НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
           Викладачі кафедри


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Хаджирадєва Світлана Костянтинівна
доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: інноваційні технології в публічному управлінні та адмініструванні, зокрема управління проектами, ризиками, змінами, впровадженням інновацій, прийняттям рішень в індетермінованих умовах, а також проблеми професіоналізації, визначення професійних кваліфікацій і сертифікації публічних службовців. Має понад 300 наукових праць. Під її керівництвом захищено 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю “Державне управління” – Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України; Д 38.053.03 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили.

Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління і 25.00.03 – державна служба у НАДУ при Президентові України. Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління у Чорноморському державному університеті імені П. Могили. Має понад 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Має великий досвід керівної роботи, зокрема на посадах: завідувача кафедри андрагогіки ОРІДУ НАДУ при Президентові України (2001-2003 рр.); завідувача кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (2006-2013 рр.); декана факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (2007-2013 рр.); начальник навчально-наукового відділу Інституту державної служби та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України (2013-2014 рр.). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Національний координатор Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)». Міжнародній експерт з професійної підготовки державних службовців. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з реформування вищої освіти (2013-2014 рр.).

Перелік дисциплін: Публічне управління на засадах проектного менеджменту. Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах. Управління змінами. Підвищувала кваліфікацію та проходила стажування за напрямом дисциплін, що викладає, в Інституті психології Гамбурзького університету (Німеччина, 2016), Університеті Аліканте (Іспанії, 2015), Карлсруйському технічному університеті (Німеччина, 2013, 2015); Королівському технічному університеті (Швеція, 2014), Університеті ТУРАН (Республіка Казахстан, 2012, 2013) Північно-Лондонському університет (Великобританія, 2001), та ін.

Білинська Марина Миколаївна
доктор наук з державного управління, професор, віце-президент Національної академії, професор кафедри публічного управління та публічної служби, заслужений працівник освіти України, державний службовець 3 рангу

Сфера наукових інтересів: Сучасна кадрова політика в державному управлінні, оцінка впливу політичних рішень на стан навколишнього середовища, прогнозування розвитку територій, механізми управління системою державної служби в сучасній Україні, гендерні аспекти державного управління, підготовка кадрів у сфері охорони здоров’я, управління змінами у сфері охорони здоров’я.

Наукові здобутки: Член спеціалізованоївченої ради з захистудисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління у Національнійакадемії державного управлінняприПрезидентовіУкраїни. Член робочоїгрупи з розробки Закону України «Про державну службу». Член Міжгалузевоїекспертної ради МОН України; заступник головиекспертної ради з питаньпроведенняекспертизидисертаційнихробіт з державногоуправління МОН України; міжнароднийекспертІнститутуСвітового банку з питаньподоланнябідності. Входить до складу робочихгрупКомітетівВерховної Ради Україниіз проблем законодавчогозабезпеченнядіяльностідержавноїслужби та сфериохорониздоров’я. Маєпонад 250 публікаційнаукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Має великий досвід керівної роботи, фахівця-аналітика з питань охорони здоров’я, науково-педагогічної діяльності. Підготувала 4 докторів та 12 кандидатів наук з державного управління. Здійснюєнауковекерівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторськихдисертацій.

Громадська діяльність: Участь у творчихта громадськихпроектах; Публічнівиступи та публікації.

Перелік дисциплін: «Управління змінами та впровадження інновацій».

Букатова Діана Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: правове регулювання державного управління, механізми державного управління, адміністративно-правове регулювання ринків фінансових послуг, нотаріат, правові засади провадження торгівельної діяльності.

Наукові здобутки: автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: має значний досвід практичної та науково-педагогічної роботи, зокрема на посадах: юрисконсульта (2004-2008 рр), приватного нотаріусу (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7383 від 26 травня 2009 року), викладача кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету (з серпня 2009 року). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: здійснює активну благодійницьку та волонтерську діяльність, в тому числі у сфері надання юридичних послуг.

Перелік дисциплін: Управління змінами та впровадження інновацій

Василевська Тетяна Едуардівна
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: професійна етика, депутатська етика, етика державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування.

Наукові здобутки: Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України та К 08.866.01. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Автор понад 170 наукових праць, з них 7 монографій та 15 навчальних і навчально-методичних посібників. Учасник багатьох міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій і семінарів, міжнародних тренінгових програм.

Практична діяльність: Має значний досвід педагогічної, організаційної та науково-педагогічної роботи, бере активну участь у заходах з підвищення кваліфікації державних службовців. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Експерт програм Ради Європи. Член робочих груп з розробки проектів нормативно-правових актів щодо етичної поведінки державних службовців та місцевого самоврядування та підготовки пропозицій щодо удосконалення системи навчання у цій сфері; з розробки концепції реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та ін.

Перелік дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Філософія управління та етика науки».

Васильєва Олександра Іллівна
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: регіональне та місцеве управління та розвиток, кадровий менеджмент, надання якісних послуг

Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління і 25.00.04 – місцеве самоврядування в НАДУ при Президентові України. Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління у Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Експерт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, тренер Школи місцевого самоврядування (DESPRO). Має понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Має досвід керівної роботи, зокрема на посадах: директора середньої школи № 3 м. Енергодар Запорізької області, міського голови м. Енергодар Запорізької області, завідувача відділу практики та завідувача кафедри муніципального управління Академії муніципального управління (2002-2006 рр.); заступника директора Інституту підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів НАДУ при Президентові України (2006-2007 рр.). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Помічник-консультант народного депутата України (Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування). Член редакційних колегій наукових фахових видань з державного управління.

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент».

Воронько Людмила Олександрівна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності, професіоналізація державних службовців, культура управління.

Наукові здобутки: понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема автор/співавтор наукових статей у фахових виданнях з державного управління, Енциклопедії державного управління (т. 6), монографії, підручників, у тому числі з грифом МОН України.

Практична діяльність: має 25-річний стаж державної служби, багаторічний досвід роботи у видавничо-поліграфічній галузі. На кафедрі працює з 2006 року. Крім здійснення викладацької й наукової діяльності, проводить консультації з питань підготовки наукових публікацій, авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Громадська діяльність: член редакційної колегії електронного наукового фахового видання “Державне управління: теорія та практика”.

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент».

Грабовський Вячеслав Альбертович
кандидат наук з державного управління, доцент,доцент кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: державно-громадське управління освітою, стратегічне управління, стратегічне планування, управлінські процедури і процеси.

Наукові здобутки: Має понад 30 публікацій. Після захисту кандидатської дисертації опублікував 21 працю, серед них 12 – у фахових наукових виданнях. Бере участь у науково-організаційній та дослідницькій роботі кафедри. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій. Підготував одного кандидата наук з державного управління.

Практична діяльність: Має багаторічний досвід практичної роботи в органах державного управління освітою, зокрема на посаді начальника управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації (1995-2003 рр.). З 2003 по 2017 роки працював на відповідальних посадах в Національній академії. На кафедрі працює з 2006 року.

Громадська діяльність: Участь у проекті Twinning “Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні” (2009-2011 рр.), відповідав за реалізацію 2 компоненту “Зміцнення організації та управління Національної академії та регіональних інститутів”. Участь у авторських колективах та робочих групах з підготовки науково-інформаційних та презентаційно-іміджевих видань до 10, 15 та 20-річ Національної академії державного управління при Президентові України (2005, 2010, 2015 рр.). Участь у науково-комунікативних заходах Національної академії: науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, панельних дискусіях тощо.

Перелік дисциплін: Стратегічне управління», «Управлінські процедури і процеси», «Контроль та оцінювання в управлінській діяльності».

Москаленко Світлана Олексіївна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: формування та реалізація соціальної політики держави, соціогуманітарній розвиток, громадянське суспільство, управління змінами.

Наукові здобутки: Має понад 70 публікаційнаукового та навчально-методичного характеру, досвід роботи вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Національної академії Д 26.810.02. Відповідальний секретар електронного наукового фахового видання Національної академії «Державне управління: теорія та практика».

Практична діяльність: має більше 25 років стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; досвід наукової діяльності (у 2009–2011 та 2012–2014 роках – відповідальний виконавець науково-дослідних робіт у межах комплексного наукового проекту Національної академії «Державне управління та місцеве самоврядування») та викладацької роботи (з 2010 року). Протягом 2008–2017 років працювала начальником відділу маркетингу, організації, моніторингу та координації управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Національної академії. Заступник директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії. Здійснює консультування з підготовки наукових публікацій.

Громадська діяльність: Досвід керівника депутатської групи районної ради, члена президії районної організації Спілки жінок України. Член Вченої ради Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії.

Перелік дисциплін: «Управління змінами та впровадження інновацій».

Ніколаєв Всеволод Петрович
доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби,дійсний член Академії будівництва України

Сфера наукових інтересів: управління капітальними інвестиціями, будівництвом, нерухомістю, житлово-комунальним господарством, проектний менеджмент.

Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством при Університеті державної фіскальної служби України. Має понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: має багаторічний досвід науково-педагогічної та керівної роботи у Львівському політехнічному інституті (1975-1985 рр.), Київському інженерно-будівельному інституті (1985-1991 рр.); Національній академії державної податкової служби (2001-2009 рр.), Національній академії державного управління при Президентові України (2011-2014 рр.), Львівському інституті менеджменту (2015-2017 рр.); досвід державної служби на посадах радника Міністра регіонального розвитку і будівництва України (2009-2010 рр.) та Міністра економіки України (2010-2011 рр.); а також великий досвід на посадах топ-менеджменту як віце-президент (1996-1999 рр.) та перший віце-президент (2005-2007 рр.) АТ «Українська фінансова група», а з 2000 по 2009 рр. - президент Корпорації ОКО (Об’єднані Консультанти). Керував розробкою стратегій підприємств (ХК «АвтоКРАЗ», НАСК «Оранта»), експертизою та реалізацією проектів розвитку та реформування ЖКГ (Київводоканал, Харківкомунпрпомвод, Кримводоканал, Київенерго, ЖКГ Івано-Франківської та Львівської областей), зокрема на замовлення та за участі міжнародних організацій (Світового банку, ЄБРР, Данського агентства з охорони навколишнього середовища та ін.). Здійснює наукове керівництво аспірантами та консультування докторантів (захищено 8 кандидатських і 1 докторська дисертація).

Перелік дисциплін: «Керування проектами», «Управління змінами та впровадження інновацій».

Новік Володимир Олександрович
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: загальна теорія влади та стратегія владного впливу.

Наукові здобутки: Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Працював начальником управління у справах національностей та міграції Київської міської державної адміністрації (1995-2007 рр.).

Громадська діяльність: Приймав участь у проектах Управління Верховного Комісару ООН у справах біженців та Міжнародної організації міграції (1995-2008 рр.).

Перелік дисциплін: «Стратегічне управління», «Управління ризиками проектів і програм», «Владний впив як засіб державного управління», «Антикризове управління», «Управління ризиками та кризами», «Запобігання та протидія корупції».

СТОРІНКИ:  1    2