зокрема, з 1993 року до 2006 року проходив військову службу у профільних підрозділах СБУ із забезпечення функціонування спеціальних телекомунікаційних систем. З 2006 року до 2009 року керував Науково-технічним управлінням СБУ, а у період з 2009 року до 2015 року двічі очолював Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. З 2012 року до 2013 року викладав у Національній Академії СБУ. З липня 2015 року – Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. З 2015 року викладає в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “КПІ” ім. І. Сікорського. Професійний військовий, генерал-лейтенант. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Електронне багаторівневе врядування”, “Інформаційна політика та електронне врядування”.

Гурковський Володимир Ігорович
професор кафедри, доктор наук з державного управління, старший дослідник.

Сфера наукових інтересів: публічні комунікації, зв’язки з громадськістю, комунікаційний менеджмент, PR технології, дослідження в сфері протидії пропаганді, негативним інформаційним впливам.

Наукові здобутки: у 2011 році захистив докторську дисертацію на тему: "Засади державної політики в сфері інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти" за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління, є автором (співавтором) монографій "Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика)", "Електронне урядування як інноваційний інструмент реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна- 2020»", підручника «Перегляд судових рішень в адміністративному процесі» та понад 50 наукових статей.

Практична діяльність: у Національній академії з 2012 року, працював на керівних посадах в юридичних підрозділах Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (1999 - 2006 рр.), Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (2007 - 2009 рр.). З 2009 по 2012 року працював науковим консультантом в Міжвідомчому науково-дослідному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. З 2012 по 2014 працював радником Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. Здійснює наукове керівництво з підготовки дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: З 2010 року член робочої групи з питань стандартизації та регуляторної політики Європейської економічної політики ООН. З 2011 року перший заступник директора ВГО "Центр дослідження проблем публічного управління". В 2013-2014 рр. член Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Перелік дисциплін: "Інформаційна політика в Україні", "Комунікаційна політика", "Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю".

Джига Тетяна Василівна
професор кафедри, кандидат політичних наук, доцент, головний консультант відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень.

Сфера наукових інтересів: публічні комунікації, зв’язки з громадськістю, комунікаційний менеджмент, репутаційний менеджмент, Інтернет-PR, відкрите урядування, електронна демократія, електронне врядування

Наукові здобутки: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії)" за спеціальністю 23.00. 03 - політична культура та ідеологія, автор монографії "Політична реклама в України" та співавтор монографій "Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку", "Building Democracies: Ukraine and Japan. Japan’s Democratization Assistance to Ukraine in 2015", а також більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2004 р., має значний досвід державної служби, наукової, викладацької діяльності, зокрема, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень. Державний службовець 5 рангу. Розробник низки дисциплін кафедри, зокрема, "Інформаційна політика в Україні", "Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю", "Зв’язки з громадськістю в державному управлінні", "Комунікацій в публічному управлінні". Має диплом фахівця із зв’язків з громадськістю Королівського інституту зв’язків з громадськістю (Великобританія, Королівський інститут зв’язків з громадськістю) (СIPR Diploma in Public Relations), сертифікат викладача із зв’язків з громадськістю Лондонської міжнародної академії викладачів зв’язків з громадськістю (Великобританія, Лондонська міжнародна академія викладачів зв’язків з громадськістю) (London International Academy for PR teachers Certificate). Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: учасник проекту "Реформа урядових комунікацій" (проект Міністерства інформаційної політики, Секретаріату КМУ спільно з групою консультантів The Communication Reform Group; фінансування Британського уряду), 2015-2016 рр.

Перелік дисциплін: "Комунікації в публічному управлінні", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади ".

Гуменна Катерина Романівна
доцент кафедри, кандидат економічних, помічник президента Національної академії.

Сфера наукових інтересів: цифрова економіка, інноваційна діяльність, управління інформаційними проектами, стратегічне управління

Наукові здобутки: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Державне управління інвестиційними процесами на регіональному рівні” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Є автором понад 20 публікацій наукового й навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2010 року. З 2013 року по 2015 рік викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Перелік дисциплін: “Інформаційні технології в наукових дослідженнях”, “Цифрові технології електронного врядування”, “Електронні послуги органів публічної влади”, “Інформаційна політика та електронне врядування“.

Дуда Андрій Володимирович
доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент.

Сфера наукових інтересів: функції та структура державного управління, державна служба, кадрова політика в органах публічної влади, місцеве самоврядування, цифрове врядування, виборчий процес, інформаційні виборчі технології, комунікації в публічному управлінні.

Наукові здобутки: у 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення функцій і структури Кабінету Міністрів України в період адміністративної реформи". Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 1998 року. Має значний досвід державної служби, наукової та викладацької діяльності, зокрема з 2002 по 2005 рік – доцент кафедри муніципального права Академії муніципального управління та доцент кафедри державного управління Національного аграрного університету, з 2005 по 2015 рік – доцент кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", у 2005 – 2010 роках працював на посадах завідувача відділу, головного консультанта у Секретаріаті Президента України, відомий український політолог, здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: голова правління аналітичного центру DiXi Group.

Перелік дисциплін: "Інформаційна політика та електронне врядування", "Електронне багаторівневе врядування", "Інформаційні виборчі технології", "Комунікації в публічному управлінні", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади".

Попроцький Олександр Павлович
доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент.

Сфера наукових інтересів: виборчі технології, стратегічне управління, стратегічні комунікації, інформаційні війни, зв’язки з громадськістю, цифрове врядування.

Наукові здобутки: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Формування громадської думки: механізми держаного регулювання інформаційних потоків" за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2004 року. у продовж 2010-2015 рр. – голова територіальної виборчої комісії, 2006-2009 рр. – провідний фахівець центру підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів Дипломатичної академії України при МЗС України, 2000-2010 рр. – керівник проектів групи стратегічного планування виборчих кампаній (у період виборчих перегонів), 2003-2004 рр. – керівник проектів всеукраїнського агентства соціологічних та маркетингових досліджень «~ing]Division», здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: керівник відділу побудови мотиваційної мережі на рівні міста - обласного центру (громадський проект, 2009 р.).

Перелік дисциплін: "Інформаційна політика та електронне врядування", "Комунікації в публічному управлінні", "Інформаційні виборчі технології", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади".

Соловйов Сергій Григорович
докторант, доцент кафедри, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Сфера наукових інтересів: стратегічні комунікації, цифрова демократія, медіа, теорії комунікації, зв’язки з громадськістю, інформаційні війни, реклама.

Наукові здобутки: у 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси)", за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Автор і розробник теоретичних засад інформаційної оборони.

Практична діяльність: у Національній академії з 2008 року. Працював у ЗМІ на посадах заступника головного редактора, редактора відділу, ведучого радіопрограм. Обирався депутатом місцевої ради, був помічником-консультантом народного депутата України. Автор та ведучий тренінгів на тему зв’язків з пресою в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України. Має опубліковані книги прози, оповідання в літературних часописах, екранізовані сценарії. Окремі твори перекладалися польською та хорватською мовами.

Перелік дисциплін: "Цифрова демократія та інформаційна культура", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Комунікації в публічному управлінні".