НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
           Наукова діяльність

Успішність наукової діяльності кафедри можна оцінити та такими усталеними показниками: захисти докторських та кандидатських дисертацій, науково-дослідна робота (НДР), науково-комунікативні заходи, наукові публікації, зокрема і у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science.

У період з 2017 року по теперішній час захищено 5 докторських (Д. В. Кіслов (2017), О. І. Воронов (2018), Н. І. Обушна (2018), С. М. Приліпко (2019), О. В. Євсюкова (2020)) та 6 кандидатських (С. Г. Самара (2017), Г. Г. Жуковська (2017), С. В. Селіванов (2019), В. О. Андрєєв (2019),  І. В. Хребтій (2020), М. П. Киртока (2020)) дисертацій.
За цей період у межах комплексного наукового проєкту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування” на кафедрі публічного управління та публічної служби виконували 6 науково-дослідних роботи за такими темами:

  • Інституціоналізація публічної служби в Україні: теорія та практика (наук. кер. С. К. Хаджирадєва);
  • Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні (наук. кер. Т. Е. Василевська);
  • Розробка концепції визначення професійних кваліфікацій та сертифікації фахівців у сфері публічного управління (наук. кер. С. К. Хаджирадєва); 
  • Теоретико-прикладні аспекти визначення професійних кваліфікацій та сертифікації державних службовців (наук. кер. С. К. Хаджирадєва);
  • Удосконалення публічного управління нерухомим майном на основі міжнародних стандартів і новітніх інформаційних технологій (наук. кер. В. П. Ніколаєв);
  • Філософська парадигма публічного управління в контексті сучасних викликів (наук. кер. С. О. Кравченко).

Кафедра щороку проводить міжнародні воркшопи, науково-методологічні семінари та круглі столи присвячені актуальним проблемам державного управління. У 2018 році проведено науково-практичну конференцію за міжнародною участю з теми “Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку”.

Видано 11 монографій, 9 навчальних посібників, 14 наукових статей у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science; понад 300 статей у фахових  виданнях з державного управління.