НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
            

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Телешун Сергій Олександрович
директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування.
 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут утворено відповідно до Указу Президента України
“Про деякі питання діяльності Національної академії державного управління при Президентові України” від 14 серпня 2012 року № 471/2012

Вступне слово директора
Положення про Інститут
Структура Інституту

 

МІСІЯ ІНСТИТУТУ

підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, здатних ефективно реалізовувати державну політику в усіх сферах суспільного життя

Загальна тривалість освітньо-професійних програм на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань “Управління та адміністрування” денної форми підготовки – 1,5 роки, вечірньо-заочної, заочної та заочно-дистанційної – 2,5 роки

Підготовку слухачів із напряму “Публічне управління та адміністрування” здійснюють науково-педагогічні працівники 15 кафедр

КАФЕДРИ

Станом на травень 2017 року в Інституті навчається 858 слухачів, з них:

  • 91 слухачів на денній формі навчання;
  • 73 слухача на вечірній формі навчання;
  • 655 слухачів на заочній формі навчання;
  • 39 слухачів на заочно-дистанційній формі навчання.

В Інституті проводяться тематичні зустрічі слухачів з провідними фахівцями органів державного управління, місцевого самоврядування, наукових й освітніх установ України, вітчизняними і зарубіжними вченими та практиками державного управління.

Викладачі і слухачі Інституту приймають участь в науково-практичних конференціях та багатьох інших навчально-наукових комунікаційних заходах.

В Інституті працює орган самоврядування слухачів – Рада слухачів, яка щороку обирається зі складу слухачів на загальних зборах. Слухачі Інституту приймають активну участь в загально-академічних заходах та громадському житті Національної академії.

ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ:

  • зміцнення зв’язку навчального процесу з практикою державного управління, вдосконалення організації стажування слухачів та викладачів Національно академії у відповідних державних органах, провідних навчальних і наукових центрах України та інших держав;
  • науково-методичний супровід створення нормативних дисциплін з демократичного державного управління, публічної політики та європейських справ;
  • запровадження демократичних інституційних стандартів професійної діяльності тощо.