НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ДЕРЖАВОЗНАВСТВА І ПРАВА
           Про кафедру

Важливою складовою підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування є формування у них високої правової культури, яка є вагомим фактором утвердження України як демократичної, правової держави. Ключову роль у вирішенні цього завдання відіграє кафедра державознавства і права (до вересня 2014 р. кафедра права і законотворчого процесу).

Основні напрями діяльності кафедри – організація навчальної, методичної та наукової роботи з метою формування у слухачів сучасних знань, умінь і навичок щодо правового регулювання публічного управління та адміністрування.

Як провідний навчально-науковий підрозділ кафедра забезпечує організацію і проведення навчальної, методичної та науково-дослідної роботи, підготовку науково-педагогічних кадрів з проблем правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування. Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри в числі яких 4 доктори наук, професори та 11 кандидатів наук, доцентів.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

В межах спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедрою буде викладатися навчальна дисципліна нормативної частини «Право в публічному управлінні», яка включає модулі:

• Верховенство права і правова держава

• Правова регламентація публічного управління та адміністрування

• Службове право