НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
           Викладачі кафедри


СТОРІНКИ:  1    2    3    

 
Хаджирадєва Світлана Костянтинівна
доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: менеджмент в державному управлінні, професіоналізація державної служби, професійна підготовка державних службовців

Наукові здобутки: має понад 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру; член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління і 25.00.03 – державна служба у НАДУ при Президентові України; 25.00.02 – механізми державного управління у Чорноморському державному університеті імені П. Могили. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій. Підготовлено понад 15 здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата з державного управління та педагогіки.

Практична діяльність: має великий досвід керівної роботи, зокрема на посадах завідувача кафедри андрагогіки ОРІДУ НАДУ при Президентові України (2001-2003); завідувача кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (2006-2013); декана факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (2007-2013); начальника навчально-наукового відділу Інституту державної служби та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України (2013-2014).

Громадська діяльність: національний координатор Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)». Міжнародній експерт з професійної підготовки державних службовців. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з реформування вищої освіти (2013-2014) та Національного агентства України ї питань державної служби з розробки нормативно-правових актів в умовах реформування системи публічної служби відповідно до європейських стандартів публічного управління (2015-2019), з питань нормопроектування організації моніторингу та оцінювання якості професійного розвитку публічних службовців (2018-2019), координатор проекту “Бюро медіації” в НАДУ, який реалізовується в рамках міжнародного проекту «Розвиток інформаційний форматів для розповсюдження медіації» в Україні; координатор проекту магістерської програми двох дипломів між Національною академією державного управління при Президентові України і Університетом Миколаса Ромеріса.

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент», «Управління змінами та впровадження інновацій в публічній сфері», «Публічне управління на засадах проектного менеджменту», «Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах».

Білинська Марина Миколаївна
доктор наук з державного управління, професор, віце-президент Національної академії, професор кафедри публічного управління та публічної служби, заслужений працівник освіти України, державний службовець 3 рангу.

Сфера наукових інтересів: сучасна кадрова політика в державному управлінні, оцінка впливу політичних рішень на стан навколишнього середовища, прогнозування розвитку територій, механізми управління системою державної служби в сучасній Україні, гендерні аспекти державного управління, підготовка кадрів у сфері охорони здоров’я, управління змінами у сфері охорони здоров’я.

Наукові здобутки: має понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру; член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління у НАДУ при Президентові України. Заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з державного управління МОН України. Підготувала 4 докторів та 12 кандидатів наук з державного управління. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Практична діяльність: має великий досвід керівної роботи, зокрема, фахівця-аналітика з питань охорони здоров’я, керівника галузевого закладу післядипломної освіти, координує питання з підготовки науково-педагогічних кадрів у сфері публічного управління; займає керівну посаду віце-президента НАДУ при Президентові України. Член робочої групи з розробки Закону України «Про державну службу», член Міжгалузевої експертної ради МОН України. Входить до складу робочих груп НАДС та Комітетів Верховної Ради України із проблем законодавчого забезпечення реформування державної служби та сфери охорони здоров’я.

Громадська діяльність: участь у творчих та громадських проектах; публічні виступи та публікації в ЗМІ, на каналі «Рада» Верховної Ради України. Здійснює консультаційну та експертну діяльність для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Міжнародний експерт Інституту Світового банку з питань подолання бідності.

Перелік дисциплін: «Управління змінами та впровадження інновацій».

Букатова Діана Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління та публічної служби

Сфера наукових інтересів: правове регулювання державного управління, механізми державного управління, адміністративно-правове регулювання ринків фінансових послуг, нотаріат, правові засади провадження торгівельної діяльності.

Наукові здобутки: автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: має значний досвід практичної та науково-педагогічної роботи, зокрема на посадах: юрисконсульта (2004-2008 рр), приватного нотаріусу (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7383 від 26 травня 2009 року), викладача кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету (з серпня 2009 року). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: здійснює активну благодійницьку та волонтерську діяльність, в тому числі у сфері надання юридичних послуг.

Перелік дисциплін: Управління змінами та впровадження інновацій

Василевська Тетяна Едуардівна
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: етика, професійна етика, депутатська етика, етика в публічному управлінні, ціннісні засади публічної служби, етика публічного службовця, етичні аспекти аналізу політики.

Наукові здобутки: Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України та К 08.866.01. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, з них 7 монографій, 4 підручників, 15 навчальних і навчально-методичних посібників. Учасник багатьох міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій і семінарів, міжнародних тренінгових програм.

Практична діяльність: Має значний досвід педагогічної, організаційної та науково-педагогічної роботи, бере активну участь у заходах з підвищення кваліфікації державних службовців. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Експерт програм Ради Європи. Член робочих груп з розробки проектів нормативно-правових актів щодо етичної поведінки державних службовців та місцевого самоврядування та підготовки пропозицій щодо удосконалення системи навчання у цій сфері; з розробки концепції реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та ін. Здійснює консультаційну та експертну діяльність для органів державної влади та місцевого самоврядування.

Перелік дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Філософія управління та етика науки», «Корпоративна культура та етика в публічній службі», «Державний протокол та етика в публічній службі».

Васильєва Олександра Іллівна
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: регіональне та місцеве управління та розвиток, кадровий менеджмент, надання якісних послуг

Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління і 25.00.04 – місцеве самоврядування в НАДУ при Президентові України. Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління у Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Експерт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, тренер Школи місцевого самоврядування (DESPRO). Має понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Має досвід керівної роботи, зокрема на посадах: директора середньої школи № 3 м. Енергодар Запорізької області, міського голови м. Енергодар Запорізької області, завідувача відділу практики та завідувача кафедри муніципального управління Академії муніципального управління (2002-2006); заступника директора Інституту підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів НАДУ при Президентові України (2006-2007), професор кафедри Національної академії державного управління при Президентові України (2010 – по теперішній час). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Член редакційних колегій наукових фахових видань з державного управління.

Перелік дисциплін: «Управління персоналом в органах публічної влади», «Теорія та практика місцевого самоврядування», «Інституалізація регіонального управління».

Волошин Володимир Геннадійович
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: управління змінами в публічному адмініструванні. Дослідження застосування нейротехнологій в державно-управлінських відносинах та стратегія владного впливу. Медіація в органах публічної влади та органах місцевого самоврядування.

Наукові здобутки: Друковані статті в національних та міжнародних наукових виданнях.

Практична діяльність: Здійснює наукове керівництво та консультування з підготовки магістерських робіт. Консультант проекту “Бюро медіації” з питань проведення тренінгів для публічних службовців.

Громадська діяльність: Здійснення волонтерської роботи в сфері розвитку громадських рухів, ініціативна діяльність та участь в проєктах наукового об’єднання українського суспільства.

Перелік дисциплін: «Публічне управління», «Управління змінами»

Воронько Людмила Олександрівна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності, професіоналізація державних службовців, культура управління.

Наукові здобутки: понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема автор/співавтор наукових статей у фахових виданнях з державного управління, Енциклопедії державного управління (т. 6), монографії, підручників, у тому числі з грифом МОН України.

Практична діяльність: має 25-річний стаж державної служби, багаторічний досвід роботи у видавничо-поліграфічній галузі. На кафедрі працює з 2006 року. Крім здійснення викладацької й наукової діяльності, проводить консультації з питань підготовки наукових публікацій, авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Громадська діяльність: член редакційної колегії електронного наукового фахового видання “Державне управління: теорія та практика”.

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент».

Грабовський Вячеслав Альбертович
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: державно-громадське управління освітою, стратегічне управління, стратегічне планування, управлінські процедури і процеси.

Наукові здобутки: має понад 30 публікацій. Після захисту кандидатської дисертації опублікував 21 працю, серед них 12 – у фахових наукових виданнях. Бере участь у науково-організаційній та дослідницькій роботі кафедри. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій. Підготував одного кандидата наук з державного управління.

Практична діяльність: Має багаторічний досвід практичної роботи в органах державного управління освітою, зокрема на посаді начальника управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації (1995-2003); працював на керівних посадах в Національній академії (2006-2017).

Громадська діяльність: Участь у проекті Twinning “Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні” (2009-2011), відповідав за реалізацію 2 компоненту “Зміцнення організації та управління Національної академії та регіональних інститутів”. Участь у авторських колективах та робочих групах з підготовки науково-інформаційних та презентаційно-іміджевих видань до 10, 15 та 20-річчя Національної академії державного управління при Президентові України (2005, 2010, 2015). Участь у науково-комунікативних заходах Національної академії: науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, панельних дискусіях тощо.

Перелік дисциплін: «Стратегічне управління», «Управлінські процедури і процеси», «Контроль та оцінювання в управлінській діяльності»

Гусєв Вячеслав Олександрович
кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: експертно-аналітична та консалтингова діяльність, державна інноваційна політика, публічне управління та адміністрування в галузі інноваційно-інвестиційної діяльності і промисловості.

Наукові здобутки: автор (співавтор) понад 180 наукових праць за напрямами: квантова електроніка, інноваційна економіка, управління інноваційними проектами, державна інноваційна політика, серед яких 3 авторські свідоцтва про реєстрацію авторських винаходів, монографія «Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження та інші, наукові розробки доповідались на 30 міжнародних науково-комунікативних заходах і опубліковані в їх матеріалах. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій. Підготував вісім кандидатів наук з державного управління й один кандидат економічних наук.

Практична діяльність: досвід керівної науково-організаційної роботи, наукова-педагогічна діяльність в галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Входить до складу робочих груп, утворених МОН України, Комітетом ВР України з питань науки і освіти для розроблення законодавства в галузі інноваційної діяльності.

Громадська діяльність: член редакційних колегій наукових фахових видань з державного управління.

Перелік дисциплін: «Управління ризиками та прийняття рішень», «Управління змінами в публічній сфері», «Публічне управління на засадах проектного менеджменту», викладає курс «Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні», розробник авторських курсів «Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами», «Антикризове управління», «Стратегічне управління».

Дутчак Галина Онуфріївна
кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: державне управління Франції, державний протокол, національна культура

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в наукових фахових та інформаційно-методичних у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Практична діяльність: працювала в Міністерстві культури і мистецтв України, в закладах культури. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт.

Перелік дисциплін: «Державний протокол та етика в публічній службі», «Управління персоналом в органах публічної влади», «Корпоративна культура та етика в публічній службі».

СТОРІНКИ:  1    2    3