НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ І КОМУНІКАЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
            

 Наукові та навчально-методичні праці  

 

 

Базова Віра Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукові праці:

1. Базова В.І. Особливості перекладу національно-маркованої лексики (на матеріалі німецьких перекладів творів М. Гоголя)  / В.І. Базова // Актуальні проблеми іноземної філології: американські та британські студії, 9-11 квітня 2013р.,: ІІ Міжнародний симпозіум, 9– 11 квітня 2014р.: тези доп. – К., 2014. – С. 6–9.

2. Базова В.І. Інтерпретація тексту як об’єкт етнопсихолінгвістичного аналізу / В.І. Базова // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: Міжнародна науково-практична конференція, 6-7 червня 2014р.: тези доп. – К. –  2014, С. 3.

3. Шостак О.Г., Базова В.І. Professional English. Medicine and Diagnostics: навч. Посібник / О.Г. Шостак, В.І. Базова. – К. : НАУ, 2015. – 228с.

4. Базова В.І. Особливості перекладу національно-маркованої лексики (на матеріалі німецьких перекладів творів М.Гоголя)  / В.І. Базова //  Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2014. – Вип. 29. – С. 18-27.

5. Базова В.І. Переклад як об’єкт етнопсихолінгвістики / В.І. Базова //   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук.праць. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 409–412.

6. Базова В.І. Фразеологічні аспекти перекладу / В.І. Базова //  Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Серія: Філологічні науки : зб. наук.праць. – Ніжин: НДУ ім, М.Гоголя, 2014. – Кн. 4. – С. 175–181.

7. Базова В.І. Проблема перевода метафоры в художественном тексте (на материале немецкого перевода поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души») / В.І. Базова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки. Серія: Філологічні науки : зб. наук.праць. –Луцьк: СНУ ім.Л.Українки, 2014. – Кн. 9(286). – С. 913.

8. Базова В.І. Uebungsbuch zum Training von Grammatik und Fachkommunikation Практикум. – К.: НАУ, 2014. – 60 с.

9. Базова В.І. Інтерпретація змісту фразеологічних одиниць / В.І. Базова // Американські та британські студії мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація: зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 191–193.

10. Базова // Національна ідентичність в мові і культурі: Х Міжнародна наукова конференція, 17-18 травня 2017 р.: тези доп. – К., 2017. – С. 111-112.

11. Базова В.І. Міфема лосося як носій сінгулярності у контексті оповідання Шермана Алексі «Найкрутіший  індіанець у світі» / В.І. Базова //  Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – Вип. 35. – К., 2017. –  С. 49–54.

12. Базова В.І. Дихотомія «Чорношкірий США» в романі Пола Бітті «Запроданець» / В.І. Базова // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. № 3(21), 2018. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. С. 1217.

13. Базова В.І. Потрактування міфологічних символів у контексті національної ідентичності оповідань Шермана Алексі / В.І. Базова // Національна ідентичність в мові і культурі: ХІ Міжнародна наукова конференція, 22-23 березня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – С. 34.

14. Базова В.І. Особливості расової парадигми США у кітчевому романі Пола Бітті «Запроданець» / В.І. Базова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 31, 2018. Одесса: МГУ, 2018. С. 134137.

15. Базова В.І. Питання національної ідентичності у романі Пола Бітті «Запроданець»  / В.І. Базова // Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing, P. 4951.

 

Єгорова Тетяна Дмитрівна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1. Культура мовлення науковця / Уклад. : С.А. Броннікова, О.А. Бобер, Н.І. Демедишина Н.І., З.Ф. Кудрявцева, Р.І. Ленда, І.М. Плотницька, Н.Г. Попович, Т.Д. Єгорова, І.В. Грузинська, О.І. Гавінська; за заг. ред. І.М. Плотницької. – К. : НАДУ, 2012. – 40 с.

2. Основи наукового мовлення / Уклад. : О.А. Бобер, С.А. Бронікова, Т.Д. Єгорова, З.Ф. Кудрявцева, О.П. Левченко, Р.І. Ленда, Н.Г. Попович, І.М. Плотницька: за ред. І.М. Плотницької, Р.І. Ленди. – К. : НАДУ, 2012. – 268 с.

3. Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 1. – 136.

4. Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 2. – 112 с. 

5. Комунікативна діяльність публічної особи: навч. посіб. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Н. Попович, К. : НАДУ при Президентові України, 2014. с.

6. Практичний курс української мови: навч. посіб. /Т. Д. Єгорова. – вид. 3-тє, переробл. і випр. – К.: НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.

 

Ленда Раїса Іванівна

заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукові праці:

1. Ленда Р.І. Українська культура кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Б.Грінченко / Ukrainika V. SousasnaukrainistikaProblemyjazyka, literatury a kultury/ podredakcjaJosefAnders. – Olomous. – 2012 – С. 289-293. 

2. Ленда Р. І. Розвиток риторичної особистості вищих керівних кадрів в умовах сучасної мовленнєвої комунікації / Р. І. Ленда // Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ 31 трав. 2012 р. – К. : НАДУ, 2012. – С. 295-298.

3. Ленда Р. І. Явища культури доби українського національного Відродження в автентичних історіографічних працях / Р. І. Ленда // Науково-практична конференція «Художня література і екзистенціальна філософія : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Переяслав-Хмельницький 14-15 квітня 2012 р. – Переяслав-Хмельницький , 2012. – С. 137-146.

4. Ленда Р.І. // Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління» : вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам : Матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 6-7 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко. – К.: НАДУ, 2014.

5. Ленда Р.І. Критерії діагностування рівня сформованості професійно-комунікативної компетенції посадових осіб у сфері державного управління та місцевого самоврядування // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців : орієнтири для України : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 5-6 листопада 2015 р.) / [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської]. – НАДУ, 2015. – С. 169-171.

6. Ленда Р.І., Ленда А.С. Роль та значення мови як складової частини (елементу) у процесі розбудови держави // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. С. 392, 393, 394.

Навчально-методична робота:

1. Сучасна мовна комунікація : програма нормативної навч. Дисципліни [спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування" – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] – Київ: НАДУ при Президентові України, 2012 – 18 с.

2. Основи наукового мовлення: навч. посіб / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т.Д.Єгорова ; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди К. : НАДУ, 2012. – 84 с.

3. Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д.Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 1. - 136 с., Ч.2. - 112 с. 

4. Комунікативна діяльність у публічному управлінні : навч.-метод. посіб / уклад. : С.А. Бронікова, Н.І. Демедишина, Р.І. Ленда, І.М.Плотницька, Л.А.Хомічак / за ред. Р.І. Ленди, І. М. Плотницької. – К. : НАДУ при Президентові України, 2016. – 49 с. 

5. Сучасна мовна комунікація : навч.-метод. посіб. / уклад. С.А. Бронікова, Р.І. Ленда. – К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – 152 с.

6. Публічний дискурс: Роб. прогр. навч. дисципл. [спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування" – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] / Розробн.: С.А.Бронікова, І.М.Плотницька, Р.І.Ленда. – Київ: НАДУ при Президентові України, 2017. – 18 с.

 

Поджіо Тетяна Юріївна

доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030508 Фінанси і кредит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

2. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030509 Облік та аудит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

3. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030504 Економіка підприємства / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

4. Ділова іноземна мова професійного спрямування: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності «Державна служба»/ Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2014.

5. Програма вступних випробувань з іноземної мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальностей “Облік та аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси і кредит” / Цедік М.Г., Поджіо Т.Ю (уклад.). – К.: АМУ, 2016

 

Рубчак Ольга Борисівна

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, кандидат філологічних наук

Наукові праці:

1. Рубчак О. Б. Вплив соціокультурних чинників на просодичну організацію мовлення респондентів теле- та радіоінтерв’ю / О. Б. Рубчак // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Серія : "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2008. — № 5. — С. 421—423.

2. Рубчак О. Б. Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження англомовних радіо- і телеінтерв’ю / О.Б.Рубчак // Germanistik in der Ukraine. — K. : Verlagszentrum der KNLU, 2012. — Jahrheft 7. — С. 130—135.

3. Рубчак О. Б. Мовні характеристики текстів англомовних інтерв’ю  / О. Б. Рубчак // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Серія : "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. — № 6 (231). — С. 90—93.

4. Рубчак О. Б. Систематизація функціональних різновидів текстів англомовних інтерв’ю / О. Б. Рубчак // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 105 (2). — С. 552—557.

5. Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз англомовних радіо- і телеінтерв’ю аудиторами – носіями мови / О. Б. Рубчак // Філологічні науки : [зб. наук. праць].— Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка., 2013. — Вип. 15. — С. 108—114.

6. Рубчак О. Б. Особенности функционирования просодических средств актуализации англоязычных радио- и телеинтервью / О. Б. Рубчак // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Серия : Гуманитарные науки. — Гомель : Гомель. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2014. — Вып. 1 (82). — С. 129—133.

7. Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю / О. Б. Рубчак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серрія : Філологічна.  — Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. — Вип. 53. — С. 200—203.

8. Рубчак О.Б. Фонетика англійської мови: довідник. - Київ : Видавництво "Арій", 2017. — 96 с.

Навчально-методична робота:

1. Англійська мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.020303 Філологія*. Східні мови та літератури. Мова і література (китайська, японська, іврит) / Розробн.: О.Б. Рубчак, В.В. Янсон – Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2016.

2. Англійська мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.020303 Філологія. Східні мови та літератури. Переклад (арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська) / Розробн.: О.Б. Рубчак, В.В. Янсон – Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2016

3. Essential English: a thematic dictionary for the third-year students of the oriental studies faculty : АнглійськамоваСловник-мінімум тематичної лексики для студентів третього курсу факультету сходознавства / О. В. Ярошенко, А. В. Долина, І. В. Зайцева, та інші; [за ред. О. В. Ярошенко]. — Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. — 188 с.

 

Соколова Оксана Анатоліївна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукові праці:

1. Дистанційне навчання як форма корегування мовних компетенцій слухачів // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Державне управління»: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 – 25 жовт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, М. М. Білинської. – К.: НАДУ, 2013. – 364 с.

2. Мовленнєвий етикет державного службовця як складова культури усного ділового мовлення. Практичне заняття з елементами тренінгу та рольової гри // Застосування інтерактивних технологій у галузі знань «Державне управління»: зб. метод. матеріалів за результатами роботи Школи пед. майстерності (черв. – серп. 2013 р.) / За заг. ред. М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – К.: НАДУ, 2014. – С. 177 – 182.

3. Сучасні підходи до підвищення мовно-комунікаційних навичок українських службовців у контексті європейських стандартів підготовки управлінців // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 5 – 6 листоп. 2015 р.) / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської]. – К.: НАДУ, 2015. – С. 36 – 38.

4. Діловий етикет сучасної мовної комунікації в електронному просторі // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3 – 4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, Л. А. Гаєвської]. – К.: НАДУ, 2016. – С. 413 – 415.

5. Сучасний управлінець: його ціннісні орієнтири, перспективи та реалії // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.): у 5 ч. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2017. – Ч. 3: Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 94 – 96.

6. Соколова О. А. Новий підхід до професійного навчання державних службовців шляхом використання інтерактивних технологій при опануванні рідної мови // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2013 р., м. Луцьк) / за наук. ред. Т. М. Литвиненко В. Я. Малиновського. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2013. – С. 171 – 173

7. Соколова О. А. Актуалізація сучасних вимог з організації навчального процесу в Національній академії державного управління при Президентові України // Прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах: проблеми, сучасні методи, технології забезпечення ефективності : Матеріали науково-методологічного семінару молодих учених Національної академії державного управління при Президентові України; 22 січня 2018 р. / Під заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2018. – 267 с. – С. 236 – 245.

8. Соколова О. А. Українська мовна ідентифікація владної еліти як духовна основа для формування сучасного лідерства на державній службі України // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні:  Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 12 квітня 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 215 с. – С. 163 -166. Режим доступу: посилання

9. Соколова О. А. Сучасне публічне управління та адміністрування: погляд на новий формат мовної комунікації // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – 334 с. – С. 289 – 291. – Режим доступу: посилання

10. Соколова О. А. Інституціональні практики публічної політики щодо утвердження української мови як державної в сучасному громадянському суспільстві // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 2. – 156 с. – С. 59 – 61.

11. Соколова О. А. Дискурс в усній та писемній комунікації публічного управління // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 5. – 176 с. – С. 100 – 101.

12. Соколова О. Мовно-комунікаційні моделі публічного спілкування як стратегічний інструмент для формування політичного іміджу лідера // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 520 с. – С. 422 – 427.

Навчально-методична робота:

1. Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 1. – 136 с.

2. Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 2. – 112 с. 

3. Комунікативна діяльність публічної особи : навч.-метод. посіб. / уклад. : С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова, Р. І. Ленда та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, Н. Г. Попович. – К. : НАДУ, 2014. – 48 с.

4. Культура мовлення науковця / Уклад. : С.А. Броннікова, О.А. Бобер,  Н.І. Демедишина Н.І.,  З.Ф. Кудрявцева, Р.І. Ленда, І.М. Плотницька, Н.Г. Попович, Т.Д. Єгорова, І.В. Грузинська, О.І. Гавінська; за заг. ред. І.М. Плотницької. – К. : НАДУ, 2012. – 40 с.

5. Основи наукового мовлення / Уклад. : О.А. Бобер, С.А. Бронікова, Т.Д. Єгорова, З.Ф. Кудрявцева, О.П. Левченко,  Р.І. Ленда, Н.Г. Попович, І.М. Плотницька: за ред. І.М. Плотницької, Р.І. Ленди. – К. : НАДУ, 2012. – 268 с.

 

Хомічак Любов Адамівна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1. Фахова іноземна мова : Французька мова у сфері державного управління. Опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 102 с. 

2. Програма вступних випробувань з французької мови до Національної академії державного управління при Президентові України з напрямів підготовки «Державне управління», «Управління суспільним розвитком». – К.: НАДУ, 2015.

 

Цедік Марія Герасимівна

кандидат наук з державного управління, завідувач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Наукові праці:

1. Цедік М. Г. Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні / М. Г. Цедік // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2012. - Вип. 4. – С. 255-261. 

2. Цедік М. Г. Вибір методів для регіонального форсайту / М. Г. Цедік // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ, вип. 4(64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 37-42.

3. Цедік М. Г. Аналіз зарубіжного досвіду становлення і розвитку форсайтних досліджень територіального управління / М. Г. Цедік // Наук. вісник Академії муніципального упр. Серія : Управління. – К. : АМУ, 2015. – вип. 3-4. – С.277-289. 

4. Цедік М. Г. Розвиток територіального форсайту в Україні та SWOT-аналіз його регіональної складової [Електронний ресурс] / М. Г. Цедік // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=950

5. Цедік М. Г. Визначення перспектив застосування регіонального форсайту в системі публічного управління України/ М. Г. Цедік // Аспекти публічного управління. – Дніпропетровськ: Дніпропетров. регіонал. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Грані. - 2016. - № 3 (29).– C.94-100.

6. Tsedik M. Role and place of regional foresight in the system of public administration / M. Tsedik // Nauka i studia. - Przemysl, Poland, 2016. - № 18 (149). - pp. 82-92 

7. Цедік М. Г. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в умовах сучасності / М. Г. Цедік // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (08.04.2011) [За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової]. – К. : ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.2, 2011. – C. 259-260.

8. Цедік М.Г. Перспективи стратегічного планування розвитку транскордонного співробітництва в Україні / М. Г. Цедік // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (06.04.2012) [За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової]. - К. : ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.2, 2012. – C. 264-265.

9. Цедік М. Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід регіонального форсайту/ М. Г. Цедік // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013) [За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової]. – К.: ВПЦ АМУ, у 2-х ч., Ч.2, 2013. – C. 247-248.

10. Цедік М. Г. Особливості практики застосування регіонального форсайту в Україні / М.Г. Цедік // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25.04.2013) : у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2013. - Т.1. – C. 422-423.

11. Tsedik M. “KeytrendsandchallengesofregionalForesightinUkraine“ / M. Tsedik // ModernScientificPotential – 2016: Materialsofthe XII internationalscientificandpracticalconference (28.02 – 07.03.2016). - ScienceandEducation LTD, Sheffield, UK, 2016. - vol. 5 (Governance). - pp. 99-101. Availableat: http://www.ukrnauka.ru/2016_SNP/2016-03-03_A4_tom-5.pdf

12. Цедік М. Г. Формування науково-практичних рекомендацій щодо розвитку вітчизняних регіональних форсайтних досліджень / М.Г. Цедік // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ 25 березня 2016 р.), Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. К.:КНУКіМ, 2016.- Ч.1. – C. 724-727.

13. Цедік М.Г. Особливості вітчизняного регіонального форсайту / М. Г. Цедік // Розвиток креативного публічного управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (08.04.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. – К.: Академія муніципального управління. 2016. – C. 276-278.

14. Цедік М. Г. Єврорегіональне співробітництво в контексті сучасності / М.Г. Цедік // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25.05.2018) : у 5 т. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє – К.: НАДУ, 2018. - Т.3. – C. 26-27.

15. Цедік М. Г. Іншомовна підготовка державних службовців: норми, принципи, завдання. / М.Г. Цедік // Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування : Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 1-2.11.2018 р): у 2 т. / ред. Колегія: В. С. Куйбіда, А. П. Савков, І. О. Дегтярьова та ін. – Київ : НАДУ, 2018. - Т. 1. – С. 430 – 433.

Навчально-методична робота:

1. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030508 Фінанси і кредит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016. 

2. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030509 Облік та аудит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016. 

3. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030504 Економіка підприємства / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016. 

4. Ділова іноземна мова професійного спрямування: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності «Державна служба»/ Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2014. 

5. Програма вступних випробувань з іноземної мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальностей “Облік та аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси і кредит” / Цедік М.Г., Поджіо Т.Ю (уклад.). – К.: АМУ, 2016

6. Англійська мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова / Розробн.: С.А. Бронікова, М.Г.Цедік. – Київ: НАДУ при Президентові України, 2017.

 

 

 

 

 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ