НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ДЕРЖАВОЗНАВСТВА І ПРАВА
           Про кафедру

Важливою складовою підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування є формування у них високої правової культури, яка є вагомим фактором утвердження України як демократичної, правової держави. Ключову роль у вирішенні цього завдання відіграє кафедра державознавства і права (до вересня 2014 р. кафедра права і законотворчого процесу).

Основні напрями діяльності кафедри – організація навчальної, методичної та наукової роботи з метою формування у слухачів сучасних знань, умінь і навичок щодо правового регулювання публічного управління та адміністрування.

Як провідний навчально-науковий підрозділ кафедра забезпечує організацію і проведення навчальної, методичної та науково-дослідної роботи, підготовку науково-педагогічних кадрів з проблем правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування. Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри в числі яких 4 доктори наук, професори та 11 кандидатів наук, доцентів.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

В межах спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедрою буде викладатися навчальна дисципліна нормативної частини «Право в публічному управлінні», яка включає модулі:
• Верховенство права і правова держава
• Правова регламентація публічного управління та адміністрування
• Службове право

Кафедра забезпечуватиме підготовку за спеціалізацією «Нормопроектувальна та правореалізаційна діяльність в публічному управлінні».

Місія: формування компетентностей здійснювати ефективну нормопроектувальну та правореалізаційну діяльність суб’єкта публічного адміністрування в умовах суспільних змін.

Предмет: нормопроектувальна та правореалізаційна діяльність в публічному управлінні.

Очікуване місце роботи випускників: керівники (заступники керівників) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють правовстановлення та правореалізацію, спеціалісти та керівники функціональних структурних підрозділів, які здійснюють підготовку нормативних та індивідуальних правових актів,  спеціалісти та керівники правових служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування; менеджери-управителі підприємств, установ, організацій, які взаємодіють із суб’єктами публічного управління.

Навчальні дисципліни:
1. Правове забезпечення публічно-управлінської діяльності
Поняття публічно-управлінської діяльності. Правове забезпечення кадрової та організаційно-контрольної діяльності. Регламентація інформаційної діяльності в органах публічного управління. Регулювання взаємодії суб’єктів владних повноважень з громадськістю.

2. Нормотворчість та правозастосування
Правотворчість і законодавство. Аналіз і тлумачення норм права. Найважливіші думки європейської теорії правотворення.

3. Правова формальна процедура та юридична техніка
Види процедур в діяльності публічної адміністрації. Нормотворча, правореалізаційні та юрисдикційні процедури. Стадії та учасники процедур. Правила юридичної техніки.

4. Корупційні ризики в нормопроектуванні
Правове регулювання державної антикорупційної політики. Виявлення корупційних ризиків у проектах нормативних актів. Корупційні ризики, загальні для всієї системи публічної адміністрації. Корупційні ризики при підготовці нормативно-правових актів в окремих сферах правового регулювання. Громадський контроль за нормотворчою діяльністю.

5. Адаптація законодавства  України до законодавства ЄС
Поняття законодавства ЄС. Мета і зміст адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Форми і засоби адаптації законодавства України.

6. Законотворчий процес
Поняття законотворчого процесу. Стадії та суб’єкти законотворчого процесу. Правила юридичної техніки щодо підготовки законопроектів. Організація роботи щодо підготовки законопроектів та їх проходження в органах публічної влади.

7. Взаємовідносини  публічної адміністрації з правоохоронними та контролюючими органами
Роль правоохоронних органів у забезпеченні законності рішень, дій та бездіяльності публічної адміністрації. Виявлення правопорушень в діяльності публічної адміністрації. Види, методи та технології зовнішнього та внутрішнього контролю адміністративної діяльності. 

8. Правове регулювання відповідальності в публічному управлінні
Посадові особи державного управління і місцевого самоврядування як учасники деліктних зобов’язань. Види відповідальності. Правове регулювання механізму реалізації відповідальності органів та посадових осіб у публічному управлінні. Розкриття сутності загальних засад відповідальності у публічному управлінні та визначення специфіки окремих видів відповідальності органів та посадових осіб державного управління та місцевого самоврядування.

9. Правове регулювання праці та соціального захисту
Зміст основних категорій та інститутів трудового права та права соціального забезпечення; особливості правового регулювання праці в умовах ринкової економіки; основні положення регулювання трудових відносин державних службовців; особливості соціального забезпечення окремих категорій громадян; основні проблеми правового регулювання пенсійної реформи в Україні: основні положення законодавства про порядок та умови надання соціальних допомог та послуг.

10. Правове регулювання господарських відносин
Правові форми участі органів публічного управління в господарських відносинах. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Організаційно-правові форми суб’єктів господарських відносин. Право власності та інші речові права в господарських відносинах. Господарсько-правові зобов’язання та відповідальність. Правове регулювання окремих видів господарських відносин.

11. Правове регулювання фінансових відносин
Поняття фінансової діяльності її правових форм і методів, поняття, види та форми фінансового контролю, повноваження органів, які беруть участь у фінансовій діяльності держави та органів місцевого самоврядування; зміст основних категорій та інститутів фінансового права; особливості правового регулювання фінансово-правових відносин; відповідно до програми основні категорії та інститути фінансового права, вміти розкрити їх зміст.

12. Адміністративно-правові режими
Поняття адміністративно-правового режиму. Види адміністративно-правових режимів. Управлінська діяльність з урахуванням особливостей  адміністративно-правових режимів.

13. Правові засади аналізу ризиків
Правове регулювання ідентифікації та оцінювання ризиків в публічному управлінні. Право як фактор ризику. Право як регулятор управління ризиками. Закріплення в нормах права вимог та технологій інформування про ризик.

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
• стан правового регулювання окремих видів суспільних відносин;
• поняття механізму відповідальності у публічному управлінні;
• формулювати та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання окремих видів суспільних відносин;
• забезпечувати ефективну взаємодію з громадськістю;
• розробляти проекти правових актів, застосовуючи правила нормопроектувальної техніки;
• виступати учасником правореалізаційних та юрисдикційних процедур, застосовуючи знання галузевого законодавства.