НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
           Книжкова шафа кафедри.

2018

Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / авт. кол. : Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – Київ :НАДУ, 2018. – 256 с.

Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

У монографії розкрито теоретичні засади та шляхи формування сучасної системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні, висвітлено проблеми управління персоналом у контексті реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, акцентовано увагу на професійно-етичній складовій реформування державної служби та стратегічній цінності іміджу публічних службовців.
Розрахована на фахівців у галузі державного управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться означеною проблематикою.

 


 

Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг.ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 520 с.

ISBN 978-617-7605-73-6 УДК 35.07/08 (477)


У представленому збірнику матеріалів науково-практичної конференції розміщено публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, провідних практиків державного управління, молодих дослідників, які присвячені проблематиці становлення, розвитку та удосконалення публічного управління та адміністрування, модернізації публічної служби в Україні з врахуванням особливостей сучасних інформаційних процесів та прогнозування їх наслідків у перспективних реаліях української держави.
Зазначені матеріали становлять наукову цікавість для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і практиків публічного управління та адміністрування, а також всіх читачів які цікавляться питанням публічного врядування.

 

Романюк С.А. Децентралізація: теорія та практика застосування : монографія/ С. А. Романюк — Київ : 2018. — 216 с.

 

ISBN 978-617-7595-22-8 УДК 35.071.6-027.21/22 Р 69

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування децентралізації як складного інструменту державного управління, проаналізовано використання різноманітних типів і форм децентралізації в різних країнах світу. Розглянуто вплив децентралізації на місцевий та регіональний розвиток. Досліджено існуючі підходи до вимірювання децентралізації. Проведено аналіз запровадження децентралізації в Україні, визначено найбільш актуальні проблеми, що потребують вирішення на законодавчому рівні.

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг : навч. посіб. / авт. кол. : за заг. ред. О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, О.С. Ігнатенка. – Київ : НАДУ, 2018. – 284 c.

ISBN 978-966-619-372-1 УДК 352/353:351:35.07/08

Навчальний посібник підготовлено в рамках комплексного науково-дослідного проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» за результатами науково-дослідної роботи «Механізми державного управління функціональною спроможністю кадрового потенціалу органів державної влади й органів місцевого самоврядування в сфері організації надання якісних публічних послуг : теоретичне та методологічне їх забезпечення» (ДР № 0114U002867).
Розрахований на викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів різних спеціальностей наукової галузі «Державне управління» та освітньої галузі «Публічне управління та адміністрування» і практиків у сфері надання публічних послуг.

 


2017

 

Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення : Сучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах реформування освітньої галузі : монографія / [Хаджирадєва С. К., Воронова С. В., Кравцова Н. Є. та ін.]; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. – Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2017. – Ч. ІІ. – 165 с.
ISBN 978-966-2650-19-8 УДК 35.088.6:005.6

 У монографії розкрито концептуальні засади професійного розвитку менеджерів освіти в умовах інноваційних змін та реформ, а також проблеми підготовки менеджерів освіти до професійної діяльності в умовах інноваційного середовища, до управління соціально-педагогічними проектами, до управління навчальним закладом в умовах інклюзії; до професійної діяльності в полікультурному середовищі; до роботи з громадськими організаціями в умовах децентралізації; до управління ризиками в освітній галузі. Для наукових, науково-педагогічних працівників, практиків публічного управління, а також усіх, кого цікавлять питання професіоналізації управлінських кадрів.


 

 

 

Федоренко В. Л., Чернеженко О. М. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄC, Швейцарії та Україні: монограф.; за ред. В. Л. Федоренка. Київ: Видавництво «Лipa», 2017. - 288 с.

ISBN 978-617-7507-75-7

 У монографії висвітлено проблеми теорпіїта icторії місцевого самоврядування в Європі, обгрунтовано типологію його основних моделей.
Досліджено конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС – Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Німеччині, Францї, Польщі, Угорщини, а також у державах-учасницях ЕС Балтики i Скандинавії. Особливу увагу приділено з'ясуванню особливостей моделі місцевого самоврядування та управліня у Швейцарії. Комплексно, із залученням іноземних джерел, проаналізовано iсторичні витоки, конституційно-правові основи та управлінські практики утвердження i функціонування місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС та Швейцарії, а також перспективи застосуваиня в Україні досвіду цих свропейських держав щодо проведения реформ із децентралізації.
Окремий розділ монографії присвячено конституційним основам місневого самоврядування та управління в Україні, а також реформі місцевого самоврядування на засадах децентралізації. Досліджено проблеми i здобутки процесу добровільного об'єднання територіальних громад та формування їx представницьких органів у 2016—2017 pp. Висвітлено роль міжнародинх організацій, програм i грантів, спрямованих на удосконалення української моделі місцевого самоврядування та управління в Україні.
Розраховано на досвідчених та молодих науковців, викладачів вищих навчальннх закладів i магістрів у сфері права та публічного управління, представників інститутів громадянського суспільства.

 

 

Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). - К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. - 796 с.

ISBN 978-966-2214-13-0 УДК 35.1(477)

Видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року, а також матеріали європейського досвіду вступу на державну службу, службові кар'єри та оплати праці державних службовів. Коментар подготовлено на основі досягнень юридичної науки та науки публічного адміністрування, а також сучасної практики функціонування інституту державної служби. Особливий акцент зроблено на цілях кожної з норм та їхній правовій ocновi.
Науково-практичний коментар підготовлено спільно з Національним агентством України з питань державної служби та Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), що працює за дорученням Уряду Німеччини. До складу авторського колективу залучені провідні вітчизняні науковці та практики, а також німецькі експерти.
Законодавство станом на вересень 2017 року.
Науково-практичний коментар розрахований на державних службовців, політиків, науковів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, громадських активістів, а також всіх, хто цікавиться проблематикою державної служби.

 

 

Воронов О. І. Методика діагностування соціально-психологічних впливів на прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах : [навч.-метод. посіб.] / О. І. Воронов.– О.: Астропринт, 2017. – 271 с.

 

ISBN 978-966-927-272-0 УДК 351/354-057:159.9 (075.8)

Навчально-методичний посібник присвячено проблемам діагностики соціально-психологічних впливів на прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах. Описано перспективну модель для використання в системі кадрового забезпечення та професійної підготовки державних службовців. Для бакалавратури та магістратури спеціальності «Публічне управління та адміністрування», Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів публічного управління, державних підприємств, установ і організацій, всіх, хто цікавиться визначеною проблематикою.

 

 

Воронов О. І. Теорія і практика прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах: монографія / О. І. Воронов. – Одеса : Астропринт, 2017. – 272 с

ISBN 978-966-927-318-5 УДК 351/354

Проблематика досліджень обумовлена значущістю державно-управлінських рішень як основного механізму суспільного розвитку, їх визначальним  впливом на стабільність держави. Підвищення ефективності державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах сучасної України вимагає формування професійної діагностики соціально-психологічних впливів, відповідних моделей її реалізації та запровадження у систему управління персоналом державної служби, професійної підготовки та перепідготовки державних службовців всіх категорій. Монографія розрахована на широке коло фахівців, які цікавляться проблемами професійної підготовки державних службовців в сфері прийняття державно-управлінських рішень. 
 

 

 

Обушна Н. І. Інституціональні аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні:  проблеми теорії та практики  [Текст] :  монографія / Н. І. Обушна. – Київ: Вид-во “Каравелла”, 2017. – 470 с.

ISBN 978-966-2229-96-7 УДК 342.571.028:351.075.073.526-048.35(477)

У монографії знайшло відображення комплексної проблеми, пов?язаної із формуванням інституціональних засад публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні. На основі дослідження концептуальних засад управління суспільством в умовах цивілізаційної та формаційної модернізації обґрунтовано об’єктивну необхідність становлення інституту публічного аудиту як інноваційного механізму модернізації публічного управління; представлено методологію інституціоналізації публічного аудиту, в рамках якої запропоновано інституціональну концепцію та уніфіковано головні елементи інституту публічного аудиту; охарактеризовано особливості інституціоналізації Рахункової палати в Україні та сформульовано пропозиції щодо модернізації й розширення її конституційної компетенції як вищої аудиторської інституції держави; сформовано “Пентаграму передумов становлення інституту публічного аудиту в Україні” та визначено  стратегічні  вектори  розвитку інституціональних засад зовнішнього аудиту публічного сектору в контексті європейської інтеграції України.
Монографія розрахована на науковців, докторантів і аспірантів, фахівців з публічного управління та адміністрування, політичних і громадських діячів, студентів ВНЗ.


 


2016

 

 

Психологія прийняття рішень в професійній діяльності / Воронов О. І., Плешко Е. А., Дончак А. М. // Навчально-методичний посібник для спеціальної (професійної) підготовки прокурорсько-слідчого складу військових прокуратур. – Одеса: Феникс , 2016. – 160 с.

ISBN 978-966-438-994-2 УДК159.98:65.012.123(347.963:255)(477)(075.8)

Навчально-методичний посібник присвячено розгляду психологічних аспектів прийняття рішень в сфері професійної діяльності військових прокурорів. У посібнику викладені підходи до формування у працівників військових прокуратур навичок прийняття рішень в професійній діяльності, подаються сучасні концептуальні моделі та базова  методологія психологічної  інтерпретації рішень в професійній сфері. Автори зробили спробу викладення комплексного психологічного механізму прийняття та реалізації рішень під час професійної діяльності військових прокурорів. Для  організації спеціальної (професійної) підготовки керівного складу та офіцерів органів військової прокуратури України. 
  

 

 

Фінанси підприємств: навч. посібник / Коваленко Л.О., Обушна Н.І., Абакуменко О.В. та ін.; за ред. проф. Л.О. Коваленко. ? Ніжин: ФОП Лук`яненко В.В. ТПК “Орхідея”, 2016. – 394 с.

ISBN 978-966-2185-77-5 УДК 658.14

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни “Фінанси підприємств”, яка включена до навчального плану підготовки бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні та практичні питання функціонування фінансів підприємств, їх сутність, організація, нормативно-правові засади. Розглянуто механізм формування та використання основного та оборотного капіталу підприємства, грошових надходжень, прибутку, фінансового планування. Узагальнено практику оподаткування діяльності підприємств, методики оцінки його фінансового стану та фінансового оздоровлення. Наводяться приклади задач, тести, глосарій.

 

 

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / автор. кол.: В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Васюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін. ; за ред. проф. Ю.В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. - К. : Видавництво Ліра-К, НАДУ, 2016. - 524 с.

ISВN 978-617-7320-34-9 УДК 352:(343.35:343.8)477

Монографію присвячено питанням формування та реалізації державної антикорупційної політики і запобігання корупції на публічній службі. Розкрито засади державної антикорупційної політики, особливості її законодавчого та організаційно-управлінського забезпечення, визначено державно-управлінський статус суб’єктів запобігання корупції на публічній службі в Україні, а також особливості адміністративно- і кримінально-правового забезпечення протидії корупційній злочинності. У самостійних розділах монографії викладено кримінологічну характеристику корупційної злочинності, а також наведено міжнародні стандарти у сфері запобігання корупції на публічній службі. Головний зміст роботи викладено у розділі, присвяченому особливостям запобігання корупційним діянням державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Висвітлено питання конфлікту інтересів на публічній службі. Проаналізовано перспективи легалізації інституту лобіювання у контексті реалізації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр.
Монографія буде цікавою для державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, викладачів, докторантів, аспірантів і магістрів у сфері публічного управління та адміністрування, громадських активістів, усіх небайдужих до проблем запобігання та протидії корупції в Україні.

 


2015

Перші кроки новообраного голови територіальної громади : практичний посібник / авт.- упоряд. : О.В. Берданова, Г.А. Борщ, В.М. Вакуленко, О.І. Васильєва та ін. / за заг. ред. В.М. Вакуленка, О.І. Васильєвої, В.П. Удовиченка. – К. : НАДУ, 2015. – 33 с.

УДК 352.07 (076) 

 

 

 

 

 

Федоренко В. Л. Методологія сучасних конституційно-правових досліджень в Україні : наук. доповідь / В. Л. Федоренко. - НАПрН України, Київський регіональний центр. - К., 2015. - 64с.

ISBN 978-617-7320-17-2 УДК 342(477) ББК

Висвітлено основні передумови утвердження та генезис методології конституційно-правових досліджень, особливості впливу правосвідомості на методологію конституційно-правових досліджень. Обґрунтовано зміст категорії «методологія конституційно-правових досліджень» та її основних складників - світоглядних методологічних принципів i методів наукових досліджень. Наведено характеристику відповідних принципів та методів.
Для молодих i досвідчених науковців, докторантів, аспірантів та магістрів, ycix небайдужих до проблем загальної тeopiї конституційного права.

 

 

 

Ipxiн Ю. Б., Федоренко В. Л. Діагностика та розвиток професійних управлінських i лідерських здібностей державних службовців i службовців органів місцевого самоврядування в Україні навч. посібник / За ред. проф. Ю. В. Ковбасюка i проф. В. Л. Федоренка - К.: Видавництво Л1ра-К, 2015. - 114 с.


ISBN 978-617-7320-06-6 УДК 352.075:3508

Навчальний посібник присвячено питанням діагностики й розвитку професійно важливих управлінських i лідерських здібностей державних службовців i службовців органів місцевого самоврядування. Проаналізовано основні напрями реформування державної служби i служби в органах місцевого самоврядування та відповідні законодавчі новели, пов'язані з формуванням якісного корпусу публічних службовців та утвердженням нових проєвропейських служб управління персоналом в Україні. Розкрито сутність i зміст, методи i форми діагностики управлінського та лідерського потенціалу публічного службовця. Окремий розділ присвячено проблемам розвитку управлінського та лідерського потенціалу публічних службовців в Україні. Охарактеризовано ocновнi методи i форми розвитку лідерства в державних службовців i службовців місцевого самоврядування в Україні. Вміщено Додатки - модуль тестування відповідних здібностей публічних службовців.
Навчальний посібник буде цікавий для керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників державної служби, працівників служб управління персоналом, менеджерів iз рекрутингу персоналу, коучерам, викладачам, аспірантам, докторантам i магістрам у сфері управління персоналом, а також yciм, не байдужим до проблем діагностики та розвитку професійно важливих лідерських i управлінських здібностей публічних службовців в Україні.


 

Державна служба в України: досвід, проблеми, перспективи: / За заг. ред. проф.-iв Ю.В. Ковбасюка i В.Л. Федоренка; матер. Всеукраїнської науково-практ. конфер. (м. Київ, 24 червня 2015 р.). - К. : Вид-во Л1ра-К, 2015. - 244 с.

 

УДК 35.08: 005.591.4.
ISBN 978-617-7320-03-5

 

 


2014


Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. Голови), Ю.П. Сурмін (заст. Голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.
Авторський колектив:
Розділ 5. Державна політика та регіональних розвиток В.М. Вакуленко, О.І. Васильєва та інші.


ISBN 978-966-619-348-6 УДК 35(075.8)

У підручнику висвітлюється актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використанню інструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку.
Для студентів, викладачів, спірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.

 

Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 516 с.

Автори-упорядники:
Ю.В. Ковбасюк, В.М. Вакуленко, М.К. Орлатий, О.І. Васильєва, К.О. Ващенко та інші.


ISBN 978-966-619-283-0 УДК 353(075.8)

У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи та правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту та природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості управління регіональним природокористуванням, формуванням систем розселення та трудового потенціалу регіону, розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Висвітлено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Наведено зарубіжний досвід державного регіонального управління і політики.
Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань державної регіональної політики та реформування регіонального управління.

 

Надання адміністративних послуг як об’єкт контролю : Організація надання публічних послуг на місцевому рівні : навчальний посібник / авт. кол. : Г.А. Борщ, Н.В. Васильєва, О.І. Васильєва та ін. : за заг. ред. О.В. Васильєва, О.С. Ігнатенко. – К. : НАДУ, 2014. – 444 с.

ISBN 978-966-354-7 УДК 352/354

В основу видання покладено результати НДР «Науково-методологічні засади контролю діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання послуг» (ДР №0111U000138) комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування».
Розраховано на викладачів і слухачів спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Управління суспільним розвитком», «Регіональне управління» та «Місцеве самоврядування», а також практиків органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


 

 

Фінансовий  менеджмент :  підручник / В.П. Мартиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька, Н. І. Обушна [ та ін .] за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів “Магнолія 2006”, 2014. – 344с. (з грифом МОНУ, лист № 1 / 11-20238 від 23.12.2013 р.) (2 теми: с. 82-104; с. 177-204).

ISBN 978-617-574-100-9 УДК 336:005(075.8)

У підручнику  розкривається теорія  і практика  фінансового менеджменту. Зміст підручника  відповідає програмі  навчальної  дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 “Фінанси і кредит”, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання  про сутність  фінансового менеджменту, систему його забезпечення, управління грошовими потоками, прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства. В підручнику також розглянуто вартість і оптимізацію структури капіталу підприємства, аналіз його фінансових звітів та управління фінансами підприємства з позиції вартісно-орієнтованого підходу.
Підручник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про сучасний фінансовий менеджмент.

 

 

Бюджетна система. Навч. посіб. /Н.І. Климаш, К.В. Багацька, Н.І. Обушна та ін. за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів “Магнолія 2006”, 2014. – 296 с. (з грифом МОНУ, лист № 1 / 11-702 від 21. 01. 2014 р.)
ISBN 978-617-574-099-6 УДК 336 (075.8)

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни “Бюджетна система” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, бюджету як основного фінансового плану держави і його фінансування, міжбюджетних відносин, системи доходів і видатків бюджету, державних запозичень і державного боргу в системі управління єдиним казначейським рахунком.
Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про бюджетну систему країни.