НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ І КОМУНІКАЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
           Наукова діяльність

 

Наукові розробки кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні спрямовані на вирішення актуальних питань галузі знань “Публічне управління та та адміністрування”, зокрема здійснюється теоретико-методологічне і науково-практичне обґрунтування засад соціокомунікативного механізму державного управління. Дослідження кафедри виконуються у рамках комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування” за темою НДР: “Теоретико-методологічні засади соціокомунікативного механізму державного управління» (№ держреєстрації 0118U000636). Науковий керівник НДР  головний науковий співробітник, кандидат наук держ. управл. Цедік М.Г. Відповідальний виконавець провідний науковий співробітник, к. філол. н. Ленда Р.І.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів при центральних органах виконавчої влади, здійснюючи науково-експертну діяльність в робочих групах профільних державних та неурядових інституцій з питань формування  мовного іміджу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, вербальних параметрів механізму державного управління, іншомовної комунікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Матеріали наукових досліджень апробуються під час науково-практичних конференцій, лекційних і практичних занять, у публікаціях.

Відповідно до напрямків  наукових досліджень науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій; наукових та методичних семінарах; працюють над реферуванням та анотуванням науково-технічної фахової літератури; публікують наукові монографії, статті, тези; здійснюють наукові дослідження відповідно до тем кандидатських дисертацій.

 Викладачі кафедри залучені до перекладацької діяльності наукових текстів, анотацій, робочих навчальних програм, документації Академії.

 

Практичне впровадження результатів науково-дослідної роботи:

Впровадження результатів здійснено виконавцями НДР на заняттях із навчальних дисциплін «Наукова комунікація», «Професійна іноземна мова в публічному управлінні», «Іноземна мова у професійній діяльності» для слухачів денної, заочної та дистанційної форми навчання, а також здобувачів наукового ступеня кандидата наук (PhD) у Національній академії державного управління при Президентові України, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, Адміністрації Президента України, Київському міському та обласному центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, Рахунковій палаті України, Національній комісії, що здійснює регулювання фінансових послуг в Україні.

 Здійснюється дисемінація та впровадження в навчальний процес сучасних ефективних методів викладання “Англійської мови професійного спрямування (ESP)”.

Організація спільної робочої групи викладачів КНУ ім. Тараса Шевченка та НАДУ для обговорення й визначення критеріїв оцінювання відкритого заняття з ESP; вироблення рекомендацій відповідно до “Плану розвитку співпраці” НАДУ та Британської Ради.

Встановлення співпраці та обмін досвідом між викладачами провідних вузів України в рамках проекту Британської Ради “Англійська для університетів”.

Впровадження принципів та стандартів міжнародних іспитів в тестові завдання з іноземної мови кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні НАДУ при Президентові України для якісної підготовки державних службовців до скаладання ними іспитів з володіння іноземними мовами.

Впровадження проектного підходу в організацію роботи кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні НАДУ при Президентові України. Залучення членів кафедри до участі в процесі отримання грантів для власного професійного розвитку; ознайомлення з можливостями написання проектів для отримання фінансової підтримки зовнішніх фондів з метою розвитку кафедри та академії в цілому.

Проведення освітньої роботи зі слухачами та викладачами щодо європейських грантових ініціатив. Розробка та організація тренінгів щодо можливостей програми Erasmus+ та інших грантових програм для української молоді, науковців, державних


УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ