НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           Нова спеціалізація

 

Спеціалізація “Сервісна діяльність органів публічної влади”
(40 кредитів)

(кафедра інформаційної політики та цифрових технологій)

 

Місія: підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в умовах радикального переосмислення взаємовідносин держави та суспільства щодо забезпечення потреб кожного громадянина в рамках концепції нового публічного менеджменту, реалізованого у різних сферах та на різних рівнях публічного врядування.

 

Предмет: концептуальні засади сервісно-орієнтованого підходу в публічному врядуванні, клієнтизму й основ сервісної діяльності держави, технології електронного врядування у галузях соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку держави, механізми формування і реалізації державної інформаційної та комунікативної політики, розбудови інформаційного суспільства та суспільства знань, моделі, механізми та технології електронного надання управлінських послуг, інноваційні інструменти сервісної діяльності органів влади, відкриті урядові дані, електронна взаємодія органів публічної влади, віртуалізація суспільних відносин, методології реінжинірингу й бенчмаркінгу публічного врядування, смарт-технології та редизайн електронних ресурсів публічного управління, забезпечення прозорості діяльності органів публічної влади, залучення громадян до процесів прийняття управлінських рішень за допомогою ІКТ, застосування комунікативних стратегій та технологій, оцінювання й оскарження сервісної діяльності у публічному врядуванні.

 

Очікувані місця роботи випускників на посадах: керівників і спеціалістів структурних підрозділів центральних, регіональних й місцевих органів публічної влади, організацій та підприємств, що відповідають за формування та реалізацію сервісно-орієнтованої публічної політики із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема Центри надання адміністративних послуг).

 

Навчальні дисципліни / кредити:

 

1.   Клієнтизм та основи сервісної діяльності держави / 4

Розглядаються понятійно-категоріальний апарат сервісної діяльності органів публічної влади, теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи, що забезпечують вироблення й реалізацію нової сервісно-орієнтованої державної політики України з метою переорієнтації діяльності органів влади від загального адміністрування до безпосереднього надання якісних управлінських послуг.

 

2.   Організація діяльності центрів надання адміністративних послуг / 4

Розглядаються зміст і сутність реалізації сервісно-орієнтованої державної політики, формування здатності виявляти та досліджувати проблеми функціонування центрів надання адміністративних послуг в умовах сприйняття громадян як повноцінних клієнтів їхньої сервісної діяльності. Розглядаються організаційно-правові, інформаційно-технологічні, ресурсно-комунікаційні аспекти сервісної діяльності центрів надання адміністративних послуг (архітектура, проектування, створення, функціонування).

 

3.   Інтероперабельність державних реєстрів та відкриті урядові дані / 4 Розглядаються поняття інтероперабельності (електронної взаємодії) інформаційних систем та державних реєстрів (відкритих урядових даних) в органах публічної влади, їх склад та забезпечення, принципи побудови та використання. Механізми ідентифікації суб'єктів та об’єктів сервісної діяльності, впровадження систем електронного документообігу.

 

4.   Портальні та хмарні технології електронного надання управлінських послуг / 4

Розглядаються поняття, основні характеристики та класифікація електронних послуг органів публічної влади, організаційно-управлінські засади їх запровадження; алгоритми реалізації електронного надання управлінських послуг, portal- та cloud- технології електронних послуг, зарубіжний досвід розбудови інфраструктури надання електронних послуг.

 

5.   Редизайн електронних ресурсів / 4

Розглядаються питання створення, структури, функцій, класифікацій та функціонування інформаційних ресурсів органів публічної влади в умовах реалізації сервісно-орієнтованого підходу та перебудови взаємовідносин держави й суспільства.

 

6.   Віртуалізація суспільних відносин та соціальні мережі / 4

Розглядаються поняття, основні характеристики й технології управління та віртуальної взаємодії органів публічного врядування з суспільством, цифрова економіка, електронні товари та сервіси, електронний бізнес, електронна комерція, медіатехнології, криптовалюта, соціальні мережі.

 

7.   Аналіз та оцінювання сервісної діяльності органів публічної влади / 4

Розглядаються питання аналізу й оцінювання результатів сервісно-орієнтованої державної політики для забезпечення зворотного зв’язку щодо досягнення цілей та корисності дій влади для громадян, прийняття відповідних управлінських рішень, звітування суспільству про досягнення і прорахунки, створення передумов для вдосконалення державної політики, програм, діяльності органів публічної влади.

 

8.   Реінжиніринг та смарт-технології публічного врядування / 4

Розглядаються методологія функціонального моделювання діяльності органів публічної влади, концептуальні засади та технології реінжинірингу, організація й проведення реінжинірингу в контексті сервісно-орієнтованого управління із застосуванням інструментів електронного врядування.

 

9.      Бенчмаркінг сервісної діяльності органів публічної влади / 4

Розглядаються поняття, технології та застосування бенчмаркінгу як дієвого механізму пошуку кращих рішень для органів публічної влади, інструменту покращення їх роботи шляхом вивчення найкращого досвіду та усвідомлення процесів, які лежать в його основі.

10.  Дерегуляція, децентралізація та оскарження сервісної діяльності у публічному врядуванні / 4

Розглядаються поняття та предмет дерегуляції сервісної діяльності у публічному врядуванні, діяльності неурядових, громадських організацій, механізми оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади.

 

Компетентності та результати навчання:

     здійснювати оптимальний вибір заходів щодо вироблення сервісно-орієнтованого підходу у різні сфери публічного управління та адміністрування;

     впроваджувати технології клієнтизму у сфері формування та реалізації сервісно-орієнтованої публічної політики;

     оволодівати знаннями, вміннями та навичками з аналізу, оцінювання та визначення пріоритетних напрямів упровадження інструментів і технологій реалізації цифровізації та електронного врядування;

     проводити комплексний аналіз рівня готовності органів публічного управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій;

     розробляти напрями ефективного впровадження електронних управлінських послуг, механізмів, інструментів і технологій їх надання;

     обирати методи та методики реінжинірингу й бенчмаркінгу з метою оптимізації  державно-управлінських процесів в публічному врядуванні;

     проводити комплексний аналіз та оцінювання сервісної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

Електронна адреса кафедри інформаційної політики та цифрових технологій: infpol@ukr.net. Тел.: (044) 455-69-66.