НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ І КОМУНІКАЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
            

Наукова діяльність

Дуброва Оксана Миколаївна

доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, канд. пед. наук

Публікації у фахових виданнях

1.       2009 – Дуброва О. М. Виховання культури спілкування старших дошкільників у комплексі «дошкільний навчальний заклад – початкова школа» / О. М. Дуброва // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: всеукраїнська науково-практична конференція: [збірник матеріалів] / редкол.: К. І. Волинець, Г. Г. Кондратенко, Н. В. Кудикіна та ін. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – 184 с. – С. 142–145

2.       2010 – Дуброва О. М. Рівні сформованості  у дітей 5–7 років культури спілкування: результати констатувального етапу експерименту / О. М. Дуброва // Теоретико-методичні засади виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Інституту проблем виховання АПН України. – Випуск 14, книга 2. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 604 с. – С. 247–255

3.       2011 – Дуброва О. М. Педагогічні умови формування у дітей 5–7 років культури спілкування в умовах НВК «дошкільний навчальний заклад – початкова школа» / О. М. Дуброва // Теоретико-методичні засади виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Інституту проблем виховання АПН України. – Випуск 15, книга 2. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 528 с. – С. 182–190

4.       2011 – Дуброва О. М. Формування основ культури спілкування у дітей 5–7 років / О. М. Дуброва // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол.ред) та інш.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – Випуск 39. – Частина 2. – 327 с. – С. 236–243

5.       2012 – Дуброва О. М. Використання ігрових методик у процесі формування основ культури спілкування старших дошкільників / О. М. Дуброва // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол.ред) та інш.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Випуск 40. – 360 с. – С. 33–40

6.       2012 – Дуброва О. М. Теоретичні засади формування основ культури спілкування дітей 5–7 років / О. М. Дуброва // Освіта і управління: науково-практичний журнал, 2012, том 15 – 168 с. – С. 110–115

7.       2012 – Дуброва О. М. Методика формування основ культури спілкування у дітей 5–7 років в умовах НВК / О. М. Дуброва // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2011 р.) / за редакцією О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха та ін. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2012. – 352 с. – С. 278–281

8.       2013 – Дуброва О. Н. Родители как активные участники формирования культуры общения детей 5–7 лет / О. Н. Дуброва // Педагогические науки. – №1(58). – М., 2013. – 80 с. – С. 37–41

9.       2013 – Дуброва О. М. Формування основ культури спілкування старших дошкільників: методичний посібник для вихователів дошкільних навчальних заходів. – Кіровоград, вид-во КЛА НАУ, 2013 – 96 с.

10.   2013 – Дуброва О. М. Формування основ культури спілкування молодших школярів: методичний посібник для вчителів та вихователів початкової школи. – Кіровоград, вид-во КЛА НАУ, 2013 – 88 с.

11.   2015 – Дуброва О. М. Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення граматики англійської мови / О. М. Дуброва // Наукові записки / [Ред. кол.: В. В. Радул, В. А. Кушнір та ін.]. – Випуск 135. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 268 с. – (Серія: Педагогічні науки). – С. 105–109

12.   2016 – Дуброва О. М. Навчальна мотивація як специфічний компонент навчальної діяльності / О. М. Дуброва // Вісник Черкаського університету: педагогічні науки. – Випуск № 14. – Черкаси, 2016. – 150 с. – С. 30–37

13.   2016 – Дуброва О. М. Формування позитивної мотивації до навчання шляхом застосування інтерактивних методів: на матеріалі англійської мови / О. М. Дуброва // Вісник Черкаського університету: педагогічні науки. – Випуск № 18. – Черкаси, 2016. – 150 с. – С. 51–59

14.   2017 – Дуброва О. М. Лінгвістична концептологія: стан розробленості проблем дослідження / О. М. Дуброва // Filologia, Socjologia I Kulturoznawstwo. European Scientific Conference. Theory. Practice. (30.07.2017–31.07.2017), Варшава : “Diamond trading tour”, 2017. – 44 c. – C. 25–36

15.   2017 – Дуброва О. М. Презентація синтаксичних концептів / О. М. Дуброва // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. / редкол.: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарєва та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – Вип. 9. – 192 с. – С. 11–17

16.   2018 – Дуброва О. М.  Лінгвокогнітивне моделювання як метод науково-практичного пізнання мовної здібності людини / О. М. Дуброва // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / [редкол. В. І. Кушнерик та ін.]. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2018. – Вип. 1(15). – 378 с. – С. 116–121

17.   2018 – Дуброва О. М. Типологія ускладнення простого речення: синтаксичний і семантичний аспекти / О. М. Дуброва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2018. –  № 2(53). – 115 с. – С. 69–74
2018 – Дуброва О. М. Інтерпретація перелічення як лексеми і стилістичного прийому / О. М. Дуброва // Проблеми загального і слов’янського мовознавства (Problems of General and Slavic Linguistics).  – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т

Прийнято до друку:
2018 – Дуброва О. М. Просте ускладнене речення як монопредикативна структура / О. М. Дуброва // Вісник Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія.

 

Єгорова Тетяна Дмитрівна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукова робота:

1.     Єгорова Т. Д. Мовностилістичні вимоги до наукового тексту / Т. Д. Єгорова // Інновації в державному управлінні: система інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ 27 трав. 2011 р. : у 2-х т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2012.

2.     Єгорова Т.Д. Іміджева складова публічного виступу / Т.Д. Єгорова // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Державне управління»: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24-25 жовт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, М.М. Білинської. – К., 2013.

3.     Т. Д. Єгорова «Українська мова на сучасному етапі: проблеми і виклики на рівні міжетнічної комунікації». Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 6-7 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко. - : НАДУ, 2014.

4.     Т. Д. Єгорова «Презентація як інструмент кар’єрного зростання державного службовця: практичне заняття з елементами тренінгу». Застосування інтерактивних технологій у галузі знань «Державне управління» : зб. матеріалів за результатами роботи Школи пед. майстерності (черв.-серп. 2013) / за заг. ред. М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – К. : НАДУ, 2014.

5.     Т.Д.Єгорова «Невербальні техніки презентації». Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 3-4 листопада 2016 р.) «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект».

 

Ленда Раїса Іванівна

заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

 

Наукова робота:

1.     Ленда Р.І. Українська культура кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Б.Грінченко / Ukrainika V. SousasnaukrainistikaProblemyjazyka, literatury a kultury/ podredakcjaJosefAnders. – Olomous. – 2012 – С. 289-293.

2.     Ленда Р. І. Розвиток риторичної особистості вищих керівних кадрів в умовах сучасної мовленнєвої комунікації / Р. І. Ленда // Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ 31 трав. 2012 р. – К. : НАДУ, 2012. – С. 295-298.

3.     Ленда Р. І. Явища культури доби українського національного Відродження в автентичних історіографічних працях / Р. І. Ленда // Науково-практична конференція «Художня література і екзистенціальна філософія : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Переяслав-Хмельницький 14-15 квітня 2012 р. – Переяслав-Хмельницький , 2012. – С. 137-146.

4.     Ленда Р.І. // Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління» : вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам : Матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 6-7 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко. – К.: НАДУ, 2014.

5.     Ленда Р.І. Критерії діагностування рівня сформованості професійно-комунікативної компетенції посадових осіб у сфері державного управління та місцевого самоврядування // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців : орієнтири для України : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 5-6 листопада 2015 р.) / [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської]. – НАДУ, 2015. – С. 169-171.

6.     Ленда Р.І., Ленда А.С. Роль та значення мови як складової частини (елементу) у процесі розбудови держави // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. С. 392, 393, 394.

 

Рубчак Ольга Борисівна

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, кандидат філологічних наук

1. Рубчак О. Б. Вплив соціокультурних чинників на просодичну організацію мовлення респондентів теле- та радіоінтерв’ю  / О. Б. Рубчак // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Серія : "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2008. — № 5. — С.  421—423.


2. Рубчак О. Б. Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження англомовних радіо- і телеінтерв’ю 
/ О. Б. Рубчак // Germanistik in der Ukraine. — K. : Verlagszentrum der KNLU, 2012. — Jahrheft 7. — С. 130—135.


3. Рубчак О. Б. Мовні характеристики текстів англомовних інтерв’ю  / О. Б. Рубчак // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Серія : "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. — № 6 (231). — С. 90—93.


4. Рубчак О. Б. Систематизація функціональних різновидів текстів англомовних інтерв’ю  / О. Б. Рубчак // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 105 (2). — С. 552—557.


5.  Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз англомовних радіо- і телеінтерв’ю аудиторами – носіями мови / О. Б. Рубчак // Філологічні науки : [зб. наук. праць].— Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка., 2013. — Вип. 15. — С. 108—114.


6.  Рубчак О. Б. Особенности функционирования просодических средств актуализации англоязычных радио- и телеинтервью / О. Б. Рубчак // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Серия : Гуманитарные науки. — Гомель : Гомель. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2014. — Вып. 1 (82). — С. 129—133.


7. Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю / О. Б. Рубчак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серрія : Філологічна.  — Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015.  — Вип. 53. — С. 200—203.

8. Рубчак О.Б. Фонетика англійської мови: довідник. - Київ : Видавництво "Арій", 2017. — 96 с.

 

Соколова Оксана Анатоліївна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукова робота:

1.     Дистанційне навчання як форма корегування мовних компетенцій слухачів // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Державне управління»: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 – 25 жовт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, М. М. Білинської. – К.: НАДУ, 2013. – 364 с.

2.     Мовленнєвий етикет державного службовця як складова культури усного ділового мовлення. Практичне заняття з елементами тренінгу та рольової гри // Застосування інтерактивних технологій у галузі знань «Державне управління»: зб. метод. матеріалів за результатами роботи Школи пед. майстерності (черв. – серп. 2013 р.) / За заг. ред. М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – К.: НАДУ, 2014. – С. 177 – 182.

3.     Сучасні підходи до підвищення мовно-комунікаційних навичок українських службовців у контексті європейських стандартів підготовки управлінців // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 5 – 6 листоп. 2015 р.) / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської]. – К.: НАДУ, 2015. – С. 36 – 38.

4.     Діловий етикет сучасної мовної комунікації в електронному просторі // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3 – 4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, Л. А. Гаєвської]. – К.: НАДУ, 2016. – С. 413 – 415.

5.     Сучасний управлінець: його ціннісні орієнтири, перспективи та реалії // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.): у 5 ч. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2017. – Ч. 3: Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 94 – 96.

6.     Соколова О. А. Новий підхід до професійного навчання державних службовців шляхом використання інтерактивних технологій при опануванні рідної мови // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2013 р., м. Луцьк) / за наук. ред. Т. М. Литвиненко В. Я. Малиновського. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2013. – С. 171 – 173

7.     Соколова О. А. Актуалізація сучасних вимог з організації навчального процесу в Національній академії державного управління при Президентові України // Прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах: проблеми, сучасні методи, технології забезпечення ефективності : Матеріали науково-методологічного семінару молодих учених Національної академії державного управління при Президентові України; 22 січня 2018 р. / Під заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2018. – 267 с. – С. 236 – 245.

8.     Соколова О. А. Українська мовна ідентифікація владної еліти як духовна основа для формування сучасного лідерства на державній службі України // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні:  Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 12 квітня 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 215 с. – С. 163 -166. Режим доступу: посилання

9.     Соколова О. А. Сучасне публічне управління та адміністрування: погляд на новий формат мовної комунікації // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – 334 с. – С. 289 – 291. – Режим доступу: посилання

10.    Соколова О. А. Інституціональні практики публічної політики щодо утвердження української мови як державної в сучасному громадянському суспільстві // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 2. – 156 с. – С. 59 – 61.

11.    Соколова О. А. Дискурс в усній та писемній комунікації
публічного управління // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 5. – 176 с. – С. 100 – 101.
Соколова О. Мовно-комунікаційні моделі публічного спілкування як стратегічний інструмент для формування політичного іміджу лідера // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 520 с. – С. 422 – 427.

 

Хомічак Любов Адамівна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукова робота:

1.     Комплексна НДР колективу Національної академії державного управління при Президентові України з теми «Розробка профілю мовних компетенцій публічного управлінця та системи їх оцінювання». – К., НАДУ, 2015.

 

 

Цедік Марія Герасимівна

кандидат наук з державного управління, завідувач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукова робота:

Статті

1. Цедік М. Г. Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні / М. Г. Цедік // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2012. - Вип. 4. – С. 255-261.

2. Цедік М. Г. Вибір методів для регіонального форсайту / М. Г. Цедік // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ, вип. 4(64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 37-42.

3. Цедік М. Г. Аналіз зарубіжного досвіду становлення і розвитку форсайтних досліджень територіального управління / М. Г. Цедік // Наук. вісник Академії муніципального упр. Серія : Управління. – К. : АМУ, 2015. – вип. 3-4. – С.277-289.

4. Цедік М. Г. Розвиток територіального форсайту в Україні та SWOT-аналіз його регіональної складової [Електронний ресурс] / М. Г. Цедік // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=950

5. Цедік М. Г. Визначення перспектив застосування регіонального форсайту в системі публічного управління України/ М. Г. Цедік // Аспекти публічного управління. – Дніпропетровськ: Дніпропетров. регіонал. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Грані. - 2016. - № 3 (29).– C.94-100.

6. Tsedik M. Roleandplaceofregionalforesightinthesystemofpublicadministration / M. Tsedik // Nauka i studia. - Przemysl, Poland, 2016. - № 18 (149). - pp. 82-92

Тези

1. Цедік М. Г. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в умовах сучасності / М. Г. Цедік // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (08.04.2011) [За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової]. – К. : ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.2, 2011. – C. 259-260.

2. Цедік М.Г. Перспективи стратегічного планування розвитку транскордонного співробітництва в Україні / М. Г. Цедік // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (06.04.2012) [За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової]. - К. : ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.2, 2012. – C. 264-265.

3. Цедік М. Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід регіонального форсайту/ М. Г. Цедік // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013) [За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової]. – К.: ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.2, 2013. – C. 247-248. 

4. Цедік М. Г. Особливості практики застосування регіонального форсайту в Україні / М.Г. Цедік // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25.04.2013) : у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2013. - Т.1. – C. 422-423.

5. Tsedik M. “KeytrendsandchallengesofregionalForesightinUkraine“ / M. Tsedik // ModernScientificPotential – 2016: Materialsofthe XII internationalscientificandpracticalconference (28.02 – 07.03.2016). - ScienceandEducation LTD, Sheffield, UK, 2016. - vol. 5 (Governance). - pp. 99-101. Availableat: http://www.ukrnauka.ru/2016_SNP/2016-03-03_A4_tom-5.pdf

6. Цедік М. Г. Формування науково-практичних рекомендацій щодо розвитку вітчизняних регіональних форсайтних досліджень / М.Г. Цедік // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ 25 березня 2016 р.), Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. К.:КНУКіМ, 2016.- Ч.1. – C. 724-727.

7. Цедік М.Г. Особливостівітчизняногорегіональногофорсайту / М. Г. Цедік // Розвиток креативного публічногоуправління: Матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції (08.04.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. – К.: Академіямуніципальногоуправління. 2016. – C. 276-278.

 

Юшкевич Віра Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукова робота:

Статті

1.       Юшкевич В. І. Комунікативні ситуації англомовного ділового дискурсу / В. І. Юшкевич // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – № 118. – С. 330–335.

2.       Юшкевич В. І. ЗмістовийпотенціалмакротемиФІНАНСИ в англомовномуділовомудискурсі / В. І. Юшкевич // ВісникЖитомирського державного університетуіменіІвана Франка. – Житомир :Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – № 2 (68). – C. 235–238.

3.       Юшкевич В. І. ЗмістовийпотенціалмакротемиПІДПРИЄМНИЦТВО в англомовномуділовомудискурсі / В. І. Юшкевич // ВісникЖитомирського державного університетуіменіІвана Франка. – Житомир :Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – № 4 (70). – C. 309–313.

4.       Юшкевич В. И. Корреляции коммуникативных ситуаций и микротеммакротемыФИНАНСЫ в англоязычном деловом дискурсе / В. И. Юшкевич// Проблемы лингвистики и лингводидактики :междунар. сб. науч. ст. / [под ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой]. – Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2014. – Вып. II. – C. 305–311.

5.       Юшкевич В. І. Лінійнаполітематична модель англомовногоділового дискурсу / В. І. Юшкевич // ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – № 1102. – С. 119–124.

6.       Юшкевич В. І. Кореляціїлінійноїмонотематичноїмоделі і комунікативнихситуаційангломовногоділового дискурсу / В. І. Юшкевич // ВісникЖитомирського державного університетуіменіІванаФранка. – Житомир :Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – № 4 (76). – C. 303–308.

7.       Фролова И. Е., Юшкевич В. И. Тематические модели делового общения в когнитивно-дискурсивном аспекте / И. Е. Фролова, В. И. Юшкевич  //ScienceandEducationaNewDimension :Philology, IV(25). –Budapest, 2016. –Issue: 105. – P. 11?15.(IndexCopernicus)

8.     Yushkevych V.Semantic Relations in Topical Sequences of English Business Discourse/ V.Yushkevych// Advanced Education. – Київ : Вид-воНац. тех. ун-т України «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – Вип. 7. – С. 68?72. (Web of Science)

 

Тези

9.       Юшкевич В. І. Принципианалізукореляційтематичних моделей / В. І. Юшкевич // Сучасний стан і перспективилінгвістичнихдосліджень та проблем перекладу : Всеукр. наук.конф. памяті д-ра філол. наук, проф. Д. І. Квеселевича (1935-2003), 17 травня 2013 р. : тези доп. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 1. – С. 75–76.

10.  Юшкевич В. І. Лінійна монотематична модель англомовного ділового дискурсу / В. І. Юшкевич // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : IVміжнар. наук. конф., 22 березня 2014 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 113–115. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

11.  Юшкевич В. І. Кореляції комунікативних ситуацій та мікротем макротемиПІДПРИЄМНИЦТВО в англомовному діловому дискурсі / В. І. Юшкевич // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XIII наук. конф. з міжнар. участю, 7 лютого 2014 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – Ч. 2. – C. 184–186.

12.  Юшкевич В. І. Тематичні моделі дискурсу в світлі еколінгвістичного підходу / В. І. Юшкевич // Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології : VIміжнар. наук. форум, 23 вересня 2015 р. : тези доп. ; [За ред. В. О. Самохіної]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 151–153.


 

 

 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ